Pre nego što počneš

Ova postavka je dostupna samo ako ste u organizaciji "Kontrolno čvorište" Webex aplikaciju (Unified CM) rasporedili pozive kao uslugu pozivanja.

1

U prikazu klijenta u programu https://admin.webex.com usluge izaberite stavku Pozivanje, a zatim odaberite stavku Postavke klijenta.

2

Pomerite se Unified CM siP adresu, a zatim promenite postavku PUTANJE POZIVA SIP adrese u zavisnosti od toga kako želite da se pozivi usmeravaju:

  • Svi pozivi siP adrese, osim adresa koje se podudaraju sa uslugama cloud Webex – Podrazumevana opcija usmerava sve SIP pozive vašem preduzeću osim svih domena koji se podudaraju sa uslugama Webex oblaka.
  • Samo pozivi koji se podudaraju sa navedenim (zarezom razdvojenim) domenima – Ova opcija zamenjuje podrazumevane i usmerava samo SIP pozive kroz domene koje unosite u polje.

    Unesite listu razdvojenu zarezima do 200 domena. Zvezdicu možete uneti i kao džoker znak. Na primer: *.example.com, example1.com, example2.com. Ponašanje usmeravanja je isto za sve poddome koji potpadaju pod stavku džoker znakova. Druga mogućnost je da IP adrese.


     

    *.example.com se podudara samo sa poddominima, a ne i domenima najvišeg nivoa.