Följande enheter och kameror stöder PresenterTrack:

 • Board Pro och Board Pro G2 med PTZ 4K

 • Codec EQ och Room Kit EQX med PTZ 4K- eller Precision 60-kamera

 • Codec Plus och Codec Pro med PTZ 4K-, Precision 60- eller SpeakerTrack 60-kamera

 • Room Bar Pro med PTZ 4K

 • Rum 55 Dual, Rum 70 och Rum 70 G2 med PTZ 4K eller Precision 60 som extern kamera

 • SX80 med Precision 60- eller SpeakerTrack 60-kamera

 • MX700 och MX800 med enkel eller dubbel kamera

Funktioner och begränsningar

 • När du har ställt in det aktiverar och inaktiverar du PresenterTrack från kamerapanelen på pekkontrollen.

 • Kameran kan digitalt panorera, luta och zooma så den behöver inte fysiskt följa presentatören.

 • PresenterTrack har stöd för spårning av en eller fler personer på scen. Om de är placerade för långt i sär i en zoomad vy, zoomar kameran ut och visar hela scenen.

 • Du kan använda PresenterTrack som en fristående funktion eller som en del av konfigurationen av presentatören och publiken, briefingrummet och klassrummet .

 • Du kan konfigurera en enhet så att den använder en av kamerorna i en SpeakerTrack 60-kameraserie (eller en MX700/MX800 dubbelkamera) för PresenterTrack.

 • Du kan inte använda PresenterTrack och talarspårning samtidigt. När du aktiverar PresenterTrack inaktiveras talarspårning automatiskt. När du aktiverar talarspårning inaktiveras PresenterTrack automatiskt.

  Det finns ett undantag till detta: I presentatören och publiken , briefingrummet och klassrumsuppsättningarna är båda funktionerna aktiva samtidigt i Q & A-läget (när någon i den lokala publiken ställer en fråga medan en lokal presentatör är på scenen).

Att tänka på innan du placerar kameran

När du ställer in PresenterTrack ska du definiera scenområdet och en utlösarzon. Överväg plats och användning av områdena när du placerar kameran som ska följa presentatören på scen.

Scenområde: Scenområdet är den utzoomade översiktsbilden.

 • Gör det stort nog så att presentatören är fri att röra sig på scen. När presentatören lämnar scenområdet avbryts spårningen.

 • Tillåt publik och mötesdeltagare att röra sig fritt i rummet utan att lösa ut spårningen.

Triggerzon: Presentatörsspårningen startar inte förrän kameran upptäcker ett huvud i triggerzonen.

 • Välj en plats där presentatören oftast kommer in på scenen, exempelvis vid ett presentatörsbord eller podium.

 • Gör zonen tillräckligt stor för att kameran ska kunna upptäcka presentatörens huvud.

 • För att undvika en falsk huvuddetektering, se till att bakgrunden till triggerzonen är neutral. Ha inte utlösarzonen framför en skärm.

Definition av scenområde och utlösarzon

Konfigurera PresenterTrack

Innan du börjar

Vi rekommenderar att du befinner dig i samma rum som enheten och kameran när du konfigurerar PresenterTrack.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com, gå till sidan Enheter och klicka på din enhet i listan. Under Support klickar du på Lokala enhetskontroller för att starta den lokala enhetens webbgränssnitt.

Om du har konfigurerat en administratörs - eller integratörsanvändare lokalt på enheten kan du komma åt enhetens webbgränssnitt direkt. Öppna bara en webbläsare och skriv in http (s) :// <device ip eller hostname>.

2

Gå till Inställningar och öppna fliken Konfigurationer .

För den eller de kontakter som du har anslutit kameran till ställer du in Video > Connector n > InputSourceType camera ochVideo > Connector n > CameraControl > Mode .

3

Gå till Inställningar, öppna fliken Ljud och video och klicka på Presentatörsspår.

4

Aktivera Aktivera PresenterTrack och klicka på Konfigurera för att öppna konfigurationssidan.

När du öppnar sidan inaktiveras standby och presentatörsspårning, egenbild aktiveras på helskärm och visar utlösarzonrektangeln på enhetens skärm.

Lämna inte den här webbsidan utan att klicka på Klar, annars förblir rektangeln för utlösarzonen synlig på enhetens skärm. (Om du glömmer kan du ta bort rektangeln så här: För Board- och Room-serier, öppna kontrollpanelen i enhetens användargränssnitt, tryck på Kamera och välj ett nytt kameraläge eller en ny förinställning. För SX- och MX-serierna trycker du på kameraikonen på pekkontrollen och väljer en kameraposition i listan.)

5

För Board- och Room-serier, öppna kontrollpanelen i enhetens användargränssnitt, tryck på Kamera följt av Manuell och välj rätt kamera i listrutan. För SX- och MX-serierna väljer du en kamera i listrutan Kamerakälla i enhetens användargränssnitt. För alla enheter använder du sedan kamerakontrollerna (zooma, panorera, luta) för att definiera scenområdet.

Det visas ett meddelande om kameran inte har stöd för PresenterTrack.

6

En blå streckad rektangel, som representerar triggerzonen, visas i enhetens webbgränssnitt. Flytta och ändra storlek på rektangeln medan du tittar på enhetens skärm. Samma rektangel ligger som överlägg över kamerans egenbild. Placera rektangeln där du vill ha utlösarzonen.

Om du vill ställa in en mer avancerad polygonal triggerzon läser du avsnittet Konfigurera en polygonal triggerzon .

7

Klicka på Klar.

8

För styrelse- och rumsserier, öppna kontrollpanelen och välj Kamera följt av Presentatör . För SX- och MX-serier trycker du på kameraikonen i det övre högra hörnet på pekkontrollen och väljer Presentatör i listan över kamerapositioner.

Det aktiverar presentatörsspårning.
9

Placera dig i utlösarzonen och kontrollera att kameran zoomar in dig. Gå omkring på scenen och kontrollera att kameravyn följer dig. Kontrollera också att spårningen avbryts då du lämnar scenen.

Om något misslyckas går du tillbaka till steg 4, 5 och 6 för att justera scenområdets och triggerzonens storlek och placering.

Om du vill ha mer felsökningshjälp kan du aktivera diagnostikläget PresenterTrack enligt beskrivningen i avsnittet Diagnostikläge .

Konfigurera en polygonal triggerzon

Du kan bara ställa in rektangulära triggerzoner från webbsidan Föredragshållarspår . Om du vill definiera en mer avancerad utlösarzonpolygon måste du ställa in Kameror > PresenterTrack > Utlösarzon (I artikeln Avancerade inställningar kan du läsa mer om att få åtkomst till enhetens konfiguration).

Värdet för inställningen är en sträng som innehåller koordinatpar för alla polygonens hörn.

Exempel: Definiera följande utlösarzon med 12 hörn. Diagrammet visar koordinater för alla hörn. En sådan utlösarzon kan passa om det finns en skärm, som du,vill undvika, bakom presentatören.

Exempel på utlösarzonpolygon

Med början från det övre vänstra hörnet och medurs är motsvarande värde för Cameras > PresenterTrack > TriggerZone :

"300,100,1700,100,1700,700,1100,700,1100,600,1300,600,1300,300,700,300,700,600,900,600,900,700,300,700"

Diagnostikläge

PresenterTracks diagnostikläge kan vara bra vid felsökning av problem. För att ställa in enheten i diagnostikläge måste du köra ett API-kommando. Läs artikeln Få åtkomst till API:et för information om hur du använder API:et.

Följande kommando sätter enheten i PresenterTracks diagnostikläge:

xCommand-kameror PresenterTrack Set Mode: Diagnostik

I detta läge kan du se scenområdet (den utzoomade översikten) på skärmen och överlägg med följande indikatorer:

 • RÖD ram: Utlösarzon.

 • GUL ram: Inzoomad vy av presentatören.

 • GRÖN ram: Ett huvud som detekteras och spåras.

 • GRÖN eller RÖD blinkande fylld ram: Huvuddetektering. Grönt innebär hög sannolikhet, röd innebär låg sannolikhet.

 • BLÅ ram: Ett huvud som detekteras, men inte spåras.

PresenterTracks indikatorer i diagnostikläge