Jestliže chcete použít průvodce spuštění pro dříve konfigurovaný Room Navigator, zařízení musíte obnovit do továrního nastavení. Tuto možnost zobrazíte dlouhým stisknutím názvu v levém horním rohu obrazovky dotykového ovladače.


  • Rezervace místnosti je dostupná pouze pro sdílená zařízení.

  • Rezervace zařízení je dostupná pro zařízení zaregistrovaná v cloudu a zařízení propojená se službou Edge pro zařízení, když je povolen upgrade softwaru s cloudovou správou.

Chcete-li na zařízení Cisco Webex Room Navigator nakonfigurovat rezervace místností, musíte projít průvodcem spuštěním.

1

Dotykový ovladač spárujte se zařízením pro místnosti, jak je popsáno v části Připojení dotykového ovladače k zařízení Webex Room nebo Board přes síť (LAN).

2

Nastavte typ zařízení jako Rezervace místnosti.


Panel typu zařízení
3

Vyberte, zda se Room Navigator nachází uvnitř nebo vně místnosti.


Panel umístění

 
Toto nastavení určuje, jak jsou shromažďována a následně odeslána data snímače do řídicího centra (např. teplota, vlhkost, kvalita vzduchu). Pokud se zařízení nachází mimo pokoj, data snímače jsou oddělena od dat uvnitř pokoje.

Tovární nastavení

Chcete-li spárovat Room Navigator s jiným zařízením pro místnosti nebo jej chcete nakonfigurovat jako ovladač, možná jej budete muset obnovit do továrního nastavení.

Když je zařízení Room Navigator v režimu Rezervace místnosti, stisknutím a podržením názvu místnosti (5–6 sekund) v levém horním rohu obrazovky zobrazíte možnost obnovení do továrního nastavení.

Po klepnutí na tlačítko Tovární nastavení budete vyzváni k potvrzení výběru a následně bude Room Navigator obnoven do továrního nastavení.


Tovární nastavení