Informace o bezpečnosti a výkonu

Regulační oblasti

Radiová frekvence (RF) tohoto telefonu je nakonfigurována pro určitou regulační oblast. Použijete-li telefon mimo tuto regulační oblast, nebude řádně fungovat a tímto postupem můžete porušit platné předpisy v daném místě.

Externí zařízení

Doporučujeme používat kvalitní externí zařízení, která jsou odstíněna proti nežádoucím vysokofrekvenčním (rádiovým) a nízkofrekvenčním (zvukovým) signálům. Mezi externí zařízení se řadí náhlavní soupravy, kabely a konektory.

V závislosti na kvalitě těchto zařízení a jejich vzdálenosti od ostatních zařízení, například mobilních telefonů nebo obousměrných vysílaček, se mohou objevit rušivé zvuky. V takovém případě doporučujeme provést jeden nebo více následujících postupů:
  • Přesuňte externí zařízení dál od zdroje rádiového nebo zvukového signálu.

  • Veďte kabely externího zařízení dál od zdroje rádiového nebo zvukového signálu.

  • Použijte pro externí zařízení stíněné kabely nebo kabely s kvalitnějším stíněním a konektory.

  • Použijte kratší kabel k externímu zařízení.

  • Připojte ke kabelům externího zařízení ferity nebo podobná zařízení.

Společnost Cisco nemůže zaručit správnou funkci externích zařízení, kabelů a konektorů.


V zemích Evropské unie používejte pouze externí reproduktory, mikrofony a náhlavní soupravy, které zcela vyhovují směrnici EMC [89/336/EC].

Bluetooth výkon bezdrátové náhlavní soupravy

Cisco IP telefony podporují technologii Bluetooth třídy 2, pokud náhlavní soupravy podporují funkci Bluetooth. Funkce Bluetooth umožňuje úzkopásmové bezdrátové připojení zařízení v dosahu 10 metrů. Nejlepší výkon lze dosáhnout při vzájemné vzdálenosti 1 až 2 metry. Připojit můžete nejvíce pět náhlavních souprav, avšak pouze poslední připojená souprava je použita jako výchozí.

Z důvodu možného rušení doporučujeme odstranit zařízení standardu 802.11b/g, zařízení Bluetooth, mikrovlnné trouby a velké kovové předměty z blízkosti bezdrátové náhlavní soupravy.

Bezdrátová náhlavní souprava Bluetooth nemusí být v přímém spojení s telefonem. Některé překážky, například zdi a dveře a rušení z jiných elektronických zařízení však mohou ovlivnit připojení.

UL upozornění

Ethernetový/LAN kabel či jiný kabel připojený k zařízení nesmí být veden mimo budovu.

Štítek produktu

Štítek produktu se nachází na dolní straně zařízení.

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě pro Evropskou unii

Značka CE

Na zařízeních a obalovém materiálu se nachází následující značka CE.

Prohlášení o působení vysokofrekvenčního vyzařování pro Evropskou unii

Posouzením tohoto zařízení bylo zjištěno, že splňuje požadavky směrnice Evropské unie EMF 2014/53/EU.

Prohlášení o shodě pro USA

Prohlášení o shodě s bezpečnostními požadavky FCC

Komise federální komunikace vyžaduje prohlášení o shodě pro následující prohlášení.

Prohlášení FCC, část 15.19

Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Používání je podmíněno následujícími dvěma podmínkami: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli odrušení, včetně interference, které může způsobovat nežádoucí operace.

Prohlášení FCC, část 15.21

Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržení předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Prohlášení FCC o působení vysokofrekvenčního záření

Toto zařízení splňuje limity vyzařování podle normy FCC stanovené pro nekontrolované prostředí. Koncoví uživatelé musí dodržovat zvláštní provozní pokyny, aby dodrželi podmínky působení vysokofrekvenčního vyzařování. Tento vysílač musí být umístěn nejméně 20 cm od uživatele a nesmí být umístěn ani používán na stejném místě jako jiná anténa nebo vysílač.

Rádiové zařízení podle části 15

Vysílací zařízení podle části 15 nezpůsobuje rušení dalších zařízení využívajících tuto frekvenci. Jakékoli změny či úpravy zmíněného produktu, které výslovně neschválí společnost Cisco, včetně použití antén od jiné společnosti než Cisco mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Prohlášení FCC o přijímačích a digitálních zařízeních třídy B

Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje specifikace digitálního zařízení třídy B podle odstavce 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena za účelem zajištění přiměřené ochrany proti škodlivému rušení instalací v obytných oblastech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční vlnění, a není-li instalováno a používáno podle pokynů, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci rušení způsobovat nebude.

Pokud toto zařízení způsobuje nežádoucí rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze ověřit jeho vypnutím a zapnutím, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit pomocí jednoho nebo několika z následujících opatření:

  • Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.

  • Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

  • Zapojte zařízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než je ten, k němuž je připojen přijímač.

  • Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného radiotechnika či televizního technika.

Prohlášení o shodě pro Kanadu

Toto zařízení splňuje standard(y) RSS pro licenční výjimku kanadského ministerstva průmyslu (Industry Canada). Používání je podmíněno následujícími dvěma podmínkami: (1) Toto zařízení nesmí způsobit rušení a (2) Toto zařízení musí přidržet jakékoli rušení, včetně interference, které může způsobovat nežádoucí činnost zařízení. Při použití tohoto telefonu nemusí být zajištěno soukromí komunikace.

Tento produkt splňuje příslušné technické údaje kanadského ministerstva Innovation, Science and Economic Development Canada.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le Fonctionnement de CET appareil Est soumis Deux podmínky: (1) CE périphérique ne doit pas příčina d'interférence et (2) CE périphérique doit support. Les interférences, y včetně buněk vnímavých d'entraîner Fonctionnement un souhaitable nel'appareil de. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Prohlášení k působení vysokofrekvenčního vyzařování v Kanadě

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE LIMITY UVEDENÉ V PŘEDPISU ISED RSS-102 R5 TÝKAJÍCÍ SE VYSTAVENÍ ÚČINKU RÁDIOVÝCH VLN.

Toto zařízení obsahuje rádiový vysílač a přijímač. Bylo navrženo tak, aby nepřekračovalo obecné (neřízené) limity pro obecnou populaci, které se týkají vystavení vlivu rádiových vln (vysokofrekvenční elektromagnetická pole), jak je uvedeno v předpisu RSS-102 odkazujícím na bezpečnostní předpis agentury Health Canada č. 6, a které zahrnují výraznou bezpečnostní rezervu, jejímž účelem je zajistit bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdraví.

Proto je obsluha takových systémů navržena tak, aby bylo zabráněno kontaktu koncového uživatele s anténami. Doporučujeme systém umístit na místo, kde antény mohou být alespoň v minimální uvedené vzdálenosti od uživatele ve shodě s regulačními předpisy, jejichž účelem je snížit míru celkového vystavení uživatele nebo obsluhy.

Zařízení bylo testováno a v rámci procesu certifikace týkající se rádiových vln bylo shledáno, že splňuje příslušné předpisy.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Prohlášení o shodě pro Nový Zéland

Obecné upozornění ke specifikacím PTC (Permit to Connect)

Udělení povolení Telepermit pro libovolné koncové zařízení označuje pouze skutečnost, že společnost Spark NZ potvrzuje, že dané zařízení splňuje minimální požadavky pro připojení k dané síti. Neznamená, že společnost Spark NZ dané zařízení schvaluje nebo že by poskytovala nějaký druh záruky. Kromě toho udělení povolení nepředstavuje poskytnutí žádné záruky, že určité zařízení bude fungovat po všech stránkách správně společně s jiným zařízením s povolením Telepermit jiného výrobce či modelu, a neznamená, že je produkt kompatibilní se všemi síťovými službami společnosti Spark NZ.

Použití sítí IP se sítěmi PSTN

Internetový protokol (IP) ze své podstaty způsobuje zpoždění hlasových signálů, protože každý datový paket obsahující tyto hlasové signály je třeba nejprve vytvořit a adresovat. Společnost Spark NZ Access Standards doporučuje, aby dodavatelé, konstruktéři a technici využívající tuto technologii k hovorům do sítě nebo ze sítě PSTN při návrhu svých sítí zohlednili požadavky E-modelu unie ITU. Celkovým cílem je minimalizovat zpoždění, zkreslení a jiná poškození přenášeného signálu zejména u hovorů, které zahrnují mobilní a mezinárodní sítě, které již samy o sobě trpí značným zpožděním.

Použití komprese hlasu v síti PSTN

Z důvodu nadměrného zpoždění při volání v mobilních a mezinárodních sítích, které je někdy způsobeno použitými technologiemi hlasové komprese, Společnost Spark NZ Access Standards schválí k provozu v sítích PSTN pouze hlasovou technologii G711. G711 je technika okamžitého kódování hlasu, zatímco G729 a všechny další varianty jsou považovány za téměř okamžité techniky, které přispívají ke zpožďování hlasového signálu.

Potlačení ozvěny

Potlačení ozvěny obvykle není v sítích typu Spark NZ PSTN nutné, protože zeměpisná zpoždění jsou přijatelná v místech, kde je ztráta odrazem v přístroji uživatele udržována v rámci limitů Telepermit. Avšak v soukromých sítích využívajících technologii VoIP (Voice-over-IP) je požadováno zajištění potlačení ozvěny pro všechny hlasové hovory. Společný účinek zpoždění konverze zvuk/VoIP a zpoždění směrování IP může způsobit požadavek na potlačení ozvěny v délce 64 ms.

Informace o shodě pro Japonsko

Shoda s požadavky VCCI pro zařízení třídy B

Japonská kompatibilita JATE HS-980

Prohlášení o souladu pro Tchaj-wan

Varování DGT

Prohlášení o souladu pro Argentinu

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Prohlášení o shodě pro Singapur

Je v shodě s normami IMDA DB101992