Säkerhets- och prestandainformation

Regleringsdomäner

Radiofrekvensen (RF) för den här telefonen har konfigurerats för en särskild regleringsdomän. Om du använder telefonen utanför den särskilda regleringsdomänen kommer telefonen inte att fungera som den ska, och du bryter eventuellt mot lokala regler.

Externa enheter

Vi rekommenderar att du använder externa enheter av hög kvalitet som är avskärmade mot oönskade radiofrekvens- och tonfrekvenssignaler (RF respektive AF). Externa enheter kan vara headset, kablar och kontakter.

Beroende på enheternas kvalitet och närheten till andra enheter, till exempel mobiltelefoner eller radiosändare/-mottagare, kan vissa störningar förekomma. I dessa fall rekommenderar vi att du vidtar en eller flera av dessa åtgärder:
  • Flytta bort den externa enheten från källan till radio- eller tonsignalerna.

  • Led bort den externa enhetens kablar från källan till radio- eller tonsignalerna.

  • Använd skärmade kablar till den externa enheten eller kablar med bättre avskärmning och kontakt.

  • Minska längden på kabeln till den externa enheten.

  • Använd ferrit eller liknande till den externa enhetens kablar.

Cisco kan inte garantera prestandan för externa enheter, kablar och kontakter.


Använd endast externa högtalare, mikrofoner och headset som uppfyller EMC-direktivet [89/336/EC] inom EU.

Bluetooth prestanda för trådlöst Headset

Cisco IP-telefon stöder Bluetooth klass 2-teknik om headsetet stöder Bluetooth. Bluetooth möjliggör trådlös anslutning med låg bandbredd inom ett område på 10 meter (30 fot). Bästa prestandan är inom området 1 till 2 meter (3 till 6 fot). Du kan ansluta upp till fem headset, men endast det senast anslutna används som standard.

På grund av potentiella störningsfel rekommenderar vi att du flyttar 802.11b/g-enheter, Bluetooth-enheter, mikrovågsugnar och stora metallobjekt bort från det trådlösa headsetet.

Det trådlösa Bluetooth-headsetet behöver inte vara direkt synligt från telefonen. Väggar, dörrar eller andra avgränsningar, samt störningar från andra elektroniska enheter kan dock påverka anslutningen.

UL-varning

LAN/Ethernet-kabeln eller andra kablar som är kopplade till enheten får inte förlängas och användas utanför byggnaden.

Produktetikett

Produktetiketten sitter på enhetens undersida.

Intyg om regelefterlevnad

Intyg om regelefterlevnad för EU

CE-märkning

Följande CE-märkning finns på utrustningen och förpackningen.

Meddelande om radiofrekvensexponering för EU

Den här enheten har utvärderats och anses följa kraven i enlighet med EU EMF-direktiv 2014/53/EU.

Intyg om regelefterlevnad för USA

Intyg om regelefterlevnad av FCC

Federal Communications provision kräver regelefterlevnad för följande påståenden.

FCC-intyg paragraf 15.19

Den här utrustningen uppfyller kraven i Kapitel 15 i FCC:s regelverk. Användningen sker på följande två villkor: (1) den här enheten får inte orsaka skadlig störning och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad åtgärd.

FCC-intyg paragraf 15.21

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den part som ansvarar för regeluppfyllelsen kan förverka användarens rätt att använda utrustningen.

FCC-intyg om RF-strålning

Den här utrustningen ligger inom FCC:s gränsvärden för strålning i en okontrollerad miljö. Slutanvändare måste följa specifika användarinstruktioner för att uppfylla bestämmelser om RF-exponering. Sändaren måste vara minst 20 cm från användaren och får inte placeras eller användas tillsammans med en annan antenn eller sändare.

Del 15, radioenhet

Part 15-radioenheten ska fungera utan att störa andra enheter på samma frekvens när de medföljande Cisco-antennerna används. Alla ändringar eller modifikationer av den nämnda produkten som inte uttryckligen har godkänts av Cisco, inklusive användning av antenner från andra tillverkare än Cisco, kan ogiltigförklara användarens rätt att använda enheten.

FCC-intyg om mottagare och digital enhet av klass B

Den här produkten har testats och uppfyller specifikationerna för en digital enhet, klass B, i enlighet med Kapitel 15 i FCC:s regelverk (Federal Communications Commission). De här gränsvärdena är utformade för att tillhandahålla ett rimligt skydd mot skadliga störningar för en installation i ett bostadsområde. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan orsaka störningar i radiokommunikation om den inte installeras och används enligt instruktionerna. Det kan emellertid inte garanteras att störningar inte kommer att inträffa i vissa fall.

Om utrustningen orsakar skadlig störning i radio- eller TV-mottagning, vilket avgörs genom att stänga av och slå på utrustningen, kan du försöka åtgärda störningarna på ett eller flera av följande sätt:

  • Ändra mottagarantennens riktning eller placering.

  • Öka avståndet mellan utrustningen och enheterna.

  • Anslut utrustningen till ett annat uttag än mottagarens.

  • Rådgör med säljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker.

Intyg om regelefterlevnad för Kanada

Enheten uppfyller Industry Canadas licensfria RSS-standard(er). Användningen sker på följande två villkor: (1) den här enheten får inte orsaka störningar och (2) den här enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion på enheten. Kommunikationens konfidentialitet kan inte garanteras när du använder den här telefonen.

Den här produkten uppfyller tillämpliga tekniska specifikationer för innovation, vetenskap och ekonomisk utveckling i Kanada.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de CET APPAREIL Est soumis à deux förhållanden: (1) CE Périphérique Ne doit Pas ger d'interférence et (2) CE Périphérique doit-support Les interférences, y innefattar cells som är mottagligt för d'entraîner un fonctionnement icke souhaitable de L' l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Meddelande om radiofrekvensexponering för Kanada

Den här enheten uppfyller angivna gränsvärden enligt ISED RSS-102 R5 för exponering för radiovågor.

Enheten har en radiosändare och en mottagare. Den är utformad för att inte överskrida gällande gränsvärden för exponering för radiovågor (radiofrekventa elektromagnetiska fält) för allmänheten enligt RSS-102 som avser Health Canada Safety Code 6 och den har en hög säkerhetsmarginal för att säkerställa säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

Systemen är utformade för att slutanvändaren ska undvika kontakt med antennerna. Du rekommenderas att installera systemet på en plats där antennerna kan ha åtminstone ett angivet minimiavstånd från användaren i enlighet med gällande föreskrifter som är utformade för att minska exponeringen för användaren eller telefonisten.

Enheten har testats och anses följa kraven om gällande regler som en del i radiocertifieringsprocessen.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Intyg om regelefterlevnad för Nya Zeeland

Allmän varning avseende Permit to Connect (PTC)

Telepermit-tillstånd avseende något föremål på terminalutrustning innebär endast att företaget Spark NZ har accepterat att föremålet uppfyller minimikraven för anslutning till nätverket. Det innebär inte att Spark NZ sponsrar produkten och ger heller ingen sorts garanti. Framför allt ger det ingen försäkran om att föremålen fungerar korrekt på alla sätt med andra föremål på utrustning med Telepermit-tillstånd av annan version eller modell, och det betyder inte att alla produkter är kompatibla med alla Spark NZ:s nätverkstjänster.

Användning av IP-nätverk med PSTN

IP (Internet Protocol) ger av sin natur fördröjningar vid talsignaler, eftersom varje datapaket formuleras och adresseras. Spark NZ Access Standards rekommenderar att leverantörer, designers och installatörer som använder den här tekniken för samtal till eller från PSTN läser kraven på ITU E-modeller under utformningen av nätverken. Det allmänna målet är att minimera fördröjning, förvrängning och andra överföringshinder, särskilt under de samtal som omfattar mobila och internationella nätverk, som redan drabbas av omfattande fördröjningar.

Användning av röstkomprimering genom PSTN

På grund av att omfattade fördröjning redan förekommer vid samtal till mobila och internationella nätvärk orsakas några av dem genom användning av röstkomprimeringsteknik. Spark NZ Access Standards godkänner endast G711-röstteknik för användning på PSTN. G711 är en ”teknik för direktkodning av tal”, och G729 och alla dess varianter anses vara ”nästintill direkta” och orsakar ytterligare fördröjning på talsignalen.

Borttagning av eko

Ekodämpare krävs inte vanligtvis i Spark NZ PSTN, eftersom geografiska fördröjningar är godtagbara där förlust av CPE-återgång upprätthålls inom Telepermit-gränser. De privata nätverken som använder Voice-over-IP (VoIP)-teknik måste däremot ge ekodämpning på alla röstsamtal. Den kombinerade effekten av fördröjning i ljud-/VoIP-konvertering och IP-routning kan orsaka att det krävs en ekodämpningstid på 64 ms.

Information om regelefterlevnad för Japan

VCCI-regelefterlevnad för utrustning av klass B

Japansk JATE-efterlevnad HS-WL-980

Intyg om regelefterlevnad för Taiwan

Varningsmeddelande om DGT

Meddelande om regelefterlevnad för Argentina

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Meddelande om regelefterlevnad för Singapore

Följer IMDA standarder DB101992