Informatie over veiligheid en prestaties

Domeinen

De radiofrequentie (RF) voor deze telefoon is geconfigureerd voor een specifiek domein. Als u deze telefoon buiten deze specifieke domein gebruikt, werkt de telefoon niet correct en u kunt in overtreding zijn van plaatselijke wetgeving.

Externe apparaten

We bevelen u aan externe apparaten van goede kwaliteit te gebruiken, die zijn afgeschermd tegen ongewenste radiofrequentie- en audiofrequentiesignalen. Externe apparaten zijn bijvoorbeeld headsets, kabels en connectors.

Niettemin kan, bijvoorbeeld als gevolg van de nabijheid van andere apparaten zoals mobiele telefoons en radio's met zender en ontvanger, een bepaalde mate van ruis hoorbaar zijn. In deze gevallen raden we u aan een of meer van de volgende stappen te ondernemen:
  • Plaats het externe apparaat uit de buurt van de bron van de radio- of audiofrequentiesignalen.

  • Leid de kabels van het externe apparaat weg van de bron van de radio- of audiofrequentiesignalen.

  • Gebruik afgeschermde kabels voor het externe apparaat of gebruik kabels met een betere afscherming en connector.

  • Maak de kabel van het externe apparaat korter.

  • Plaats ferrieten of vergelijkbare oplossingen op de kabels van het externe apparaat.

Cisco kan geen garantie bieden voor de prestaties van externe apparaten, kabels en connectors.


In landen van de Europese Unie dient u alleen externe luidsprekers, microfoons en headsets te gebruiken die volledig voldoen aan de EMC-richtlijn [89/336/EEG].

Bluetooth prestaties van draadloze Headset

Cisco IP-telefoons ondersteunen Bluetooth-technologie van klasse 2 als de hoofdtelefoons Bluetooth ondersteunen. Bluetooth maakt draadloze verbindingen met lage bandbreedte mogelijk binnen een bereik van 10 meter. De beste prestaties hebt u in het bereik van 1 tot 2 meter. U kunt maximaal vijf hoofdtelefoons aansluiten, maar alleen de laatst aangesloten hoofdtelefoon wordt gebruikt als de standaard.

Omdat er storingsproblemen kunnen optreden, raden we u aan 802.11b/g-apparaten, Bluetooth-apparaten, magnetrons en grote metalen objecten weg te halen bij de draadloze hoofdtelefoon.

De draadloze Bluetooth-headset hoeft zich niet binnen het directe blikveld van de telefoon te bevinden. Bepaalde barrières, zoals muren of deuren, en storing van andere elektronische apparaten kunnen echter invloed hebben op de verbinding.

UL-waarschuwing

De LAN/Ethernet-kabel of andere kabels die aan het apparaat zijn aangesloten mogen niet tot buiten het gebouw worden verlengd.

Productlabel

Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

Nalevingsverklaringen

Nalevingsverklaringen voor de Europese Unie

CE-markering

Het volgende CE-merk wordt op de apparatuur en verpakking aangebracht.

Verklaring over blootstelling aan radiofrequente straling van de Europese Unie

Dit apparaat is geëvalueerd en er is vastgesteld dat het voldoet aan de EU EMF-richtlijn 2014/53/EU.

Nalevingsverklaringen voor de VS

FCC-nalevingsverklaring

De Federal Communications Commission vereist nalevings verklaringen voor de volgende instructies.

Verklaring van FCC-onderdeel 15.19

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat veroorzaakt mogelijk geen schadelijke storingen en (2) dit apparaat moet eventuele interferenties ontvangen, met inbegrip van interferentie die een ongewenste handeling kan veroorzaken.

Verklaring van FCC-onderdeel 15.21

Wijzigingen of aanpassingen die niet nadrukkelijk zijn toegestaan door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kan de toestemming voor de gebruiker om het apparaat te gebruiken ongeldig maken.

FCC-verklaring voor blootstelling aan RF-straling

Dit apparaat voldoet aan de FFC-limieten betreffende blootstelling aan straling, zoals bepaald voor een niet gecontroleerde omgeving. Eindgebruikers dienen de specifieke gebruiksaanwijzingen op te volgen om overeenstemming met de richtlijnen voor blootstelling aan RF te garanderen. Deze zender moet ten minste 20 cm van de gebruiker af staan en mag niet worden gebruikt in combinatie met andere antennes of zenders en mag niet bij dergelijke apparaten worden geplaatst.

Radio-apparaat dat voldoet aan deel 15 van de FCC

Het radio-apparaat dat voldoet aan deel 15 van de FCC werkt niet-interfererend met andere apparaten die op deze frequentie werken. Wijzigingen of aanpassingen aan het betreffende product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Cisco, waaronder het gebruik van antennes van andere fabrikanten dan Cisco, kunnen de bevoegdheid voor het bedienen van dit apparaat ongeldig maken.

Verklaring FCC-ontvangers en Class B Digital

Dit product is getest en voldoet aan de specificaties voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze ook uitstralen. Indien de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan de apparatuur schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze apparatuur in een bepaalde installatie storingsvrij zal functioneren.

Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio of tv, wat is vast te stellen door de apparatuur uit en weer aan te zetten, dan kan de gebruiker proberen om de interferentie op een van de volgende manieren te verhelpen:

  • Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats deze

  • Vergroot de afstand tussen de apparatuur of apparaten

  • Sluit de apparatuur aan op een andere wandcontactdoos dan de ontvanger

  • Raadpleeg een leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur

Nalevingsverklaringen voor Canada

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparaten. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat veroorzaakt mogelijk geen storingen en (2) dit apparaat moet iedere storing accepteren, met inbegrip van interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken. De privacy van de communicatie kan niet worden verzekerd wanneer u deze telefoon gebruikt.

Dit product voldoet aan de toepasselijke technische specificaties van Innovation, Science and Economic Development Canada.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à Deux condities: (1) CE Périphérique ne doit pas oorzaak d'interférence et (2) CE Périphérique doit ondersteunings les interférences, y omvat cellen die zijn onderhevig aan d'entraîner un fonctionnement niet souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le dit produit UTC conforme aux spécifications methoden producten d'Innovation, Sciences et International économique Canada.

Canadese verklaring voor blootstelling aan radiofrequente straling

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE GRENZEN ZOALS AANGEGEVEN DOOR ISED RSS-102 R5 VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw apparaat bevat een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen om de (onbeheerste) beperkingen op blootstelling voor burgers aan radiogolven (radiofrequentie elektromagnetische velden) niet te overschrijden, waarnaar wordt verwezen in RSS-102, die verwijst naar de Health Canada Safety Code 6, dat een aanzienlijke veiligheidsmarge bevat die is ontworpen om de veiligheid van iedereen te verzekeren, ongeacht leeftijd en gezondheid.

De systemen zijn zo ontworpen dat ze kunnen worden gebruikt zonder dat de eindgebruiker de antennes hoeft aan te raken. Het wordt aangeraden om het systeem op te zetten in een locatie waar de antennes ten minste op de minimumafstand die wordt opgegeven van de gebruiker kunnen blijven, overeenkomstig de regelgeving die is ontworpen om de algehele blootstelling van de gebruiker of bediener te beperken.

Het apparaat is getest en voldoet aan de geldende voorschriften als onderdeel van het radiocertificatieproces.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Nalevingsverklaringen voor Nieuw-Zeeland

Algemene waarschuwing 'Permit to Connect' (PTC)

Het verlenen van een Telepermit voor een eindapparaat geeft alleen aan dat Spark NZ heeft geaccepteerd dat het item voldoet aan de minimale vereisten voor aansluiting op haar netwerk. Het betekent niet dat het product door Spark NZ wordt goedgekeurd en biedt ook geen enkele garantie. In het bijzonder biedt het geen zekerheid dat een item in ieder opzicht correct werkt met een ander item met een Telepermit van een ander type of model, noch impliceert het dat een product compatibel is met alle netwerkdiensten van Spark NZ.

Gebruik van IP-netwerken met het openbare telefoonnetwerk

Door de eigenschappen van het Internet Protocol (IP) is sprake van vertraging bij spraaksignalen, omdat ieder gegevenspakket van een formule en een adres wordt voorzien. De toegangsnormen van Spark NZ adviseren dat leveranciers, ontwerpers en installateurs die deze technologie gebruiken voor oproepen naar of vanaf een openbaar telefoonnetwerk bij het ontwerp van hun netwerken gebruik maken van de ITU E Model-vereisten. Het doel is vertraging, vervorming en andere beperkingen in de transmissie te minimaliseren, met name voor oproepen van mobiele en internationale netwerken, die al last hebben van aanzienlijke vertraging.

Het gebruik van spraakcompressie via het openbare telefoonnetwerk

Door de aanzienlijke vertraging die al optreedt bij het bellen via mobiele en internationale netwerken, waarvan een deel al wordt veroorzaakt door het gebruik van spraakcompressietechnologieën. De toegangsnormen van Spark NZ keuren alleen de G711-spraaktechnologie toe voor gebruik op het openbare telefoonnetwerk. G711 is een 'onmiddellijke spraakcoderingstechniek' terwijl G729 en alle varianten daarop worden beschouwd als 'vrijwel onmiddellijk', waardoor nog meer vertraging wordt toegevoegd aan het spraaksignaal.

Echo-opheffing

Normaal gesproken is geen echo-opheffing vereist voor Spark NZ PSTN omdat geografische vertragingen acceptabel zijn wanneer de CP-retourverliezen binnen de grenswaarden van Telepermit blijven. Privénetwerken die echter gebruik maken van Voice-over-IP-technologie (VoIP) dienen echter over echo-opheffing te beschikken voor alle spraakgesprekken. Het gecombineerde effect van audio/VoIP-conversievertraging en IP-routeringsvertraging kan ervoor zorgen dat een echo-opheffingstijd van 64 mS vereist is.

Nalevingsinformatie voor Japan

VCCI-naleving voor apparatuur van klasse B

Japan JATE compliantie HS-WL-980

Nalevingsverklaringen voor Taiwan

DGT-waarschuwingsverklaring

Nalevingsverklaringen voor Argentinië

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Nalevingsverklaringen voor Singapore

Voldoet aan de IMDA-standaard DB101992