Informasjon om sikkerhet og ytelse

Regelverksområder

Radiofrekvensen (RF) til denne telefonen er konfigurert for et bestemt forskriftsmessig domene. Hvis du bruker denne telefonen utenfor det bestemte forskriftsmessige domenet, vil ikke telefonen fungere som den skal, og det kan være at du bryter lokale bestemmelser.

Eksterne enheter

Vi anbefaler at du bruker eksterne enheter som har god kvalitet, og som er beskyttet mot uønskede radiofrekvens- og lydfrekvenssignaler (RF og AF). Eksterne enheter inkluderer headset, kabler og kontakter.

Det kan likevel oppstå noe støy, avhengig av kvaliteten på enhetene og hvor nær de står andre enheter, for eksempel mobiltelefoner og radioer. I så fall anbefaler vi at du gjør ett eller flere av disse tiltakene:
  • Flytt de eksterne enhetene vekk fra kilden for RF- eller AF-signalene.

  • Flytt ledningene til de eksterne enhetene bort fra kilden for RF- eller AF-signalene.

  • Bruk beskyttede ledninger til den eksterne enheten, eller bruk ledninger med bedre beskyttelse og kontakt.

  • Forkort lengden til ledningen for den eksterne enheten.

  • Bruk ferritt og lignende på ledningene til den eksterne enheten.

Cisco kan ikke garantere ytelsen til eksterne enheter, kabler og kontakter.


I EU kan du bare bruke eksterne høyttalere, mikrofoner og hodetelefoner som er i samsvar med EMC-direktivet [89/336/EC].

Bluetooth trådløs hode telefon ytelse

Ciscos IP-telefoner støtter Bluetooth-teknologi klasse 2 når headsettet støtter Bluetooth. Bluetooth aktiverer trådløse tilkoblinger med lav båndbredde innenfor en rekkevidde på 10 meter (30 fot). Den beste ytelsen er innenfor en rekkevidde på 1–2 meter (3–6 fot). Du kan koble til opptil fem headset, men kun den siste av de tilkoblede brukes som standard.

På grunn av mulige interferensproblemer, anbefaler vi at du flytter 802.11b/g-enheter, Bluetooth-enheter, mikrobølgeovner og store metallobjekter, bort fra de trådløse headsettet.

De trådløse Bluetooth-hodetelefonene fungerer selv om det ligger hindringer mellom de og telefonen. Noen barrierer, for eksempel vegger eller dører, og forstyrrelse fra andre elektroniske enheter, kan imidlertid påvirke tilkoblingen.

UL-advarsel

LAN/Ethernet-kabelen eller andre kabler som er koblet til enheten, bør ikke legges utenfor bygningen.

Produktetikett

Produktetiketten er plassert på bunnen av enheten.

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring for EU

CE-merking

Følgende CE merke er festet til utstyret og pakningen.

Erklæring om RF-eksponering for EU

Denne enheten har blitt evaluert og funnet å være i samsvar med EUs EMF-direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæring for USA

Samsvarserklæringer som kreves av FCC

Federal Communications Commission krever samsvars erklæringer for følgende setninger.

Erklæring i henhold til FCC del 15.21

Denne enheten er i overensstemmelse med part 15 av FCC reglene. Bruk er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten vil kanskje ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta alle mottatte interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket operasjon.

Erklæring i henhold til FCC del 15.21

Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av den part som er ansvarlig for at reglene overholdes, kan gjøre at brukeren fratas myndigheten til å benytte utstyret.

Erklæring i henhold til FCC om eksponering for RF-stråling

Dette utstyret samsvarer med de grensene for stråling som FCC har fastsatt for et ukontrollert miljø. Sluttbrukere må følge de spesifikke driftsinstruksjonene for å tilfredsstille erklæringen om RF-eksponering. Senderen må være minst 20 cm fra brukeren og må ikke sammenstilles eller betjenes i forbindelse med en annen antenne eller sender.

Del 15-radioenhet

Del 15-radioenheten driftes på en måte som ikke skal forstyrre andre enheter som driftes på denne frekvensen. Endringer eller modifikasjoner på nevnte produkt som ikke uttrykkelig er godkjent av Cisco, inkludert bruk av antenner som ikke er fra Cisco, kan gjøre at brukeren fratas myndigheten til å benytte denne enheten.

Erklæring i henhold til FCC om mottakere og klasse B-digital

Dette produktet er testet og samsvarer med retningslinjene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og dersom det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ingen garantier for at ikke interferens kan forekomme i en bestemt installasjon.

Hvis dette utstyret likevel fører til skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

  • Rett inn mottakerantennen på nytt eller omplasser den

  • Øk avstanden mellom utstyret eller enhetene

  • Koble utstyret til et annet uttak enn mottakerens uttak

  • Rådfør deg med en forhandler eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp

Samsvarserklæring for Canada

Denne enheten samsvarer med kanadiske lisensfritatte RSS-standarder innen industri. Bruk er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten vil kanskje ikke forårsake forstyrrelse, og (2) denne enheten må godta all interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten. Kommunikasjon kan ikke regnes som sikker ved bruk av denne telefonen.

Dette produktet møter de gjeldende tekniske spesifikasjoner for Innovation, Science and Economic Development Canada.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de CET appareil EST-soumis à Deux betingelser: (1) CE Périphérique ne DoIt pas-årsak d'interférence et (2) CE Périphérique DoIt support Les interférences, y består av celler som er sårbare for d'entraîner, ikke fonctionnement de souhaitable. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent du har Enterprise conforme aux spécifications metodene applicables d'Innovation, Sciences et Copyright économique Canada.

Kanadisk erklæring om RF-eksponering

DENNE ENHETEN ER BEGRENSET SOM REFERERES AV ISED RSS-102 R5 FOR UTSETTELSE FOR RADIOBØLGER

Din enhet inkluderer en radiosender og mottaker. Den er utformet for å ikke overgå den generelle befolknings (ukontrollert) grenser for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske felt i radiofrekvens) som referert til i RSS-102 som refererer til Health Canada Safety Code 6 og inkluderer en betraktelig sikkerhetsmargin utformet for å forsikre sikkerheten til alle personer, uansett alder og helse.

På denne måten er systemet utformet slik at det opereres uten at brukeren kommer i kontakt med antenner. Det er anbefalt å sette systemet på ett sted hvor antennene kan være minst en spesifisert distanse fra brukeren i samhold med retningslinjer som er utformet for å redusere den totale eksponeringen til brukeren eller operatøren.

Denne enheten har blitt testet og funnet i samhold med gjeldende forskrifter som en del av radio sertifiseringsprosessen.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Samsvarserklæring for New Zealand

Generell advarsel for PTC (Permit to Connect)

Tildeling av en Telepermit for ethvert termisk utstyr indikerer kun at Spark NZ har godtatt at utstyret samsvarer med minimale betingelser for tilkobling til nettverket. Det indikerer ikke at Spark NZ anbefaler produktet, og gir heller ingen form for garanti. Fremfor alt gir det ingen garanti for at en enhet vil fungere som det skal på alle måter med et annet telegodkjent utstyr av et annet merke eller modell, og det antyder ikke at utstyret er kompatibelt med alle Spark NZ nettverkstjenester.

Bruk av IP-nettverk i PSTN

IP (Internett-protokoll) introduserer av natur forsinkelser av talesignaler ettersom hver datapakke blir formulert og adressert. Spark NZ Access-standarder anbefaler at leverandører, designere og installatører bruker denne teknologien for anrop til eller fra PSTN. Se i ITU E-modellkravene i nettverkenes design. Målet er å minimere forsinkelse, forvrengning og andre overføringssvekkelser, spesielt for samtaler som involverer mobile og internasjonale nettverk, som allerede har omfattende forsinkelse.

Bruk av stemmekomprimering gjennom PSTN

På grunn av den omfattende forsinkelsen som allerede oppleves når du ringer mobile og internasjonale nettverk, og Noen av dem er allerede forårsaket på grunn av sin bruk av stemmekomprimeringsteknologier. Spark NZ Access-standarder vil bare godkjenne G711-stemmeteknologi brukes på PSTN. G711 er en "momentan talekodingsteknikk", mens G729 og alle varianter av den betraktes som "nesten momentane" og innfører ytterligere forsinkelse i talesignalet.

Ekkoreduksjon

Ekkokompensatorer er vanligvis ikke påkrevd i Spark NZ PSTN fordi geografiske forsinkelser er akseptable så lenge returtapet i CPE-utstyr holdes innenfor Telepermits grenser. Men de private nettverkene som gjør bruk av IP-telefoniteknologi (VoIP), skal sørge for ekkokompensering for alle talesamtaler. Den kombinerte effekten av tale-/VoIP-forsinkelse og IP-rutingforsinkelse, kan forårsake at ekkoreduksjonstiden på 64 mS kreves.

Samsvarsinformasjon for Japan

VCCI-samsvar for klasse B-utstyr

Japan-JATE-kompatibilitet HS-WL-980

Samsvarserklæring for Taiwan

DGT-advarselserklæring

Samsvarserklæring for Argentina

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Samsvarserklæring for Singapore

Sams varer med IMDA-standarder DB101992