Informacje o bezpieczeństwie i jakości działania

Obszary o określonych wymogach prawnych

Częstotliwość radiowa (RF) dla tego telefonu jest skonfigurowana zgodnie z wymaganiami prawnymi dla danego obszaru. Telefon, który znajduje się poza specyficznym obszarem o określonych wymaganiach prawnych, nie będzie działał prawidłowo i możesz przy tym naruszać lokalne przepisy.

Urządzenia zewnętrzne

Zalecamy stosowanie urządzeń zewnętrznych dobrej jakości, ekranowanych przed niepożądanymi sygnałami o częstotliwościach radiowych (RF) i akustycznych (AF). Do urządzeń zewnętrznych należą zestawy słuchawkowe, kable i złącza.

Zależnie od jakości tych urządzeń i ich odległości od innych urządzeń, np. telefonów komórkowych lub krótkofalówek, mogą występować pewne zakłócenia. W takich przypadkach zalecamy podjęcie co najmniej jednego z następujących działań:
  • Oddal zewnętrzne urządzenie od źródeł sygnałów RF lub AF.

  • Poprowadź przewody zewnętrznego urządzenia z dala od źródeł sygnałów RF lub AF.

  • Do podłączenia urządzenia zewnętrznego zastosuj przewody ekranowane lub przewody z lepszym ekranem i złączem.

  • Zastosuj krótszy przewód do podłączenia urządzenia zewnętrznego.

  • Zastosuj ferryty lub podobne urządzenia na przewodach urządzenia zewnętrznego.

Firma Cisco nie udziela gwarancji na jakość działania urządzeń zewnętrznych, kabli ani złączy.


W krajach Unii Europejskiej stosuj jedynie takie zewnętrzne głośniki, mikrofony i zestawy słuchawkowe, które w pełni odpowiadają Dyrektywie EMC [89/336/EC].

Wydajność bezprzewodowego zestawu nagłownego Bluetooth

Telefony IP Cisco obsługują komunikację bezprzewodową Bluetooth klasy 2 ze zgodnymi zestawami słuchawkowymi. Technologia Bluetooth umożliwia nawiązywanie połączeń bezprzewodowych o małej przepustowości i zasięgu 10 metrów. Najlepszą jakość uzyskuje się w odległości 1–2 m. Można połączyć z telefonem maksymalnie 5 zestawów słuchawkowych, ale jako domyślny używany jest tylko ten, który został połączony jako ostatni.

Ze względu na potencjalne problemy z zakłóceniami sygnału zalecamy trzymanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego z dala od urządzeń korzystających z sieci bezprzewodowej 802.11b/g, urządzeń Bluetooth, kuchenek mikrofalowych i dużych metalowych przedmiotów.

Między bezprzewodowym zestawem słuchawkowym Bluetooth a telefonem nie musi koniecznie znajdować się wolna przestrzeń. Jednak niektóre przeszkody, np. ściany czy drzwi, oraz zakłócenia powodowane przez inne urządzenia elektroniczne mogą obniżyć jakość połączenia.

Ostrzeżenie UL

Kabel Ethernet/sieci LAN lub inne kable dołączone do urządzenia nie powinny wychodzić poza budynek.

Etykieta produktu

Etykieta produktu znajduje się u dołu urządzenia.

Oświadczenia o zgodności

Oświadczenie o zgodności dla Unii Europejskiej

Oznaczenie CE

Następujący znak CE jest przymocowany do sprzętu i opakowania.

Informacje dotyczące narażenia na emisję fal radiowych dotyczące Unii Europejskiej

To urządzenie zostało przebadane i potwierdzono jego zgodność z Dyrektywą UE EMF 2014/53/UE.

Oświadczenie o zgodności dla Stanów Zjednoczonych

Oświadczenia o zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi bezpieczeństwa

Federalnej Komisji łączności wymaga zastosowania deklaracji dotyczących następujących instrukcji.

Oświadczenie o zgodności z częścią 15.19 wymagań komisji FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Pracę przedmiotowego urządzenia definiują dwa poniższe warunki: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, a (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odebrane zakłócenia, włączając w to zakłócenia, które mogą spowodować niepożądane działanie.

Oświadczenie o zgodności z częścią 15.21 wymagań komisji FCC

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Oświadczenie o zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi narażenia na emisję fal radiowych

To urządzenie jest zgodne z ograniczeniami narażenia na emisję fal radiowych nakładanymi przez komisję FCC w przypadku niekontrolowanego otoczenia. W celu zachowania zgodności z normami narażenia na emisję fal radiowych użytkownicy muszą przestrzegać szczegółowych instrukcji eksploatacyjnych. Ten nadajnik musi być oddalony od użytkownika o co najmniej 20 cm i nie może znajdować się w tym samym miejscu co inna antena lub nadajnik ani z nimi współpracować.

Część 15 Urządzenia radiowe

Urządzenia radiowe opisane w części 15 komunikują się z innymi urządzeniami na tej częstotliwości. Wszelkie zmiany lub modyfikacje produktu niezatwierdzone wyraźnie przez firmę Cisco lub użycie anten firm innych niż Cisco mogą spowodować unieważnienie uprawnień użytkownika do obsługi tego urządzenia.

Oświadczenie o zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi odbiorników i urządzeń cyfrowych klasy B

Produkt ten przetestowano z wynikiem pozytywnym pod kątem spełniania wymagań stawianych urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów komisji FCC. Ograniczenia mają na celu zapewnienie stosownej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w środowisku zamieszkanym. Urządzenie wytwarza, użytkuje i może emitować energię fal radiowych, które mogą powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej, jeśli instalacja i eksploatacja urządzenia nie będą się odbywać zgodnie z instrukcją. Nie wyklucza się jednak, że w wypadku konkretnej instalacji zakłócenia takie wystąpią.

Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, należy podjąć próbę wyeliminowania tych zakłóceń poprzez zastosowanie następujących środków zaradczych:

  • Obrócenie lub przeniesienie anteny odbiorczej.

  • Zwiększenie odległości między urządzeniem a innymi urządzeniami.

  • Podłączenie urządzenia do innego gniazdka sieci elektrycznej niż odbiornik.

  • Zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Oświadczenie o zgodności — Kanada

To urządzenie jest zgodne z kanadyjskimi standardami przemysłowymi RSS dla pasm nielicencjonowanych. Pracę przedmiotowego urządzenia definiują dwa poniższe warunki: (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń, a (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie zakłócenia, włączając w to zakłócenia, które mogą spowodować niepożądane działanie urządzenia. Podczas korzystania z tego telefonu nie jest możliwe zapewnienie prywatności komunikacji.

Ten produkt spełnia mające zastosowanie specyfikacje techniczne wydane przez Innovation, Science and Economic Development Canada.

Avis de Conformité Canadien

Ce dispositif est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement de appareil Est soumis à Deux warunki: (1) CE Périphérique ne doit pas et (2) CE Périphérique doit support d'interférence interférences, y zawierają komórki podatne na d'entraîner un fonctionnement inne niż souhaitable de L'Appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Informacje dotyczące narażenia na emisję fal radiowych dotyczące Kanady

TO URZĄDZENIE SPEŁNIA OGRANICZENIA DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA FALE RADIOWE OPISANE W DOKUMENCIE ISED RSS-102 R5

Urządzenie zawiera nadajnik oraz odbiornik radiowy. Urządzenie zostało tak zaprojektowane, aby nie przekraczać ogólnych (niekontrolowanych) limitów narażenia populacji na fale radiowe (pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) określonych w dokumencie RSS-102, który powołuje się na dokument Health Canada Safety Code 6 i zawiera istotny margines bezpieczeństwa zapewniający bezpieczeństwo wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Systemy zostały tak zaprojektowane, aby ich użytkownicy końcowi nie wchodzili w kontakt z ich antenami. Zaleca się ustawienie systemu w miejscu, z którym anteny mogą pozostawać w co najmniej minimalnej odległości od użytkownika, zgodnie z przepisami, które mają na celu ograniczenie ogólnego narażenia użytkownika lub operatora.

Urządzenie zostało przebadane i stwierdzono jego zgodność z odpowiednimi przepisami stosowanymi w ramach procesu certyfikacji radiowej.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Oświadczenie o zgodności dla Nowej Zelandii

Ogólne ostrzeżenie dotyczące Permit to Connect (PTC)

Przyznanie licencji na użytkowanie dowolnego elementu sprzętu końcowego oznacza jedynie, że Spark NZ stwierdził, iż element spełnia minimalne wymagania niezbędne przy dołączaniu do sieci. Nie oznacza to aprobaty ze strony Spark NZ, ani nie stanowi żadnego rodzaju gwarancji. Nade wszystko nie stanowi gwarancji, że element będzie działał prawidłowo w każdych okolicznościach z innym licencjonowanym elementem innego producenta lub z innym modelem, ani też nie świadczy o tym, że produkt jest zgodny ze wszystkimi usługami świadczonymi przez Spark NZ.

Korzystanie z sieci IP w sieciach PSTN

Protokół IP z natury wprowadza opóźnienie do sygnałów mowy, które są wstawiane do pakietów i opatrywane adresem. Spark NZ Access Standards zaleca, aby dostawcy, projektanci i instalatorzy używający tej technologii dla połączeń głosowych do lub z sieci PSTN uwzględniali wymagania ITU E Model podczas projektowania sieci. Nadrzędnym celem jest minimalizacja opóźnień, zniekształceń oraz innych niedogodności wynikających z transmisji, zwłaszcza połączeń głosowych obejmujących ruch komórkowy i międzynarodowy, które już cechują się znacznymi opóźnieniami.

Używanie kompresji głosu w sieciach PSTN

Duże opóźnienia spotykane w połączeniach komórkowych i międzynarodowych są po części spowodowane wykorzystaniem technologii kompresji głosu. Spark NZ Access Standards aprobuje w sieciach PSTN wyłącznie używanie technologii kompresji głosu G711. G711 jest „techniką natychmiastowego kodowania głosu”, natomiast technika G729 (i wszystkie jej warianty) uchodzi za „niemal natychmiastową”, wprowadzającą dodatkowe opóźnienie do sygnałów mowy.

Tłumienie echa

Tłumiki echa nie są zwykle wymagane w sieci PSTN Spark NZ, ponieważ opóźnienia geograficzne są dopuszczalne, jeżeli tłumienie powrotu CPE jest utrzymywane w granicach określonych przez Telepermit. Jednak sieci prywatne, w których jest wykorzystywana technologia VoIP (Voice-over-IP), muszą zapewniać tłumienie echa dla wszystkich połączeń głosowych. Łączny efekt opóźnienia wprowadzanego przez konwersję sygnałów audio na VoIP oraz opóźnienie ruchu IP powodują, że może być wymagany czas tłumienia echa równy 64 ms.

Informacja o zgodności — Japonia

Zgodność VCCI dla urządzeń klasy B

Zgodność z japońskim JATE HS-WL-980

Oświadczenie o zgodności dla Tajwanu

Ostrzeżenie DGT

Oświadczenie o zgodności dla Argentyny

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Oświadczenie o zgodności — Singapur

Zgodność z normami IMDA DB101992