הטלפון שלך מגיע עם כל הדרוש לך כדי לטעון אותו, לחבר אותו לרשת ולהגדיר אותו על שולחן העבודה.

לאחר שהטלפון מתחבר לרשת, תהליך האתחול של הטלפון מתחיל, והטלפון נרשם בשרת.

לאחר שהטלפון מתחבר, הוא קובע באם יש להתקין קושחה חדש בטלפון.

אם ברצונך לראות סקירה גרפית של שלבים אלה, עיין במדריך ההתקנה של טלפון Cisco IP מדגם 8800.

1

חבר את הקצה הארוך והישר של כבל השפופרת לטלפון וחבר את הקצה השני לשפופרת.

2

חבר את כבל הרשת מהרשת ליציאת הרשת בטלפון.

3

חבר את מעמד הרגליים וכוונן את זווית הטלפון.

  1. הכנס את המחברים לתוך החריצים.

  2. דחוף את המעמד עד שהמחברים ייכנסו למקומם בנקישה.

  3. כוונן את זווית הטלפון.

4

חבר את ספק הכוח החיצוני.

5

נטר את תהליך האתחול של הטלפון. שלב זה מוודא שהטלפון הוגדר כראוי.

6

אפשר לטלפון לשדרג לתמונת הקושחה הנוכחית.

7

בצע שיחות עם הטלפון כדי לוודא שהטלפון והתכונות פועלים כראוי.