הטלפון שלך מגיע עם כל מה שאתה צריך כדי להפעיל אותו, לחבר אותו לרשת, ולהגדיר את זה על שולחן העבודה.

לאחר שהטלפון מתחבר לרשת, תהליך ההפעלה של הטלפון מתחיל ואוגר הטלפון עם השרת.

לאחר שהטלפון מתחבר, הוא קובע באם יש להתקין קושחה חדש בטלפון.

אם ברצונך להציג מבט כולל על השלבים הבאים, עיין במדריך ההתקנה Cisco IP Phone 8800 Series.

1

חבר את הקצה הארוך והישר של כבל השפופרת לתוך הטלפון וחבר את הקצה השני לשפופרת.

2

חבר את כבל הרשת מהרשת ליציאת הרשת בטלפון.

3

חבר את הfootstand והתאם את זווית הטלפון.

  1. הכנס את המחברים לתוך החריצים.

  2. דחוף את המעמד עד שהמחברים ייכנסו למקומם בנקישה.

  3. כוונן את זווית הטלפון.

4

חבר את ספק הכוח החיצוני.

5

נטר את תהליך האתחול של הטלפון. שלב זה מוודא שהטלפון הוגדר כראוי.

6

אפשר לטלפון לשדרג לתמונת הקושחה הנוכחית.

7

בצע שיחות עם הטלפון כדי לוודא שהטלפון והתכונות פועלים כראוי.