באפשרותך לשתף את אותו מספר הטלפון עם עמית לעבודה אחד או יותר.

כאשר אתה משתף מספר טלפון, באפשרותך להשתמש בקו טלפון זה בדיוק כפי שאתה מבצע כל שורה אחרת. זכרו את המאפיינים המיוחדים של קווים משותפים:

  • ניתן להגדיר את מספר הטלפון המשותף להופיע במספר מרבי של 35 התקנים, כולל משתמש בשולחן העבודה או ביישום mobile.

  • מספר הטלפון המשותף מופיע בכל הטלפונים שמשתפים את הקו.

  • אם שותף לעבודה משיב לשיחה, מסך הוועידה מראה שהקו נמצא בשימוש.

  • אם אתה מציב שיחה בהמתנה, הנורית שלך היא פולסים ירוקים. לחצן הקו של העמית לעבודה הוא אדום מלא ולחצן ההפעלה שלהם פולס אדום.


על מנהל המערכת להפעיל את השורות המשותפות עבור משתמשים ב-Hub. לקבלת מידע נוסף, ראה: קביעת תצורה וניהול של התקנים Webex Calling.