Webex משתמש באימות בסיסי כברירת מחדל. אבל אם יש לך ספק זהויות, תוכל לבחור לקשור את הסביבה הזו ל-Webex. פעולה זו מאפשרת לאנשים לאמת פעם אחת בלבד, ולאחר מכן יכולים להיכנס באמצעות האישורים התאגידיים הקיימים שלהם. מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל הגדרות, גלול אל אימות, לחץ על שינוי, ולאחר מכן בחר שלב ספק זהויות של צד שלישי.

עיין במאמר זה כדי להגדיר כניסה יחידה ועבור כל הפתרונות של ספק הזהויות שנבדקו עם Webex (כגון שירותי Active Directory Federation Services, Microsoft Azure, Google Apps ועוד). לאחר שילוב, תוכל גם לדכא הודעות דוא"ל אוטומטיות עבור משתמשים חדשים, כדי שתוכל לשלוח הכרזות משלך.