Cisco Webex משתמשת באימות בסיסי כברירת מחדל. אבל אם יש לך ספק זהויות, אתה יכול לבחור לקשור סביבה זו ל- Cisco Webex. פעולה זו מאפשרת לאנשים לבצע אימות פעם אחת בלבד, ולאחר מכן תוכל להיכנס באמצעות האישורים הארגוניים הקיימים שלהם. מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל הגדרות, גלול אל אימות, לחץ על שנהולאחר מכן בחר שלב ספקזהויות של צד שלישי.

עיין במאמר זה לקבלת מידע על אופן ההגדרה של כניסה יחידה ועבור כל הפתרונות של ספקי הזהויות שנבדקו באמצעות Cisco Webex (כגון שירותי איחוד ספריות פעילים, Microsoft Azure, Google Apps ועוד). לאחר האינטגרציה, תוכל גם לדכא הודעות דוא"ל אוטומטיות עבור משתמשים חדשים, כך שתוכל לשלוח הודעות משלך.