ניתן להשתמש במצב Webex לחיוג ולשיתוף תוכן ולמצב היפוך לציור ולcocreation. השתמש במסך המגע כדי לנווט במצב Webex, או השתמש בבקר המגע כאשר אחד מהם זמין.

אם מתקבלת שיחה כאשר במצב היפוך, המסך עובר למצב Webex באופן אוטומטי.

מעבר למצב היפוך

במצב Webex, הקש על לחצן היפוך שhomescreen כדי לפתוח את ' מצב היפוך '.

מעבר למצב Webex

1

במצב היפוך, הקש על אפשרות התפריט בחלק העליון של המסך כדי לפתוח את ' אפשרויות '.

2

הקש על Webex כדי לפתוח את ' מצב Webex '.