Dodawanie użytkowników do grupy w portalu Webex Cloud Connected Audio Portal

1

Zaloguj się do portalu Webex CCA, a następnie przejdź do grup i użytkowników.

2

Wybierz grupę, do której chcesz dodać użytkownika, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj istniejących użytkowników.

3

Wyszukaj użytkownika, zaznacz pole wyboru obok jego nazwy i wybierz pozycję Dodaj do grupy.

Wyszukiwanie użytkowników w portalu Audio Webex Cloud Connected Audio Portal

1

Zaloguj się do portalu Webex CCA, a następnie przejdź do grup i użytkowników.

2

Wybierz opcję Wyszukaj istniejących użytkowników.

3

Wprowadź adres e-mail użytkownika i wybierz pozycję Wyszukaj.

Tworzenie użytkowników i przypisywanie zasad w portalu Audio Webex Cloud Connected Audio Portal

1

Zaloguj się do portalu Webex CCA, przejdź do Grupy i użytkownicy, a następnie wybierz Utwórz użytkownika .

2

Wprowadź informacje o użytkowniku, wybierz zasadę z listy rozwijanej i wybierz pozycję Zapisz.

Usuwanie użytkowników z grupy w portalu Webex Cloud Connected Audio Portal

1

Zaloguj się do portalu Webex CCA, przejdź do grup i użytkowników, a następnie wybierz grupę, z której chcesz kogoś usunąć.

2

Znajdź użytkownika i wybierz pozycję Usuń użytkownika z grupy z listy rozwijanej.

Edytuj użytkowników w portalu Audio Webex Cloud Connected Audio Portal

1

Zaloguj się do portalu Webex CCA, przejdź do grup i użytkowników, a następnie wybierz grupę, z której chcesz kogoś usunąć.

2

Znajdź użytkownika i wybierz pozycję Edytuj użytkownika z listy rozwijanej.

3

Dokonaj niezbędnych zmian i wybierz zapisz .