Изисквайте одобрение, за да настроите Access Anywhere

Можете да изисквате потребителите да получат одобрение за всеки отдалечен компютър , който искат да настройвам за Access Anywhere. Ако изберете тази опция, след като потребителят настрои Access Anywhere Agent на отдалечен компютър, потребителят получава съобщение, което го информира, че отдалечен компютър не е наличен, докато администратор на сайта не одобри заявката за настройка. След това можете да приемете или отхвърлите заявката, като използвате администрация на сайта.

администрация на сайта може по избор да изпрати всяка заявка за настройка на имейл адрес , който сте посочили.

1

Влезте в Webex администрация на сайта и отидете на Конфигурация > Access Anywhere > Опции .

2

Проверете Изисквайте одобрение за компютърна настройка на Access Anywhere .

3

(По избор) Посочете имейл адрес , на който искате администрация на сайта да изпраща всички заявки за настройка на Access Anywhere в Препращане на Access Anywhere иска към кутия.

4

Изберете Актуализиране.

Обработвайте заявки за Access Anywhere

Ако се нуждаете от одобрение за заявки на потребителите за настройвам на отдалечен компютър за Access Anywhere, администрация на сайта поставя всички заявки в опашка, която можете да преглеждате, и изпраща имейл съобщение с известие за заявка до посочения от вас адрес. Можете да приемете или отхвърлите всяка заявка за настройка.

1

Влезте в Webex Site Administration.

2

На страницата Информация за сайта изберете Нови заявки за Access Anywhere връзка.

Тази връзка се появява само ако един или повече потребители са поискали да настройвам отдалечен компютър на вашия сайт.

В Одобряване на заявки за Access Anywhere се появява страница.
3

За да приемете една или повече заявки за настройка, поставете поле за отметка за всяка заявка за настройка и изберете Приемам .

За всяка приета заявка за настройка, администрация на сайта автоматично:

  • Изпраща имейл съобщение до потребителя, направил заявката, като указва, че заявката е приета.

  • Добавя компютъра към списъка с отдалечени компютри на страницата Отдалечени компютри в администрация на сайта.

4

За да отхвърлите една или повече заявки за настройка, поставете поле за отметка за всяка заявка за настройка и изберете Отхвърляне .

За всяка отхвърлена заявка за регистрация администрация на сайта изпраща имейл съобщение до потребителя, който е направил заявката, указвайки, че заявката е отхвърлена.

За да видите подробна информация за потребител, който е поискал да настройвам отдалечен компютър, изберете потребителското име на потребителя в Потребителско име колона на страницата за одобрение на заявки за Access Anywhere .

Вижте списък с компютри за Remote Access навсякъде

Ако вашият сайт на услугата Webex има опцията Access Anywhere , можете да видите списък с всички отдалечени компютри, които потребителите са настройвам за Access Anywhere. Списъкът показва

  • Кои компютри в момента са влезли в сървъра на Access Anywhere и кога потребителят е влязъл в него.

  • Кои компютри, до които потребителите в момента имат отдалечен достъп и кога потребителят е започнал сесията за Access Anywhere .

1

Влезте в Webex администрация на сайта и отидете на Конфигурация > Access Anywhere > Отдалечени компютри .

Появява се страницата отдалечени компютри, показваща списък на отдалечените компютри, които потребителите са настройвам за Access Anywhere.

2

За да актуализирате страницата с най-актуалната информация, изберете Обнови .

3

За да се покаже списък с потребители, чиито имена започват с определена буква, изберете буквата.

Прекратяване на сесия за Access Anywhere

1

Влезте в Webex администрация на сайта и отидете на Конфигурация > Access Anywhere > Отдалечени компютри .

2

Намерете потребителя в списъка.

Ако потребителят в момента има достъп до отдалечен компютър, дата и час , в който потребителят е започнал сесията, се появяват в Сесията започна колона.
3

Поставете поле за отметка за сесията, която искате да прекратите, и след това изберете Прекъснете връзката > ОК .

Премахване на отдалечен компютър от акаунт на потребител

1

Влезте в Webex администрация на сайта и отидете на Конфигурация > Access Anywhere > Отдалечени компютри .

2

В Компютър колона, намерете компютъра, който искате да премахнете.

3

Поставете поле за отметка за компютъра, който искате да премахнете, и след това изберете Премахнете > ОК .