Изискване на одобрение за настройване на достъп навсякъде

Можете да изискате потребителите да получат одобрение за всеки отдалечен компютър, който искат да настроят за Access Anywhere. Ако изберете тази опция, след като потребител настрои Access Anywhere Agent на отдалечен компютър, потребителят получава съобщение, информирайки ги, че отдалеченият компютър е недостъпен, докато администраторът на сайта одобри заявката за настройка. След това можете да приемете или отхвърлите заявката, като използвате администриране на сайта.

Администрирането на сайта може по желание да изпрати всяка заявка за настройка на имейл адрес, който посочите.

1

Влезте в Webex администриране на сайта и отидете на конфигурация > достъп до произволно място > опции.

2

Проверка Изисквайте одобрение за настройка на компютъра Access Anywhere.

3

(По избор) Задайте имейл адреса, до който искате Администрацията на сайта да изпраща всички заявки за настройка на Access Anywhere в полето Препращане на заявки за достъп навсякъде.

4

Изберете Актуализиране.

Обработка на заявки за достъп до всяко място

Ако изисквате одобрение за заявките на потребителите, за да настроите отдалечен компютър за Access Anywhere, администрацията на сайта поставя всички заявки в опашка, която можете да прегледате, и изпраща имейл съобщение за известие за заявка на адреса, който задавате. Можете или да приемете, или да отхвърлите всяка заявка за настройка.

1

Влезте в уебекс администриране на сайта.

2

На страницата Информация за сайта изберете връзката Нов достъп навсякъде заявки.

Тази връзка се появява само ако един или повече потребители са поискали да настроите отдалечен компютър на сайта си.

Появява се страницата Одобряване на заявки за достъп навсякъде.
3

За да приемете една или повече заявки за настройка, поставете отметка в квадратчето за всяка заявка за настройка и изберете Приемане.

За всяка приета заявка за настройка Администриране на сайта автоматично:

  • Изпраща имейл съобщение до потребителя, който е направил заявката, което показва, че заявката е приета.

  • Добавя компютъра към списъка с отдалечени компютри на страницата отдалечени компютри в администрирането на сайта.

4

За да отхвърлите една или повече заявки за настройка, поставете отметка в квадратчето за всяка заявка за настройка и изберете Отхвърляне.

За всяко отхвърлено искане за регистрация Администрацията на сайта изпраща имейл съобщение до потребителя, който е направил искането, което показва, че искането е отхвърлено.

За да видите подробна информация за потребител, който е поискал да настроите отдалечен компютър, изберете потребителското име на потребителя в колоната Потребителско име на страницата Одобряване на заявки за достъп навсякъде.

Преглед на списък с компютри с отдалечен достъп навсякъде

Ако вашият webex сервизен сайт има опцията Access Anywhere, можете да прегледате списък на всички отдалечени компютри, които потребителите са настроили за Access Anywhere. Списъкът показва

  • Кои компютри в момента са влезли в сървъра на Access Anywhere и когато потребителят го е влязъл.

  • Кои компютри, до които потребителите в момента осъществяват достъп от разстояние и кога потребителят е стартирал сесията "Достъп навсякъде".

1

Влезте в webex администриране на сайта и отидете на конфигурация > достъп навсякъде > отдалечени компютри .

Появява се страницата отдалечени компютри, показваща списък на отдалечените компютри, които потребителите са настроили за Access Anywhere.

2

За да актуализирате страницата с най-текущата информация, изберете Обновяване.

3

За да покажете списък с потребители, чиито имена започват с определена буква, изберете буквата.

Край на сесия за достъп на потребителя навсякъде

1

Влезте в webex администриране на сайта и отидете на конфигурация > достъп навсякъде > отдалечени компютри .

2

Намерете потребителя в списъка.

Ако в момента потребителят има достъп до отдалечен компютър, датата и часът, в който потребителят е стартирал сесията, се появява в колоната "Започната сесия".
3

Поставете отметка в квадратчето за сесията, която искате да приключите, след което изберете Прекъсване на връзката > OK .

Премахване на отдалечен компютър от потребителски акаунт

1

Влезте в webex администриране на сайта и отидете на конфигурация > достъп навсякъде > отдалечени компютри .

2

В колоната Компютър намерете компютъра, който искате да премахнете.

3

Поставете отметка в квадратчето за компютъра, който искате да премахнете, след което изберете Премахване на > OK .