Vyžadovat schválení nastavení přístupu kdekoli

Můžete požadovat, aby uživatelé získali schválení pro každý vzdálený počítač, který chtějí nastavit pro aplikaci Access Anywhere. Pokud zvolíte tuto možnost, jakmile uživatel nastaví agenta access anywhere ve vzdáleném počítači, obdrží zprávu s informací, že vzdálený počítač není k dispozici, dokud správce webu neschválí žádost o nastavení. Žádost pak můžete přijmout nebo odmítnout pomocí správy webu.

Správa webu může volitelně odeslat každou žádost o nastavení na zadaná e-mailová adresa.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > Access Anywhere > .

2

Zaškrtněte políčko Vyžadovat schválení nastavení počítače Access Anywhere.

3

(Volitelné) Zadejte e-mailovou adresu, na kterou má správa webu odesílat všechny žádosti o nastavení aplikace Access Anywhere v poli Předat přístup kamkoli.

4

Zvolte Aktualizovat.

Zpracovat požadavky na přístup odkudkoli

Pokud požadujete schválení požadavků uživatelů na nastavení vzdáleného počítače pro aplikaci Access Anywhere, správa webu umístí všechny požadavky do fronty, kterou můžete zobrazit, a odešle e-mailovou zprávu s oznámením žádosti na zadaná adresa. Každou žádost o nastavení můžete buď přijmout, nebo odmítnout.

1

Přihlaste se k aplikaci Webex Site Administration.

2

Na stránce Informace o webu vyberte odkaz Nové požadavky na přístup kdekoli.

Tento odkaz se zobrazí pouze v případě, že jeden nebo více uživatelů požádalo o nastavení vzdáleného počítače na vašem webu.

Zobrazí se stránka Schválit žádosti o přístup kamkoli.
3

Pokud chcete přijmout jeden nebo více žádostí o nastavení, zaškrtněte políčko pro každou žádost o nastavení a vyberte Přijmout.

U každé přijaté žádosti o nastavení správa webu automaticky:

  • Odešle e-mailovou zprávu uživateli, který žádost podal, s uvedením, že žádost byla přijata.

  • Přidá počítač do seznamu vzdálených počítačů na stránce Vzdálené počítače v části Správa lokality.

4

Pokud chcete odmítnout jednu nebo více žádostí o nastavení, zaškrtněte políčko pro každou žádost o nastavení a vyberte Odmítnout.

U každé zamítnuté žádosti o registraci odešle správa webu e-mailovou zprávu uživateli, který žádost podal, s uvedením, že žádost byla zamítnuta.

Chcete-li zobrazit podrobné informace o uživateli, který požádal o nastavení vzdáleného počítače, vyberte uživatelské jméno uživatele ve sloupci Uživatelské jméno na stránce Schválit žádosti o přístup kamkoli.

Zobrazení seznamu počítačů se vzdáleným přístupem kdekoli

Pokud má web služby Webex možnost Access Anywhere, můžete zobrazit seznam všech vzdálených počítačů, které uživatelé nastavili pro aplikaci Access Anywhere. Seznam označuje

  • Které počítače jsou aktuálně přihlášeny k serveru Access Anywhere a kdy se k nim uživatel přihlásil.

  • Ke kterým počítačům, ke kterým uživatelé aktuálně přistupují vzdáleně, a kdy uživatel spustil relaci Access Anywhere.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Configuration > Access Anywhere > Remote Computers .

Zobrazí se stránka Vzdálené počítače se seznamem vzdálených počítačů, které uživatelé nastavili pro aplikaci Access Anywhere.

2

Pokud chcete stránku aktualizovat o nejaktuálnější informace, vyberte Aktualizovat.

3

Chcete-li zobrazit seznam uživatelů, jejichž jména začínají určitým písmenem, vyberte písmeno.

Ukončení relace přístupu uživatele kdekoli

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Configuration > Access Anywhere > Remote Computers .

2

Vyhledejte uživatele v seznamu.

Pokud uživatel právě přistupuje ke vzdálenému počítači, zobrazí se datum a čas, kdy uživatel zahájil relaci, ve sloupci Začíná relace.
3

Zaškrtněte políčko relace, kterou chcete ukončit, a pak vyberte Odpojit > OK .

Odebrání vzdáleného počítače z účtu uživatele

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Configuration > Access Anywhere > Remote Computers .

2

Ve sloupci Počítač vyhledejte počítač, který chcete odebrat.

3

Zaškrtněte políčko pro počítač, který chcete odebrat, a pak vyberte Odebrat > OK .