Wymagaj zgody, aby skonfigurować Access Anywhere

Możesz wymagać, aby użytkownicy uzyskali zgodę na każdy zdalny komputer, który chcą skonfigurować dla Access Anywhere. Jeśli wybierzesz tę opcję, po skonfigurowaniu przez użytkownika agenta Access Anywhere na komputerze zdalnym użytkownik otrzyma komunikat informujący, że komputer zdalny jest niedostępny, dopóki administrator witryny nie zatwierdzi żądania konfiguracji. Następnie możesz zaakceptować lub odrzucić żądanie, korzystając z funkcji Administrowanie witryną.

Administrowanie witryną może opcjonalnie wysłać każde żądanie konfiguracji na podany adres e-mail.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Konfiguracja > Access Anywhere > Opcje.

2

Zaznacz, Wymagaj zatwierdzenia konfiguracji komputera Access Anywhere.

3

(Opcjonalnie) Określ adres e-mail, na który administracja witryny ma wysyłać wszystkie żądania konfiguracji Access Anywhere w polu Forward Access Anywhere .

4

Wybierz Aktualizuj.

Przetwarzaj żądania Access Anywhere

Jeśli wymagasz zatwierdzenia żądań użytkowników w celu skonfigurowania zdalnego komputera dla Access Anywhere, administracja witryny umieszcza wszystkie żądania w kolejce, którą możesz wyświetlić, i wysyła wiadomość e-mail z powiadomieniem o żądaniu na podany przez Ciebie adres. Możesz zaakceptować lub odrzucić każde żądanie konfiguracji.

1

Zaloguj się w usłudze Administrowanie witryną programu Webex.

2

Na stronie Informacje o witrynie wybierz łącze żądania New Access Anywhere.

To łącze jest wyświetlane tylko wtedy, gdy co najmniej jeden użytkownik poprosił o skonfigurowanie komputera zdalnego w witrynie.

Zostanie wyświetlona strona Approve Access Anywhere Requests (Zatwierdź żądania dostępu do dowolnego miejsca).
3

Aby zaakceptować co najmniej jedno żądanie konfiguracji, zaznacz pole wyboru dla każdego żądania konfiguracji i wybierz opcję Akceptuj.

Dla każdego zaakceptowanego żądania konfiguracji administracja witryny automatycznie:

  • Wysyła wiadomość e-mail do użytkownika, który złożył żądanie, wskazując, że żądanie zostało zaakceptowane.

  • Dodaje komputer do listy komputerów zdalnych na stronie Komputery zdalne w Administracji witryny.

4

Aby odrzucić co najmniej jedno żądanie konfiguracji, zaznacz pole wyboru dla każdego żądania konfiguracji i wybierz opcję Odrzuć.

Dla każdego odrzuconego żądania rejestracji administracja witryny wysyła do użytkownika, który złożył żądanie, wiadomość e-mail z informacją, że żądanie zostało odrzucone.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o użytkowniku, który poprosił o skonfigurowanie komputera zdalnego, wybierz nazwę użytkownika w kolumnie Nazwa użytkownika na stronie Approve Access Anywhere Requests (Zatwierdź żądania dostępu do dowolnego miejsca).

Wyświetlanie listy komputerów Remote Access Anywhere

Jeśli witryna usługi Webex ma opcję Access Anywhere, można wyświetlić listę wszystkich komputerów zdalnych skonfigurowanych przez użytkowników dla Access Anywhere. Lista wskazuje

  • Które komputery są obecnie zalogowane na serwerze Access Anywhere i kiedy użytkownik je zalogował.

  • Które komputery, z których użytkownicy mają obecnie zdalny dostęp, oraz kiedy użytkownik rozpoczął sesję Access Anywhere.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Konfiguracja > Access Anywhere > Komputery zdalne .

Zostanie wyświetlona strona Komputery zdalne, na której wyświetlana jest lista komputerów zdalnych skonfigurowanych przez użytkowników dla funkcji Access Anywhere.

2

Aby zaktualizować stronę z najbardziej aktualnymi informacjami, wybierz opcję Odśwież.

3

Aby wyświetlić listę użytkowników, których nazwy zaczynają się od określonej litery, wybierz tę literę.

Zakończ sesję Access Anywhere użytkownika

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Konfiguracja > Access Anywhere > Komputery zdalne.

2

Znajdź użytkownika na liście.

Jeśli użytkownik uzyskuje obecnie dostęp do komputera zdalnego, w kolumnie Rozpoczęcie sesji pojawi się data i godzina rozpoczęcia sesji.
3

Zaznacz pole wyboru sesji, którą chcesz zakończyć, a następnie wybierz Odłącz > OK.

Usuwanie zdalnego komputera z konta użytkownika

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Konfiguracja > Access Anywhere > Komputery zdalne.

2

W kolumnie Komputer znajdź komputer, który chcesz usunąć.

3

Zaznacz pole wyboru komputera, który chcesz usunąć, a następnie wybierz Usuń > OK.