Wymagaj zatwierdzenia, aby skonfigurować dostęp z dowolnego miejsca

Można wymagać, aby użytkownicy uzyskiwali zgodę dla każdego komputera zdalnego, który chcą skonfigurować dla programu Access Anywhere. W przypadku wybrania tej opcji po skonfigurowaniu agenta Access Anywhere na komputerze zdalnym użytkownik otrzyma komunikat informujący, że komputer zdalny jest niedostępny, dopóki administrator lokacji nie zatwierdzi żądania instalacji. Następnie możesz zaakceptować lub odrzucić żądanie, korzystając z Funkcji administrowania witryną.

Administracja witryny może opcjonalnie wysyłać każde żądanie konfiguracji na określony adres e-mail.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > AccessAnywhere > Options.

2

Zaznacz pole wyboru Wymagaj zatwierdzenia dla konfiguracji komputera z dostępem do dowolnegomiejsca.

3

(Opcjonalnie) Określ adres e-mail, na który administracja witryny ma wysyłać wszystkie żądania konfiguracji usługi Access Anywhere w polu Przesyłanie dalej żądań dostępu do dowolnego miejsca.

4

Wybierz Aktualizuj.

Przetwarzanie żądań dostępu z dowolnego miejsca

Jeśli wymagane jest zatwierdzenie żądań użytkowników w celu skonfigurowania komputera zdalnego dla usługi Access Anywhere, administracja witryny umieszcza wszystkie żądania w kolejce, którą można wyświetlić, i wysyła wiadomość e-mail z powiadomieniem o żądaniu na określony adres. Każde żądanie konfiguracji można zaakceptować lub odrzucić.

1

Zaloguj się w usłudze Administrowanie witryną programu Webex.

2

Na stronie Informacje o witrynie wybierz łącze Żądania nowego dostępu z dowolnego miejsca.

To łącze jest wyświetlane tylko wtedy, gdy co najmniej jeden użytkownik zażądał skonfigurowania komputera zdalnego w witrynie.

Pojawi się strona Zatwierdzanie żądań dostępu z dowolnego miejsca.
3

Aby zaakceptować jedno lub więcej żądań konfiguracji, zaznacz pole wyboru dla każdego żądania konfiguracji i wybierz pozycję Zaakceptuj.

Dla każdego zaakceptowanego żądania konfiguracji administracja witryną automatycznie:

  • Wysyła wiadomość e-mail do użytkownika, który wysłał żądanie, wskazując, że żądanie zostało zaakceptowane.

  • Dodaje komputer do listy komputerów zdalnych na stronie Komputery zdalne w przysłów.

4

Aby odrzucić jedno lub więcej żądań konfiguracji, zaznacz pole wyboru dla każdego żądania konfiguracji i wybierz pozycję Odrzuć.

Dla każdego odrzuconego żądania rejestracji Administracja witryny wysyła wiadomość e-mail do użytkownika, który złożył żądanie, wskazując, że żądanie zostało odrzucone.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o użytkowniku, który poprosił o skonfigurowanie komputera zdalnego, wybierz nazwę użytkownika w kolumnie Nazwa użytkownika na stronie Zatwierdzanie żądań dostępu z dowolnego miejsca.

Wyświetlanie listy komputerów z dostępem zdalnym z dowolnego miejsca

Jeśli witryna usługi Webex ma opcję Dostęp do dowolnego miejsca, można wyświetlić listę wszystkich komputerów zdalnych skonfigurowanych przez użytkowników dla programu Access Anywhere. Lista wskazuje

  • Które komputery są obecnie zalogowane na serwerze Access Anywhere i kiedy użytkownik go zalogował.

  • Do których komputerów użytkownicy uzyskują obecnie dostęp zdalnie i kiedy użytkownik uruchomił sesję Access Anywhere.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Access Anywhere > Remote Computers.

Pojawi się strona Komputery zdalne z listą komputerów zdalnych skonfigurowanych przez użytkowników dla programu Access Anywhere.

2

Aby zaktualizować stronę o najbardziej aktualne informacje, wybierz pozycję Odśwież.

3

Aby wyświetlić listę użytkowników, których nazwy zaczynają się od określonej litery, zaznacz tę literę.

Uładnianie sesji dostępu użytkownika z dowolnego miejsca

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Access Anywhere > Remote Computers.

2

Znajdź użytkownika na liście.

Jeśli użytkownik uzyskuje obecnie dostęp do komputera zdalnego, data i godzina rozpoczęcia sesji przez użytkownika jest wyświetlana w kolumnie Rozpoczęto sesję.
3

Zaznacz pole wyboru obok sesji, którą chcesz zakończyć, a następnie wybierz pozycję Rozłącz > OK .

Usuwanie komputera zdalnego z konta użytkownika

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Access Anywhere > Remote Computers.

2

W kolumnie Komputer zlokalizuj komputer, który chcesz usunąć.

3

Zaznacz pole wyboru obok komputera, który chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń > OK .