Типове потребителски акаунти

Има няколко типа потребителски акаунти и всеки от тях позволява на потребителите да правят различни неща:

Тип потребителски акаунт

Описание

Организатор

Позволява на потребителите да организират Webex сесии.

Администратор на сайт

Позволява на потребителите да организират сесии и да използват функциите за администрация на сайта.

Частичен администратор на сайт

  • Само изглед – Позволява на потребителите да виждат, но не и да променят, информация в администрацията на сайта.

  • Управление на потребители – Позволява на потребителите да извършват административни дейности, свързани само с добавяне, редактиране или премахване на потребители.

Само присъстващ

Позволява на потребителите да влизат във вашия Webex, за да присъстват на срещи, да поддържат личен профил и да преглеждат списъка със срещи.

Забележка: Присъстващите не се нуждаят от профили на присъстващи, за да участват в сесии в Webex, освен ако организаторът не изиска те да имат акаунт.

Ако вашият договор за Webex предоставя опцията за едновременни лицензи, можете да добавите произволен брой потребителски акаунти. Вашият договор ограничава броя на потребителите, които едновременно могат да организират сесии или да присъстват на тях. Ако имате въпроси относно едновременните лицензи, свържете се с вашия мениджър на акаунти в Webex.

Ако вашата организация е активирала опцията за регистрация на акаунт, потребителите могат да заявяват нови акаунти, като попълват формуляр за регистрация на акаунт във вашия сервизен сайт за Webex.

Ако разрешите функцията, потребителите могат да заявяват профили от вашия сайт в Webex.

Можете също да добавяте индивидуални или групи потребителски акаунти от администрацията на сайта.

Позволяване на потребителите да изискват акаунти от сайта

Използвайте тази процедура, така че на сайта ви да се показва формуляр за регистрация на акаунт и потребителите да могат да изискват профили на участници. Можете да изберете опции за:

  • Изискване на одобрение от администратор на сайта за всички заявки за акаунти (всички заявки са в опашка, за да ги приемете или отхвърлите).

  • Автоматично приемане или отхвърляне на заявки за регистрация от определени интернет домейни.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

Превъртете надолу до Настройки на заявката за услуга и изберете Позволяване на потребителите да искат допълнителни услуги.

3

Ако искате всички заявки да се одобряват автоматично, изберете Автоматично одобряване на всички искания за акаунт на организатор.

4

За да се поставят заявките в опашка за одобрение, изберете Администраторът на сайта ще одобрява ръчно заявките за акаунт на организатор.

5

В Изисква се за регистрацията на акаунт изберете всеки тип информация, която потребителите трябва да предоставят, за да подадат формуляра за регистрация на акаунт.

6

Изберете Актуализиране.

Приемане или отхвърляне на искания за акаунт

Ако сайта на вашата услуга на Webex за организацията ви включва функцията за регистриране на акаунт, използвайте тази процедура, за да приемате или отхвърляте заявки за акаунти.

Когато потребителите правят заявки за нови акаунти, може да са нужни до два дни, преди да получат достъп до сайта ви. Ако потребителят се нуждае от достъп веднага след като приемете заявката за регистрация, редактирайте акаунта на потребителя, укажете парола и я дайте на новия потребител.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Информация за сайта.

2

На страницата с информация за сайта изберете връзката за заявка за нов акаунт на организатор или връзката за заявка за нов акаунт на участник.

Тези връзки се показват само ако един или повече потребители са поискали акаунт (на организатор или участник) за сайта ви.

3

За да приемете една или повече заявки за регистрация, поставете отметка в квадратчето за всяка заявка за регистрация, която искате да приемете, след което изберете Приеми.

4

За да отхвърлите една или повече заявки за регистрация, поставете отметка в квадратчето за всяка заявка за регистрация, която искате да отхвърлите, след което изберете Отхвърли.

Администрацията на сайта изпраща имейл съобщение до лицето, заявило профил, в което пише дали заявката е приета, или отхвърлена.

Добавяне на потребителски акаунт

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Потребители > Добавяне на потребител.

2

На страницата Добавяне на потребител изберете тип на акаунта, който искате да създадете.

3

В раздела Информация за акаунта въведете името на потребителя и информация за имейла.

Ако потребителят обикновено използва име, което се различава от корпоративната директория, можете да въведете предпочитаното от нея име в Показвано име поле. The Показвано име се появява в списъка с участници в срещите. Ако Показвано име полето е празно, потребителското Първо име + Фамилия се появяват в списъка по подразбиране.


 

Символите „(“ и „)“ няма да се показват като част от името на участника, ако тези знаци са включени в Показвано име поле.

4

Създайте парола, която отговаря на всички критерии за парола за сайта, и я въведете.

5

Изберете език и часова зона по подразбиране за потребителя.

6

Изберете привилегиите, които искате да разрешите за потребителя.

7

В раздела Информация за контакт въведете информацията за номер в офиса, мобилен номер и алтернативен телефон, както и адресна информация.

  • Поставете отметка в квадратчето Обратно повикване, за да разрешите обратно повикване до всеки от телефонните номера.

  • Изберете Удостоверяване при набиране, за да изисквате удостоверяване при набиране от участниците.

8

В раздела Видео системи добавете a Име на видео система и Видео адрес ако използвате видео система.

9

Изберете Добавяне.

Редактиране на единичен потребителски акаунт

Следвайте всички указания, предоставени при внедряването.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Потребители > Редактиране на потребител.

2

Използвайте функциите за търсене, за да откриете потребителския акаунт.

Можете също да изберете да прегледате определени типове акаунти, като например акаунти на webACD агенти, за да намерите потребителя.

3

(По избор) За да включите или изключите потребителски акаунт, поставете отметка да Активен до акаунта, или я премахнете, след което изберете Изпрати.

4

(По избор) За да промените типовете срещи, които потребителят може да организира, поставете отметка (или я премахнете) от квадратчетата до акаунта в колоната Тип на сесията, след което изберете Изпрати.

5

За да редактирате подробностите за потребителския акаунт, изберете името на акаунта.

6

На страницата Редактиране на потребител променете информацията или настройките на акаунта, след което изберете Актуализиране.

Включване и изключване на потребителски акаунти

Можете временно да изключвате потребителските акаунти и да ги активирате отново по всяко време. Докато акаунтът е изключен, потребителят не може да е организатор на сесии в Webex. Освен това сесиите на организатор, който е „изключен“, не може да се стартират.

Не можете да премахнете потребителски акаунт от вашия сайт за услугите в Webex чрез администрацията на сайт. Можете обаче да промените информацията за акаунта, включително потребителското име и паролата, и да я зададете за друг потребител.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Потребители > Редактиране на потребител.

2

Намерете потребителския акаунт.

3

За да включите или изключите потребителски акаунт, поставете отметка да Активен до акаунта, или я премахнете, след което изберете Изпрати.

4

Изберете Изпрати.

Приемане или отхвърляне на искания за парола

Ако потребителите забравят паролите си и сте активирали опцията „Помощ при влизане“, те могат да ги поискат от страницата за вход. Използвайте тази процедура за приемане и отхвърляне на заявки за пароли.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Информация за сайта.

2

На страницата с информация за сайта изберете връзката Нови заявки за парола.

Тази връзка се появява само ако един или повече потребители са поискали паролите си.

3

Поставете отметка в квадратчето до заявката, след което изберете Приеми или Отхвърли.


 
За да видите подробна информация за потребител, който иска парола, изберете потребителското име.
За всяка заявка за парола администрацията на сайта изпраща имейл съобщение със състоянието на заявката до лицето, което е поискало паролата.