Typy kont użytkowników

Istnieje kilka typów kont użytkowników, z których każdy pozwala użytkownikom robić różne rzeczy:

Typ konta użytkownika

Opis

Prowadzący

Umożliwia użytkownikom hostować sesje Webex.

Administrator witryny

Umożliwia użytkownikom hostować sesje i korzystać z administracji witryną.

Administrator witryny częściowej

  • Tylko widok — umożliwia użytkownikom wyświetlanie, ale nie zmiany, informacji w administracji witryną.

  • Zarządzanie użytkownikami — umożliwia użytkownikom wykonywanie działań administracyjnych dotyczących tylko dodawania, edytowania lub usuwania użytkowników.

Tylko uczestnik

Umożliwia użytkownikom zalogowanie się do webexu w celu uczestniczenia w spotkaniach, utrzymywania profilu osobistego i wyświetlania listy spotkań.

Uwaga: Uczestnicy nie potrzebują kont uczestników, aby uczestniczyć w sesjach Webex, chyba że host wymaga posiadania konta.

Jeśli umowa Webex zawiera opcję licencji równoczesnych, można dodać dowolną liczbę kont użytkowników. Umowa ogranicza liczbę użytkowników, którzy mogą jednocześnie hostować sesje lub uczestniczyć w nich. Jeśli masz pytania dotyczące licencji równoczesnych, skontaktuj się z menedżerem konta Webex.

Jeśli organizacja włączyła opcję rejestracji konta, użytkownicy mogą zażądać nowych kont, wypełniając formularz rejestracji konta w witrynie usługi Webex.

Jeśli ta funkcja zostanie włączona, użytkownicy będą mogli żądać kont z witryny Webex.

Można również dodać indywidualne lub wiele kont użytkowników z Administracji witryny.

Zezwalaj użytkownikom na żądanie kont z witryny

Ta procedura służy do wyświetlania formularza rejestracji konta w witrynie, aby użytkownicy mogli żądać kont uczestników. Można wybrać opcje:

  • Wymagaj zatwierdzania przez administratora witryny dla wszystkich żądań konta (wszystkie żądania są umieszczane w kolejce do zaakceptowania lub odrzucenia).

  • Automatyczne akceptowanie lub odrzucanie żądań rejestracji z niektórych domen internetowych.

1

Zaloguj się do administracji witryną sieci Web i przejdź do pozycji Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny > opcje .

2

Przewiń w dół do pozycji Ustawienia żądania usługi i wybierz pozycjęZezwalaj użytkownikom na żądanie dodatkowych usług.

3

Jeśli chcesz automatycznie zatwierdzać wszystkie żądania, wybierz opcję Automatycznie zatwierdzaj wszystkie żądania konta hosta.

4

Aby żądania zostały umieszczone w kolejce do zatwierdzenia, wybierz pozycję Administrator witryny ręcznie zatwierdzi żądania konta hosta.

5

W obszarze Wymagaj dla rejestracji kontawybierz każdy typ informacji, które użytkownicy muszą podać, aby przesłać formularz rejestracji konta.

6

Wybierz Aktualizuj.

Akceptowanie lub odrzucanie żądań konta

Jeśli witryna usługi Webex organizacji zawiera funkcję rejestracji konta, użyj tej procedury, aby akceptować lub odrzucać żądania konta.

Gdy użytkownicy żądają nowych kont, może upłynąć do dwóch dni, zanim użytkownik uzyska dostęp do Twojej witryny. Jeśli użytkownik potrzebuje dostępu natychmiast po zaakceptowaniu żądania rejestracji, edytuj konto użytkownika, określ hasło i przekaż go nowemu użytkownikowi.

1

Zaloguj się do administracji witryny sieci Web i przejdź do informacji o witrynie.

2

Na stronie Informacje o witrynie wybierz łącze żądania nowego konta hosta lub nowe żądanie konta uczestnika.

Te linki są wyświetlane tylko wtedy, gdy jeden lub więcej użytkowników zażądało konta (hosta lub uczestnika) w Twojej witrynie.

3

Aby zaakceptować co najmniej jedno żądanie rejestracji, zaznacz pole wyboru dla każdego żądania rejestracji, które chcesz zaakceptować, a następnie wybierz pozycję Zaakceptuj.

4

Aby odrzucić co najmniej jedno żądanie rejestracji, zaznacz pole wyboru dla każdego żądania rejestracji, które chcesz odrzucić, a następnie wybierz pozycję Odrzuć.

Administracja witryny wysyła wiadomość e-mail do osoby, która zażądała konta, wskazując, że jeśli żądanie zostało zaakceptowane lub odrzucone.

Dodawanie konta użytkownika

1

Zaloguj się do administracji witryny sieci Web i przejdź do witryny Użytkownicy > Dodaj użytkownika.

2

Na stronie Dodawanie użytkownika wybierz typ konta, które chcesz utworzyć.

3

W sekcji Informacje o koncie wprowadź nazwę użytkownika i informacje e-mail.

Jeśli użytkownik zazwyczaj używa nazwy, która różni się od katalogu firmowego, można wprowadzić preferowaną nazwę w polu DisplayName.Nazwa displayname pojawi się na liście Uczestników spotkań. Jeśli pole DisplayName jest puste, użytkownik FirstName + LastName pojawi się na liście domyślnie.

4

Utwórz hasło zgodne z ustawieniami kryteriów hasła dla witryny i wprowadź je.

5

Wybierz domyślny język i strefę czasową dla użytkownika.

6

Wybierz uprawnienia, które chcesz włączyć dla użytkownika.

7

W sekcji Informacje kontaktowe wprowadź numery dla biura, komórki i telefonu alternatywnego oraz informacje adresowe.

  • Zaznacz pole wyboru Oddzwanianie, aby włączyć oddzwanianie na każdy numer telefonu.

  • Wybierz opcję Uwierzytelnianie wywołanie, aby wymagać uwierzytelniania połączeń dla uczestników.

8

W sekcji Systemy wideo dodaj nazwę systemu wideo i adres wideo, jeśli używasz systemu wideo.

9

Wybierz pozycję Dodaj.

Edytowanie konta pojedynczego użytkownika

Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami, które zostały dostarczone do implementacji.

1

Zaloguj się do administracji witryny sieci Web i przejdź do witryny Użytkownicy > edytuj użytkownika.

2

Użyj funkcji wyszukiwania, aby zlokalizować konto użytkownika.

Można również wybrać wyświetlanie niektórych typów kont, takich jak konta agentów WebACD, aby znaleźć użytkownika.

3

(Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć konto użytkownika, zaznacz lub wyczyść pozycję Aktywne obok konta, a następnie wybierz pozycję Prześlij.

4

(Opcjonalnie) Aby zmienić typy spotkań, które użytkownik może hostować, zaznacz lub wyewidencjonuj pola obok konta w kolumnie Typ sesji, a następnie wybierz pozycję Prześlij.

5

Aby edytować szczegóły konta użytkownika, wybierz nazwę konta.

6

Na stronie Edytowanie użytkownika zmień informacje lub ustawienia konta, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj .

Włączanie i wyłączanie kont użytkowników

Możesz tymczasowo wyłączyć konta użytkowników i aktywować je ponownie w dowolnym momencie. Gdy konto jest wyłączone, użytkownik nie może hostować sesji Webex. Ponadto nie można uruchomić wyłączonych sesji hosta.

Nie można usunąć konta użytkownika z witryny usługi Webex przy użyciu administracji witryną. Można jednak zmienić informacje o koncie, w tym nazwę użytkownika i hasło, i przypisać je do innego użytkownika.

1

Zaloguj się do administracji witryny webex przejdź do użytkowników > edytuj użytkownika .

2

Znajdź konto użytkownika.

3

Aby włączyć lub wyłączyć konto użytkownika, zaznacz lub wyczyść pozycję Aktywne obok konta, a następnie wybierz pozycję Prześlij.

4

Wybierz przycisk Przekaż.

Akceptowanie lub odrzucanie żądań haseł

Jeśli użytkownicy zapomną hasła i włączysz opcję Pomoc logowania, mogą poprosić o nie ze strony logowania. Ta procedura służy do akceptowania lub odrzucania żądań haseł.

1

Zaloguj się do administracji witryny webex przejdź do informacji o witrynie.

2

Na stronie Informacje o witrynie wybierz łącze Nowe żądania hasła.

To łącze jest wyświetlane tylko wtedy, gdy jeden lub więcej użytkowników zażądało swoich haseł.

3

Zaznacz pole obok żądania, a następnie wybierz pozycję Zaakceptuj lub Odrzuć.


 
Aby wyświetlić szczegółowe informacje o użytkowniku żądającym hasła, wybierz nazwę użytkownika.
Dla każdego żądania hasła administracja witryny wysyła wiadomość e-mail do osoby, która zażądała hasła, wskazując, że stan żądania.