Jabber Team Messaging - מאמר זה מתאר תכונות החלות רק על Jabber Team Messaging.

במרחבים קבוצתיים, אם האדם שיצר את המרחב עוזב את הארגון, הארגון ימשיך להיות הבעלים של המרחב ומדיניות האחזקה כל עוד יש עדיין אנשים במרחב. בשיחות עם אדם אחד בלבד, הארגון שכל אדם משתייך אליו מחזיק בתוכן של העובד שלו.

הפוליסה מגדירה:

  • מי הבעלים של התוכן שפורסם בנכס.

  • למשך כמה זמן התוכן מאוחסן. אחרי הזמן הזה הוא למעלה, כל התוכן נעלם לתמיד והוא בלתי ניתן לשחזור.

  • שהבעלים של הנכס רשאי לנטר ולמחוק תוכן על סמך המדיניות שלו.

במרחב, לוחצים על מידע מהחלל ובוחרים באפשרות הצגת מדיניות החלל.

בנכס, לוחצים ובוחרים באפשרות הצגת מדיניות הנכס.

בנכס, מקישים על שם הנכס ובוחרים באפשרות הגדרות > הצגת מדיניות החלל.

בנכס, מקישים על >> הצגת מדיניות הנכס.