Return to main meeting message

המשתתפים יכולים לבחור לחזור לפגישה הראשית או להישאר במפגשי הפריצה.

משתתפים שחוזרים לפגישה הראשית יכולים להצטרף שוב למפגשי הפריצה מאוחר יותר, אם מפגשי הפריצה עדיין בעיצומם.


 

אם לא תסיים את מפגשי הפריצה כאשר אתה מבקש מכולם לחזור, האודיו של המשתתפים מושתק כאשר הם חוזרים לפגישה הראשית. הזכר למשתתפים לבטל את ההשתקה אם יש להם מה לומר.

תכונה זו נתמכת ב-Webex Meetings וב-Webex Webinars. ביישום Webex, תכונה זו זמינה בפלטפורמת הפגישה שלנו ב-Webex Suite. גלה אם הפגישות שלך משתמשות בפלטפורמת הפגישות של Webex Suite.

מה פריצה תפריט, לחץ עוד > בקשו מכולם לחזור .

ההודעה נשלחת למשתתפים בכל מפגשי הפריצה.

הקישו על עוד > בקש מכולם לחזור.

ההודעה נשלחת למשתתפים בכל מפגשי הפריצה.