ביצוע שיחה

השתמש בטלפון שלך כמו בכל טלפון אחר לביצוע שיחה.

ביצוע שיחה עם קוד חיוג מהיר

לפני שאתה מתחיל

הגדר קודי חיוג מהיר בדף האינטרנט של הטלפון או ממסך הטלפון.

1

הזן את קוד החיוג המהיר ולחץ על Call (בצע שיחה).

2

כדי לבצע שיחה בזמן שהשפופרת לא מונחת בעריסה, הזן קוד חיוג מהיר ולחץ על שיחה.

חיוג חוזר של מספר

באפשרותך לחייג למספר הטלפון האחרון שחויג.

1

לחץ על חיוג חוזר.


 

עבור Webex Calling, סביבות עבודה תומכות בחיוג חוזר כאשר ההיסטוריה של שיחה מקומית מוגדרת להתקני סביבת העבודה או באמצעות FAC *66.

2

בחר רשומת שיחה מהרשימהשיחות שבוצעו ולחץ על שיחה.

ניתן גם לקבל גישה לרשימת השיחות הממוקמות מתוך מידע והגדרות > אחרונים > להציב שיחות .

חייג מספר בינלאומי

תוכל לחייג שיחות בינלאומיות כאשר תוסיף קידומת סימן חיבור (+) לפני מספר הטלפון.

1

לחץ על כוכבית (*) והחזק למשך שנייה אחת לפחות.

סימן החיבור (+) מוצג כספרה הראשונה במספר הטלפון.

2

הזן מספר טלפון.

3

לחץ על שיחה או המתן 10 שניות לאחר הקשה אחרונה על המקש כדי לבצע את השיחה באופן אוטומטי.

שיחות מאובטחות

הטלפון שלך מצפין את כל השיחות כדי להגן על השיחות. סמל המנעול מוצג במסך הטלפון עבור כל השיחות המאובטחות.

באפשרותך גם להגדיר סיסמה בטלפון כדי להגביל גישה לא מורשית.