Administrasjon av praktisk lab

Med administrasjon av praktisk lab kan du:

 • Opprette nye laber

 • Redigere eksisterende laber

 • Slette laber

 • Vise tidsplaner for laber

 • Konfigurere lab-datamaskiner for praktisk labøkter

 • Flytte datamaskiner til andre laber

 • Fjerne datamaskiner fra en lab

 • Koble til tilgjengelige lab-datamaskiner

 • Koble fra lab-datamaskiner som er i økten

 • Vise statusen til en datamaskin

 • Generere bruksrapporter om praktisk lab

Logge på

Hvis du vil logge på administrasjon av praktisk lab, må du være en bruker med lab-administrasjonsrettigheter. Hvis du har spørsmål om brukerkontoer, kontakter du administratoren for Cisco Webex Training-nettstedet.

1

Gå til administrasjonsnettstedet for praktisk lab.

URL-adressen for nettstedet har følgende format, der your_company er merkenavnet for Webex Training-nettstedet.

http://your_company.webex.com/your_company/labadmin.php


 

Hvis du ser feilen Ikke en labadministratorbruker, kontakter du systemadministrator.

Systemadministratorer kan tilordne administratorrettigheter for laben:

2

Angi brukernavnet ditt i Brukernavn-boksen på påloggingssiden.

3

Angi passordet i Passord -boksen.

4

Klikk på Logg på.

Logge av

1

Klikk på Logg av i navigasjonslinjen.

2

Klikk på OK i dialogboksen som vises.

Om Administrer lab-siden

Administrer laber-siden vises når du klikker på Administrer laber på navigasjonslinjen. Denne siden viser alle eksisterende lab-er. Du kan opprette en nytt lab eller velge en eksisterende lab som skal endres eller slettes. Du kan også vise tidsplanen for en valgt lab.

Tabellen nedenfor viser kolonnene som vises på siden, og gir en beskrivelse for hver kolonne.

Tabell 1. Siden Administrer laber

Kolonne

Beskrivelse

Lab-navn

Navnet på laben (angitt av labadministratoren)


 

Training Manager oppretter automatisk en lab som kalles Vedlikeholdsrom. Bruk denne laben til å lagre lab-datamaskiner som krever vedlikehold eller reparasjon. Du kan ikke slette eller endre vedlikeholdsrommet.

Beskrivelse

En beskrivelse av laben (angitt av labadministratoren)

Totalt antall datamaskiner

Antall datamaskiner som finnes i en lab

Datamaskiner i økt

Antall datamaskiner i en lab, i aktive økter

Lab-plan

Tilsvarende koblinger til tidsplanen for hver lab

Opprette en ny lab

Hvis du vil konfigurere praktisk lab, må du først opprette en lab der praktisk lab-datamaskinene skal ligge. Når du har opprettet en ny lab, kan verten for opplæringsøkten velge det for å gjennomføre en praktisk labøkt. Den nye laben vises på Praktisk lab-siden når verten klikker på Praktisk lab på navigasjonslinjen på Webex Training-nettstedet.

1

Logg på administrasjonsnettstedet for praktisk lab.

2

Klikk på Administrer laber på navigasjonslinjen.

3

Klikk på Opprett ny lab på siden Administrer laber.

4

Angi et navn til den nye laben i Lab-navn-boksen på siden Opprett ny lab.

5

(Alternativ) Angi en beskrivelse av laben i boksen Lab-beskrivelse.

Beskrivelsen vises på Administrer lab-siden og på Lab-detaljer-siden.

6

Klikk på Legg til.

Redigere en lab

Når du har opprettet en ny lab, kan du redigere navnet eller beskrivelsen.


Du kan ikke endre vedlikeholdsrom-laben.

1

Klikk på Administrer laber på navigasjonslinjen.

2

Merk av i avkrysningsboksen for navnet på laben du vil redigere, på Administrer laber-siden.

3

Klikk på Rediger lab.

4

Hvis du vil endre navnet på laben, angi et nytt navn i Labnavn-boksen på Rediger Lab-siden.

5

Hvis du vil legge til eller endre beskrivelsen av lab-en, angi en ny beskrivelse i Labbeskrivelse-boksen på Rediger lab-siden.

6

Klikk på Oppdater.

Slette en lab

Når du har slettet en lab, er laben ikke lenger tilgjengelig for å gjennomføre en Praktisk lab-økt


Du kan ikke slette vedlikeholdsromlaben.

Før du starter

Slett alle datamaskiner fra laben du vil slette.

1

Klikk på Administrer laber på navigasjonslinjen.

2

Merk av i avkrysningsboksen ved siden av navnet på laben du vil slette.

3

Klikk på Slett lab.

Hvis det finnes datamaskiner i laben du vil slette, vises en feilmelding som minner deg på å fjerne datamaskinene først. Hvis ikke, vises en bekreftelsesdialogboks.

4

Klikk på OK i bekreftelsesdialogboksen.

Vise tidsplaner for laber

Med planleggere for laber kan du holde oversikt over hvilke laber og datamaskiner som er reservert for opplæringsøkter.

1

Klikk på Administrer laber på navigasjonslinjen.

2

Klikk på Vis tidsplan ved siden av laben du vil vise.

Hvis du vil vise en planlegger for lab-en fra Lab-detaljer-siden, klikker du navnet på lab-en, og deretter kalenderikonet.

3

Pek på en tidsluke på Lab-tidsplan-siden for å vise detaljer om labplanleggeren.

4

Når du er ferdig, klikker du på Lukk.

Administrere lab-datamaskiner

Med praktisk lab kan du utføre følgende administrasjonsoppgaver for labdatamaskiner:
 • Konfigurere datamaskiner i laber

 • Flytte datamaskiner til en lab

 • Fjerne datamaskiner fra en lab

 • Koble til eller fra en datamaskin

 • Vise statusen til en datamaskin

Systemkrav for lokale og eksterne datamaskiner

Med Webex Access Anywhere kan du få ekstern tilgang til en datamaskin ved hjelp av en annen datamaskin som er koblet til Internett. Installer Access Anywhere-agenten på hver datamaskin som er i praktisk lab, og på alle datamaskiner du bruker til å få tilgang til laben.

Før du konfigurerer en datamaskin for Access Anywhere, må du kontrollere at hver ekstern datamaskin og lokale datamaskin oppfyller minimumskravene til Webex Meetings Suite System.

Konfigurere en datamaskin for praktisk lab

Installer Access Anywhere-agenten for å konfigurere en datamaskin. Når du har konfigurert en datamaskin i en lab, trenger du ikke logge på som administrator for å bruke Access Anywhere.


En datamaskin kan bare tilhøre én lab. Hvis du allerede har konfigurert en datamaskin i en lab, og deretter konfigurerer den samme datamaskinen i en annen lab, flyttes datamaskinen fra den første laben til den andre laben.

Før du starter

 • Du har allerede opprettet laben der du vil konfigurere datamaskinen.

 • Hvis Access Anywhere-agenten allerede er installert på datamaskinen du vil konfigurere, avinstallerer du Access Anywhere-agenten og starter datamaskinen på nytt.

1

Klikk på Administrer laber på navigasjonslinjen.

2

Klikk på navnet på laben der du vil konfigurere datamaskinen, på Administrer laber-siden.

3

Klikk på Konfigurer datamaskinLabdetaljer-siden.

Hvis Access Anywhere-agenten allerede er installert på datamaskinen, blir du bedt om å avinstallere den.

4

Hvis du vil fortsette installasjonen, klikker du på Neste.

Hvis du blir bedt om å avinstallere en eksisterende installasjon av Access Anywhere-agenten, klikker du på OK for å avslutte oppsettet.

Når du har avinstallert den forrige installasjonen av Access Anywhere, starter du denne prosedyren på nytt fra trinn 1.

5

Følg instruksjonene i oppsettveiviseren for Webex Access Anywhere og angi alternativer på de følgende skjermene:

Del

Beskrivelse

Kontoinformasjon

Angi et kallenavnnavn for datamaskinen, og angi deretter passordet du bruker til å logge på Webex Training-nettstedet.

Alternativer

Angi alternativene du vil skal tre i kraft når du åpner datamaskinen eksternt. Du kan endre alle disse alternativene når du bruker Access Anywhere. Hvis du er usikker på hvilke alternativer du skal velge, godkjenn standardinnstillingene.

Applikasjoner

Velg de bestemte programmene du vil ha tilgang til på den eksterne datamaskinen. Alternativt kan du velge å få tilgang til hele skrivebordet på den eksterne datamaskinen.

Autentisering

Angi sikkerhetsalternativene du vil bruke når du åpner datamaskinen eksternt. Du kan velge en av disse metodene:
 • Tilgangskodegodkjenning, der du angir en tilgangskode på en nettside.

 • Telefongodkjenning, der du mottar et telefonanrop på et telefonnummer du angir, og deretter taster inn et passord.

6

Klikk på Neste.

7

På skjermen Oppsett ferdig klikker du på Fullfør for å installere agenten på datamaskinen.

Vise status for en datamaskin

Siden Lab-detaljer viser listen over datamaskiner som er konfigurert for den bestemte laben.

1

Klikk på Administrer laber på navigasjonslinjen.

2

Klikk på lab-navnet på Administrer laber-siden.

3

Finn datamaskinen du vil kontrollere statusen for, på Labdetaljer-siden.

Datamaskinens status vises i Status-kolonnen.

Beskrivelser av datamaskinstatus

Status

Beskrivelse

Tilgjengelig

Datamaskinen er tilgjengelig for tilkobling. Klikk på Koble til for å kontrollere praktisk lab-datamaskinen.

I økt

Datamaskinen brukes for øyeblikket i en praktisk labøkt. Klikk på I økt for å vise øktdetaljene.

Ikke pålogget

Datamaskinen er ikke tilkoblet og er ikke tilgjengelig.

Blokkert

Datamaskinen er blokkert og er ikke tilgjengelig for tilkobling.

Flytte en datamaskin

Du kan flytte en datamaskin til en annen lab hvis datamaskinen ikke er i økten eller er reservert. Hvis du vil hindre at en datamaskin blir reservert, flytter du datamaskinen til vedlikeholdsrommet. Vedlikeholdsrommet er et lagringsområde for datamaskiner som krever reparasjon, oppgradering eller annet vedlikehold.

Når du har flyttet en datamaskin, vises den i listen over datamaskiner i den nye laben.

1

Klikk på Administrer laber på navigasjonslinjen.

2

Klikk på navnet på laben du vil flytte en datamaskin fra, på Administrer laber-siden.

3

Merk av i avkrysningsboksen for navnet på datamaskinen du vil flytte, på Lab-detaljer-siden.

4

Klikk på Flytt til.

5

Velg laben du vil flytte datamaskinen til, fra rullegardinlisten Flytt til i dialogboksen Flytt datamaskiner.

6

Klikk på OK for å flytte datamaskinen til den nye laben.

Fjerne en datamaskin fra en lab

Du kan når som helst fjerne en datamaskin som har statusen Tilgjengelig fra en lab. Når du har fjernet en datamaskin, vises den ikke lenger på Praktisk lab-siden og er ikke lenger tilgjengelig for en praktisk labøkt.


Du kan ikke fjerne en datamaskin som er reservert, eller som har statusen I økt.

1

Klikk på Administrer laber på navigasjonslinjen.

2

Klikk på koblingen til laben som inneholder datamaskinen du vil fjerne, på Administrer laber-siden.

3

Merk av i avkrysningsboksen ved siden av navnet på datamaskinen du vil fjerne, på Lab-detaljer-siden.

4

Klikk på Fjern.

5

Klikk på OK for å bekrefte at du vil fjerne datamaskinen eller datamaskinene.

Koble til en tilgjengelig datamaskin

Du kan koble til og kontrollere tilgjengelige datamaskiner fra Administrer laber-siden. Når du kobler til en tilgjengelig datamaskin, kan du ikke bruke den til å utføre en praktisk labøkt.

1

Klikk på Administrer laber på navigasjonslinjen.

2

Klikk på navnet på laben som inneholder datamaskinen, på Administrer laber-siden.

3

Klikk på Koble til ved siden av datamaskinen du vil koble til, på Lab-detaljer-siden.

Koble fra datamaskin

Du kan koble fra datamaskiner med statusen I økt. Når du kobler fra en datamaskin, avsluttes Access Anywhere-økten, og datamaskinens status endres til Tilgjengelig. Du kan deretter bruke den til en praktisk labøkt.

1

Klikk på Administrer laber på navigasjonslinjen.

2

Klikk på navnet på laben som inneholder datamaskinen, på Administrer laber-siden.

3

Klikk på Koble fra ved siden av datamaskinen du vil koble fra, på Lab-detaljer-siden.

Generere en praktisk lab-bruksrapport

Du kan generere og vise praktisk lab-bruksrapporter for de siste tre månedene, hvis dette alternativet er tilgjengelig for praktisk lab-nettstedet ditt.

Før du starter

Superadministratoren må aktivere rapportalternativet Praktisk lab. Hvis ikke, vises ikke Rapporter-koblingen.

1

Klikk på Rapporter på navigasjonslinjen.

2

Velg laben du vil generere rapporten for, fra rullegardinlisten Velg lab.

3

I rullegardinlistene Fra og Til velger du start- og sluttdatoen for perioden du vil vise bruksrapporten for.

4

I rullegardinlisten Sorter resultater etter velger du hvordan du vil sortere søkeresultatene.

5

Velg Vis rapport.

Typisk innhold i en praktisk lab-bruksrapport

Informasjonen nedenfor vises vanligvis i en praktisk lab-bruksrapport. Du kan sortere informasjonen ved å klikke på kolonneoverskriftene.

Tabell 2. Rapportinnhold

Kolonne

Beskrivelse

Lab

Navnet på laben der datamaskinen ligger

Brukernavn

Webex-bruker-ID-en

Fullt navn

Det fullstendige navnet på brukeren

Datamaskinnavn

Navnet på den eksterne datamaskinen

Statusen er endret

Statusen endres for den eksterne datamaskinen i løpet av den valgte perioden (Tilgjengelig, I økt, Blokkert eller Frakoblet)

Endre ved

Tidspunktet da statusen ble endret

Varighet

Varigheten som datamaskinen forble i denne statusen

Klientens IP-adresse

IP-adressen til klientdatamaskinen, det vil si, datamaskinen som er koblet til den eksterne datamaskinen (bare gyldig for statusen I økt)