Hands-on Lab Administration

Pomoću "Hands-on Lab Administration" možete:

 • Kreiranje novih laboratorija

 • Uređivanje postojećih laboratorija

 • Brisanje laboratorija

 • Prikaži laboratorijske rasporede

 • Podešavanje laboratorijskih računara za "Hands-on Lab" sesije

 • Premeštanje računara u druge laboratorije

 • Uklanjanje računara iz laboratorije

 • Povezivanje sa dostupnim laboratorijskim računarima

 • Prekini vezu sa laboratorijskim računarima koji su zasedali

 • Prikaz statusa računara

 • Generiši izveštaje o korišćenju laboratorije

Prijavljivanje

Da biste se prijavili u "Hands-on Lab" administraciju, morate biti korisnik sa privilegijama laboratorijske administracije. Ako imate pitanja o korisničkim nalozima, obratite se administratoru lokacije Cisco Webex Training.

1

Posetite veb lokaciju "Hands-on Lab administration".

URL adresa vaše lokacije je u sledećem formatu, your_company gde se nalazi ime brenda za Vašu Webex Training lokaciju.

http://your_company.webex.com/your_company/labadmin.php


 

Ako vidite grešku korisnika administratora laboratorije, obratite se administratoru sistema.

Administratori sistema mogu dodeliti privilegije laboratorijske administracije:

2

Na stranici za prijavljivanje unesite svoje korisničko ime u polje Korisničko ime.

3

Unesite lozinku u polje "Lozinka".

4

Kliknite na dugme Prijavi se.

Odjavljivanje

1

Na traci za navigaciju kliknite na dugme Odjavi se.

2

U dijalogu koji će se pojaviti kliknite na dugme U redu.

Osnovni podaci o stranici "Upravljanje laboratorijama"

Stranica "Upravljanje laboratorijama" pojavljuje se kada na traci za navigaciju kliknete na dugme "Upravljanje laboratorijama". Na ovoj stranici su navedene sve postojeće laboratorije. Možete da kreirate novu laboratoriju ili da izaberete postojeću laboratoriju za izmenu ili brisanje. Takođe možete da videli raspored za izabranu laboratoriju.

Sledeća tabela navodi kolone koje se pojavljuju na stranici i daje opis za svaku kolonu.

Tabela 1. Upravljanje stranicom laboratorija

Kolona

Opis

Ime laboratorije

Ime laboratorije (postavio administrator laboratorije)


 

Menadžer za obuku automatski kreira laboratoriju koja se zove Soba za održavanje. Koristite ovu laboratoriju za skladištenje laboratorijskih računara koji zahtevaju održavanje ili popravku. Ne možete izbrisati ili izmeniti prostoriju za održavanje.

Opis

Opis laboratorije (koju je postavio administrator laboratorije)

Ukupno računara

Broj računara koji postoje u laboratoriji

Računari u sesiji

Broj računara u laboratoriji, u aktivnim sesijama

Raspored laboratorije

Odgovarajući linkovi ka rasporedu za svaku laboratoriju

Kreiranje nove laboratorije

Da biste podesili "Hands-on Lab", prvo morate da napravite laboratoriju u kojoj će boraviti "Hands-on Lab" računari. Nakon što napravite novu laboratoriju, domaćin treninga može da je izabere za vođenje "Hands-on Lab" sesije. Nova laboratorija se pojavljuje na stranici "Hands-on Lab" kada domaćin klikne na "Hands-on Lab" na traci za navigaciju vašeg Webex Training sajta.

1

Prijavite se na vaš sajt za administraciju "Hands-on Lab".

2

Na traci za navigaciju kliknite na dugme Upravljanje laboratorijama.

3

Na stranici Upravljanje laboratorijama kliknite na dugme Kreiraj novu laboratoriju.

4

Na stranici "Kreiranje nove laboratorije", u polje "Ime laboratorije" unesite ime nove laboratorije.

5

(Opcionalno) U polje Opis laboratorije unesite opis laboratorije.

Opis se pojavljuje na stranici "Upravljanje laboratorijama" i stranici "Detalji o laboratoriji".

6

Kliknite na dugme Dodaj.

Uređivanje laboratorije

Nakon što kreirate novu laboratoriju, možete da uredite njeno ime ili opis.


Ne možete modifikovati laboratoriju za održavanje.

1

Na traci za navigaciju kliknite na dugme Upravljanje laboratorijama.

2

Na stranici "Upravljanje laboratorijama" proverite polje za potvrdu pored imena laboratorije koju želite da uredite.

3

Kliknite na dugme Uredi laboratoriju.

4

Da biste promenili ime laboratorije, na stranici "Uređivanje laboratorije" unesite novo ime u polje "Ime lab".

5

Da biste dodali ili promenili opis laboratorije, na stranici "Uređivanje laboratorije" unesite novi opis u polje "Opis laba".

6

Kliknite na dugmeAžuriraj .

Brisanje laboratorije

Nakon što izbrišete laboratoriju, laboratorija više nije dostupna za vođenje "Hands-on Lab" sesije


Ne možete izbrisati laboratoriju za održavanje.

Pre nego što počneš

Izbrišite sve računare iz laboratorije koje želite da izbrišete.

1

Na traci za navigaciju kliknite na dugme Upravljanje laboratorijama.

2

Proverite polje za potvrdu pored imena laboratorije koju želite da izbrišete.

3

Kliknite na dugme Izbrišilaboratoriju .

Ako u laboratoriji postoje računari koje želite da izbrišete, pojaviće se poruka o grešci koja će vas podsetiti da prvo uklonite računare. U suprotnom, pojaviće se dijalog za potvrdu.

4

U dijalogu za potvrdu kliknite na dugme U redu.

Prikazivanje rasporeda laboratorija

Sa laboratorijskim rasporedom možete pratiti koje laboratorije i računari su rezervisani za treninge.

1

Na traci za navigaciju kliknite na dugme Upravljanje laboratorijama.

2

Pored laboratorije koju želite da prikažete kliknite na dugme Prikaži raspored.

Da biste prikazali laboratorijski raspored sa stranice "Detalji laboratorije", kliknite na ime laboratorije, a zatim kliknite na ikonu kalendara.

3

Na stranici "Raspored laboratorije" postavite pokazivač na vremenski konektor da biste videli detalje laboratorijskog rasporeda.

4

Kada završite, kliknite na dugme Zatvori.

Upravljanje laboratorijskim računarima

Pomoću "Hands-on Lab" možete izvršiti sledeće zadatke upravljanja za laboratorijske računare:
 • Podešavanje računara u laboratorijama

 • Premeštanje računara u laboratoriju

 • Uklanjanje računara iz laboratorije

 • Povezivanje sa računarom ili prekidanje veze sa računarom

 • Prikaz statusa računara

Sistemski zahtevi za lokalne i udaljene računare

Pomoću usluge Webex Access Anywhere možete daljinski pristupiti računaru pomoću drugog računara koji je povezan sa Internetom. Instalirajte agenta access bilo gde na svakom računaru koji se nalazi u laboratoriji za ruke i na svakom računaru koji koristite za pristup laboratoriji.

Pre nego što podesite računar za Access Anywhere, uverite se da svaki udaljeni računar i lokalni računar ispunjavaju minimalne sistemske zahteve paketa Webex sastanaka.

Podešavanje računara za "Hands-on Lab"

Instalirajte agenta access bilo gde da biste podesili računar. Kada podesite računar u laboratoriji, nije potrebno da se prijavite kao administrator da biste koristili access anywhere.


Kompjuter može pripadati samo jednoj laboratoriji. Ako ste već podesili računar u jednoj laboratoriji, a zatim isti računar podesite u drugoj laboratoriji, računar prelazi iz prve laboratorije u drugu laboratoriju.

Pre nego što počneš

 • Već ste kreirali laboratoriju u kojoj želite da podesite računar.

 • Ako je Agent programa Access Anywhere već instaliran na računaru koji želite da podesite, deinstalirajte agenta programa Access Anywhere i ponovo pokrenite računar.

1

Na traci za navigaciju kliknite na dugme Upravljanje laboratorijama.

2

Na stranici "Upravljanje laboratorijama" izaberite ime laboratorije u kojoj želite da podesite računar.

3

Na stranici Detalji laboratorije kliknite na dugme Podesi računar.

Ako je agent programa Access Anywhere već instaliran na računaru, instalacioni program će vas upitati da li želite da ga deinstalirate.

4

Kliknite na dugme "Dalje" da biste nastavili sa instalacijom.

Ako vidite upit za deinstalaciju postojeće instalacije agenta programa Access Anywhere, kliknite na dugme "U redu" da biste izašli iz instalacionog programa.

Kada deinstalirate prethodnu instalaciju programa Access Anywhere, ponovo započnite ovu proceduru od 1.

5

Sledite odzive čarobnjaka za instalaciju usluge Webex Access Anywhere; obezbedite informacije i postavite opcije na sledeće ekrane:

Odeljku

Opis

Informacije o nalogu

Navedite ime nadimka za računar, a zatim unesite lozinku koju koristite za prijavljivanje na Webex Training lokaciju.

Opcije

Podesite opcije koje želite da uzmu na snagu kada daljinski pristupate računaru. Bilo koju od ovih opcija možete da promenite kada koristite access anywhere. Ako niste sigurni koje opcije da izaberete, prihvatite podrazumevane postavke.

Aplikacije

Izaberite određene aplikacije kojima želite da pristupite na udaljenom računaru. Druga mogućnost je da odaberete da pristupite celoj radnoj površini udaljenog računara.

Potvrda identiteta

Postavite bezbednosne opcije koje želite da koristite prilikom daljinskog pristupa računaru. Možete odabrati jedan od sledećih metoda:
 • Potvrda identiteta pristupnog koda u koju unosite pristupni kôd na Web stranici.

 • Potvrda identiteta telefona, u kojoj primate telefonski poziv na navedeni broj telefona, a zatim ključ u kôdu za prolaz.

6

Kliknite na dugme Dalje.

7

Na ekranu Instalacija dovršeno kliknite na dugme Završi da biste instalirali agenta na računar.

Prikazivanje statusa računara

Stranica "Detalji laboratorije" prikazuje listu računara podešenih za tu određenu laboratoriju.

1

Na traci za navigaciju kliknite na dugme Upravljanje laboratorijama.

2

Na stranici "Upravljanje laboratorijama" kliknite na ime laboratorije.

3

Na stranici "Detalji laboratorije" pronađite računar za koji želite da proverite status.

Status računara se pojavljuje u koloni "Status".

Opisi statusa računara

Status

Opis

Dostupno

Računar je dostupan za vezu. Kliknite na dugme "Poveži se" da biste kontrolisali računar "Hands-on Lab".

U sesiji

Računar se trenutno koristi u "Hands-on Lab" sesiji. Kliknite na dugme "U sesiji" da biste videli detalje sesije.

Van mreže

Računar nije povezan i nije dostupan.

Blokirano

Računar je blokiran i nije dostupan za vezu.

Premeštanje računara

Računar možete premestiti u drugu laboratoriju ako računar nije zasedao ili rezervisan. Premestite računar u prostoriju za održavanje da biste sprečili rezervisano održavanje računara. Soba za održavanje je prostor za skladištenje računara koji zahteva popravku, nadogradnju ili drugo održavanje.

Kada premestite računar, on će se pojaviti na listi računara u novoj laboratoriji.

1

Na traci za navigaciju kliknite na dugme Upravljanje laboratorijama.

2

Na stranici "Upravljanje laboratorijama" izaberite ime laboratorije iz koje želite da premestite računar.

3

Na stranici "Detalji laboratorije" proverite polje za potvrdu pored imena računara koji želite da premestite.

4

Kliknite na dugme Premesti u.

5

U dijalogu Premeštanje računara, sa padajuće liste Premesti u padajuću listu izaberite laboratoriju u koju želite da premestite računar.

6

Kliknite na dugme "U redu" da biste premestili računar u novu laboratoriju.

Uklanjanje računara iz laboratorije

U svakom trenutku možete ukloniti računar koji ima status "Dostupno" iz laboratorije. Kada uklonite računar, on se više ne pojavljuje na stranici "Hands-on Lab" i više nije dostupan za sesiju "Hands-on Lab".


Ne možete ukloniti računar koji je rezervisan ili koji ima status "U sesiji".

1

Na traci za navigaciju kliknite na dugme Upravljanje laboratorijama.

2

Na stranici "Upravljanje laboratorijama" kliknite na vezu ka laboratoriji koja sadrži računar koji želite da uklonite.

3

Na stranici "Detalji o laboratoriji" proverite polje za potvrdu pored imena svakog računara koji želite da uklonite.

4

Kliknite na dugme Ukloni.

5

Kliknite na dugme "U redu" da biste potvrdili da želite da uklonite računar ili računare.

Povezivanje sa dostupnim računarom

Možete se povezati sa dostupnim računarima i kontrolisati ih sa stranice "Upravljanje laboratorijama". Kada se povežete sa dostupnim računarom, ne možete ga koristiti za obavljanje sesije "Hands-on Lab".

1

Na traci za navigaciju kliknite na dugme Upravljanje laboratorijama.

2

Na stranici "Upravljanje laboratorijama" izaberite ime laboratorije koja sadrži računar.

3

Na stranici "Detalji laboratorije" kliknite na dugme Poveži se pored računara sa kojem želite da se povežete.

Prekidanje veze sa računarom

Možete prekinuti vezu računara sa statusom "U sesiji". Prekidanjem veze sa računarom završava sesija "Pristup bilo gde" i menja status računara u Dostupno. Zatim ga možete koristiti za sesiju "Hands-on Lab".

1

Na traci za navigaciju kliknite na dugme Upravljanje laboratorijama.

2

Na stranici "Upravljanje laboratorijama" izaberite ime laboratorije koja sadrži računar.

3

Na stranici "Detalji laboratorije" kliknite na dugme Prekini vezu pored računara koji želite da prekinete vezu.

Generisanje izveštaja o korišćenju laboratorije

Možete generisati i pregledati izveštaje o korišćenju "Hands-on Lab" u poslednja tri meseca, ako je ova opcija dostupna za vaš sajt "Hands-on Lab".

Pre nego što počneš

Super administrator mora da omogući opciju izveštaja "Hands-on Lab"; u suprotnom, veza "Izveštaji" se ne pojavljuje.

1

Na traci za navigaciju izaberite stavku Izveštaji.

2

Sa padajuće liste Izaberite laboratoriju izaberite laboratoriju za koju želite da generišete izveštaj.

3

U padajućim listama Od i Do izaberite datum početka i završetka perioda za koji želite da prikažete izveštaj o korišćenju.

4

U padajućem spisku Sortiraj rezultate po padajućem spisku izaberite način na koji želite da sortirate rezultate pretrage.

5

Izaberite prikaži izveštaj.

Tipičan sadržaj izveštaja o korišćenju laboratorije

Sledeće informacije se obično pojavljuju u izveštaju o korišćenju "Hands-on Lab". Informacije možete da sortirate tako što ćete kliknuti na naslove kolona.

Sto 2. Sadržaj izveštaja

Kolona

Opis

Laboratorija

Ime laboratorije u kojoj se nalazi kompjuter

Korisničko ime

ID korisnika Webexa

Ime i prezime

Puno ime korisnika

Ime računara

Ime udaljenog računara

Status je promenjen

Promene statusa udaljenog računara tokom izabranog perioda (Dostupno, U sesiji , Blokirano ili van mreže )

Promeni u

Vreme kada se status promenio

Trajanje

Trajanje računara je ostalo u ovom statusu

IP adresa klijenta

IP adresa klijentskog računara – to jest računar povezan sa udaljenim računarom (važi samo za status sesije)