Om administrationen av praktiska labb

Med administrationen av praktiskt labb kan du:

 • Skapa nya labb

 • Ändra befintliga labb

 • Radera labb

 • Visa labbscheman

 • Installera labbdatorer för Hands-on Lab-sessioner

 • Flytta datorer till andra labb

 • Ta bort datorer från ett labb

 • Ansluta till tillgängliga labbdatorer

 • Koppla ifrån labbdatorer som används

 • Visa statusen för en dator

 • Generera användarrapporter för Hands-on Lab

Logga in

För att logga in i administreringen för Hands-on Lab måste du vara användare med labbadministrationsrättigheter. Kontakta din Cisco Webex Training webbplats administratör om du har frågor om användar konton.

1

Gå till din administreringswebbplats för Hands-on Lab.

URL: en till din webbplats är i följande format, där your_company är namnet på din Webex Training-webbplats.

http://your_company.webex.com/your_company/labadmin.php


 

Om det inte är ett labb administratörs användar fel kontaktar du din system administratör.

System administratörer kan tilldela labb administrations privilegier:

2

Ange ditt användarnamn i fältet Användarnamn på inloggningssidan.

3

Ange ditt lösenord i fältet Lösenord.

4

Klicka på Logga in.

Logga ut

1

Klicka på Logga ut i navigeringsfältet.

2

Klicka på OK i dialogrutan som visas.

Angående sidan Hantera Labb

Sidan Hantera labb visas när du klickar på Hantera labb i navigeringsfältet. Denna sida listar samtliga befintliga labb. Du kan skapa ett nytt labb eller välja ett befintligt labb som du vill ändra eller radera. Du kan även se schemat för ett valt labb.

Följande tabell anger de kolumner som visas på sidan samt ger en beskrivning för respektive kolumn.

Tabell 1. Sidan för labbhantering

Kolumn

Beskrivning

Labbnamn

Labbets namn (anges av labbadministratören)


 

Utbildningshanteraren skapar automatiskt ett labb som heter Underhållsrummet (Maintenance Room). Använd detta labb för att förvara labbdatorer som kräver underhåll eller reparation. Du kan inte radera eller ändra Underhållsrummet.

Beskrivning

Labbeskrivning (anges av labbadministratören)

Totalt antal datorer

Antalet datorer som finns i ett labb

Använda datorer

Antalet datorer i ett labb som är aktiva

Labbschema

Tillhörande länkar till schemat för respektive labb

Skapa ett nytt labb

För att installera Hands-on Lab måste du först skapa ett labb där Hands-on Lab-datorerna ska finnas. När du har skapat ett nytt labb kan utbildningsmötets värd välja labbet för att genomföra en Hands-on Lab-session. Det nya labbet visas på Hands-on Lab-sidan när värden klickar på Hands-on Lab i navigeringsfältet på din Webex Training-webbplats.

1

Logga in på din administrationswebbplats för Hands-on Lab.

2

Klicka på Hantera labb i navigeringsfältet.

3

På sidan Hantera labb, klicka på Skapa nytt labb.

4

Ange ett namn för det nya labbet i fältet Labbnamn på sidan Skapa nytt labb.

5

(Frivilligt) I fältet för Labbeskrivning, ange en beskrivning för labbet.

Beskrivningen visas på sidan Hantera labb samt på sidan Detaljerad labbinformation.

6

Klicka på Lägg till.

Redigera ett labb

När du har skapat ett nytt labb kan du redigera dess namn eller beskrivning.


Du kan inte ändra Underhållsrummets labb.

1

Klicka på Hantera labb i navigeringsfältet.

2

På sidan Hantera labb, kryssa för kryssrutan bredvid namnet på det labb du vill redigera.

3

Klicka på Redigera labb.

4

För att ändra labbets namn, ange ett nytt namn i rutan Labbnamn på sidan Redigera labb.

5

För att lägga till eller ändra labbeskrivningen, ange en ny beskrivning i fältet Labbskrivning på sidan Redigera labb.

6

Klicka på Uppdatera.

Radera ett labb

När du raderar ett labb är detta inte längre tillgängligt för genomförande av Hands-on Lab-session


Du kan inte radera Underhållsrummets labb.

Innan du börjar

Radera samtliga datorer från det labb som du vill radera.

1

Klicka på Hantera labb i navigeringsfältet.

2

Kryssa för kryssrutan bredvid namnet på det labb som du vill radera.

3

Klicka på Radera labb.

Om det finns datorer i det labb som du vill radera, visas ett felmeddelande som påminner dig om att först ta bort dessa datorer. I annat fall visas en bekräftelsedialogruta.

4

Klicka på OK i bekräftelsedialogrutan.

Visa labbscheman

Med labbscheman kan du hålla koll på vilka labb och datorer som har reserverats för utbildningssessioner.

1

Klicka på Hantera labb i navigeringsfältet.

2

Klicka på Visa schema bredvid det labb du vill visa.

För att visa ett labbschema från sidan Detaljerad labbinformation, klicka på labbets namn och sedan på kalenderikonen.

3

På sidan Labbschema, håll pekaren på ett tidsfält för att se detaljerad information för labbschemat.

4

Klicka på Stäng när du är klar.

Hantera labbdatorer

Med Hands-on Lab kan du utföra följande hanteringsuppgifter för labbdatorer:
 • Installera datorer i labb

 • Flytta datorer till ett labb

 • Ta bort datorer från ett labb

 • Anslut till eller koppla ifrån en dator

 • Visa statusen för en dator

Systemkrav för lokal dator och fjärrdator

Med Webex Access Anywhere kan du få fjärråtkomst till en dator med hjälp av en annan dator som är ansluten till Internet. Installera Access Anywhere-agenten på samtliga datorer i Hands-on Lab, samt på alla datorer som du använder för att få åtkomst till labbet.

Innan du ställer in en dator för Access Anywhere bör du kontrol lera att alla fjärrdator och den lokala datorn uppfyller minimi kraven för Webex Meetings Suite-system.

Installera en dator för Hands-on Lab.

Installera agenten för Access Anywhere för att installera en dator. När du har installerat en dator i ett labb, behöver du inte logga in som administratör för att använda Access Anywhere.


En dator kan endast tillhöra ett enda labb. Om du redan har installerat en dator i ett labb och sedan installerar samma dator i ett andra labb, kommer datorn att flyttas från det första labbet till det andra.

Innan du börjar

 • Du har redan skapat labbet där du vill installera datorn.

 • Om Access Anywhere-agenten redan finns installerad på den dator du vill installera: avinstallera agenten för Access Anywhere och starta om datorn.

1

Klicka på Hantera labb i navigeringsfältet.

2

Klicka på namnet på det labb där du vill installera datorn på sidan Hantera labb.

3

På sidan Detaljerad labbinformation klickar du på Installera dator.

Om agenten för Access Anywhere redan finns installerad i datorn kommer installationsprogrammet att be dig avinstallera den.

4

Klicka på Nästa för att fortsätta med installationen.

Om du får en uppmaning att avinstallera en befintlig Access Anywhere-installation, klicka på OK för att lämna installationsprogrammet.

Starta om detta förfarande från steg 1 när du har avinstallerat den föregående Access-Anywhere-installationen.

5

Följ uppmaningarna från Installationsassistenten för Webex Access Anywhere, och ange information och gör inställningar i följande vyer:

Avsnitt

Beskrivning

Kontoinformation

Ange ett smek namn för datorn och skriv in det lösen ord som du använder för att logga in på din Webex Training-webbplats.

Alternativ

Ställ in de alternativ som du vill ska gälla när du fjärransluter till datorn. Du kan ändra samtliga dessa alternativ när du använder Access Anywhere. Om du är osäker på vilka alternativ som du ska välja bör du använda standardinställningarna.

Program

Välj vilka specifika program du vill få åtkomst till på den fjärranslutna datorn. Alternativt kan du välja att få åtkomst till hela skrivbordet på den fjärranslutna datorn.

Autentisering

Ange vilka säkerhetsalternativ som ska användas i samband med fjärranslutning till datorn. Du kan välja en av dessa metoder:
 • Verifiering med åtkomstkod, där du anger en åtkomstkod på en webbsida.

 • Telefonverifiering, där det telefonnummer som du har angett rings upp och du får knappa in en passerkod.

6

Klicka på Nästa.

7

I vyn Installation slutförd, klicka på Avsluta för att installera agenten på din dator.

Visa en dators status

Sidan Detaljerad Labbinformation visar en lista över de datorer som installerats för det specifika labbet.

1

Klicka på Hantera labb i navigeringsfältet.

2

På sidan Hantera Labb, klicka på labbnamnet.

3

På sidan Detaljerad labbinformation, lokalisera den dator vars status du vill kontrollera.

Datorns status visas i kolumnen Status.

Beskrivning av datorstatus

Status

Beskrivning

Tillgänglig

Datorn är tillgänglig för anslutning. Klicka på Anslut för att styra Hands-on Lab-datorn.

Används

Denna dator används för tillfället för en Hands-on Lab-session. Klicka på Används för att visa detaljerad sessionsinformation.

Frånkopplad

Datorn har inte anslutits och är inte tillgänglig.

Blockerade

Datorn har blockerats och är inte tillgänglig för anslutning.

Flytta en dator

Du kan flytta en dator till ett annat labb om datorn inte används eller har reserverats. För att förhindra att en dator reserveras, flytta datorn till underhållsrummet. Underhållsrummet är ett förvaringsutrymme för datorer som kräver reparationer, uppgraderingar eller annat underhåll.

När du flyttar en dator visas den i listan över datorer i det nya labbet.

1

Klicka på Hantera labb i navigeringsfältet.

2

På sidan Hantera labb, klicka på namnet på det labb som du vill flytta en dator ifrån.

3

På sidan Detaljerad labbinformation, kryssa i kryssrutan bredvid namnet på den dator som du vill flytta.

4

Klicka på Flytta till.

5

I dialogrutan Flytta datorer, välj det labb som du vill flytta datorn till i rullgardinsmenyn Flytta till.

6

Klicka på OK för att flytta datorn till ett nytt labb.

Flytta en dator från ett labb

Du kan alltid ta bort en dator med statusen Tillgänglig från ett labb. När du tar bort en dator visas den inte längre på Hands-on Lab-sidan, och den är inte längre tillgänglig för Hands-on Lab-sessioner.


Du kan inte ta bort en dator som har reserverats eller som har statusen Används.

1

Klicka på Hantera labb i navigeringsfältet.

2

Klicka på länken till det labb som innehåller den dator du vill ta bort på sidan Hantera labb.

3

Markera kryssrutan bredvid namnet på varje dator som du vill ta bort på sidan Detaljerad labbinformation.

4

Klicka på Ta bort.

5

Klicka på OK för att bekräfta att du vill ta bort datorn eller datorerna.

Ansluta till en tillgänglig dator

Du kan ansluta till och styra tillgängliga datorer från sidan Hantera labb. När du ansluter till en tillgänglig dator kan du inte använda den för att genomföra en Hands-on Lab-session.

1

Klicka på Hantera labb i navigeringsfältet.

2

På sidan Hantera labb, klicka på namnet på det labb som innehåller datorn.

3

På sidan Detaljerad labbinformation, klicka på Anslut bredvid den dator som du vill ansluta till.

Koppla ifrån en dator

Du kan koppla ifrån datorer som bär statusen Används. Om en dator kopplas ifrån avslutas Access Anywhere-sessionen och datorns status ändras till Tillgänglig. Du kan därefter använda den för en Hands-on Lab-session.

1

Klicka på Hantera labb i navigeringsfältet.

2

På sidan Hantera labb, klicka på namnet på det labb som innehåller datorn.

3

På sidan Detaljerad labbinformation, klicka på Koppla ifrån bredvid den dator som du vill koppla ifrån.

Generera en användarrapport för Hands-on Lab

Du kan generera och visa användarrapporter för Hands-on Lab för de senaste tre månaderna, om detta alternativ finns tillgängligt för din Hands-on Lab-sajt.

Innan du börjar

Superadministratören måste aktivera alternativet för Hands-on Lab-rapporter; i annat fall visas inte länken Rapporter.

1

Klicka på Rapporter i navigeringsfältet.

2

I rullgardinsmenyn Välj labb, välj det labb för vilket du vill generera rapporten.

3

I rullgardinsmenyerna Från och Till, välj start- och slutdatum för den period för vilken du vill visa användarrapporten.

4

I rullgardinsmenyn Sortera resultat väljer du hur du vill sortera sökresultaten.

5

Välj Visa rapport.

Typiskt innehåll i en användarrapport för Hands-on Lab

Följande information visas vanligtvis i användarrapporter för Hands-on Lab. Du kan sortera informationen genom att klicka på kolumnrubrikerna.

Tabell 2. Rapportinnehåll

Kolumn

Beskrivning

Labb

Namnet på labbet där datorn finns

Användarnamn

Användar-ID för Webex

Fullständigt namn

Användarens fullständiga namn

Datornamn

Den fjärranslutna datorns namn

Statusändring

Den fjärranslutna datorns statusändringar under vald period (Tillgänglig, Används, Blockerad eller Offline)

Ändras

Tiden då statusen ändrades

Varaktighet

Den tidslängd då datorn hade denna status

Klient-IP-adress

Klientdatorns IP-adress – det vill säga den dator som anslutits till fjärrdatorn (gäller endast för statusen Används)