Przegląd

Proces łączenia witryn Cisco Webex łączy witrynę Webex z usługą Cisco Webex Control Hub i udostępnia:

 • Analizy dotyczące usług z rodziny Cloud Collaboration, w tym Webex Meetings. Analizy dają dostęp do interaktywnych wizualizacji danych pokazujących szczegóły i opisy spotkań Cisco Webex. Masz też dostęp do danych o długości czasu poświęcanego na spotkania, jakości spotkań i rodzaju używanych połączeń audio.

 • Szczegółowe dane związane z rozwiązywaniem problemów pozwalają określić wszystkie czynniki, które mogą wpływać na jakość spotkań. Masz dostęp do danych o jakości spotkań Webex, które trwają lub odbyły się w ciągu ostatnich 30 dni, oraz danych o uczestnikach, jakości wideo, jakości dźwięku itd.

 • People Insights to aktualizowane na bieżąco biznesowe i zawodowe profile uczestników spotkania. Profil każdego użytkownika może zawierać jego stanowisko, historię pracy, łącza do mediów społecznościowych itd.

 • Zaawansowany interfejs API REST, który umożliwia bezproblemową integrację z Webex. Skontaktuj się z devsupport@webex.com, aby zacząć korzystać z interfejsów API REST. Za pomocą interfejsu API REST możesz zarządzać swoim kontem Control Hub, wdrożeniem Webex Teams czy zasobami usług hybrydowych Cisco Webex.

 • Integracja urządzeń biurkowych i urządzeń systemu biurowego Webex. Użytkownicy, którzy zalogowali się do aplikacji klasycznej Webex Meetings, mogą wyświetlać listę wszystkich urządzeń biurkowych i urządzeń systemu biurowego Webex zarejestrowanych w ich organizacji. Użytkownicy mogą również wyszukać urządzenie, z którym chcą się połączyć za pomocą aplikacji klasycznej Webex Meetings.

Połączenie witryny Webex nie zmienia uprawnień administratorów w usługach administrowania witryną i Control Hub.


Połączenie z Cisco Webex jest trwałe! Administratorzy w usłudze Webex Site Administration, którzy chcą przeprowadzić proces połączenia witryny, muszą mieć w usłudze Control Hub pełne uprawnienia administratora dla organizacji Webex, którą chcą połączyć.


Jeśli masz już użytkowników w usłudze Control Hub, zostaną oni połączeni z Twoją witryną Webex i zyskają lepszą funkcjonalność spotkań, którą daje Control Hub.

Ręczne łączenie z witryną Webex

Ręczne łączenie witryny Webex z Control Hub za pośrednictwem opcji Zarejestruj się teraz to proces dwuetapowy. W pierwszym etapie użytkownik tylko łączy witrynę Webex z Control Hub i zapewnia dostęp do zaawansowanych analiz. Dzięki zaawansowanym funkcjom analitycznym w Control Hub można generować raporty dzienne, tygodniowe i miesięczne, aby śledzić przydatne informacje o zaangażowaniu, użyciu audio i metrykach jakości spotkań dotyczące usług Webex Teams i Webex Meetings. Łączenie witryny Webex może potrwać do 24 godzin.

W drugim etapie następuje połączenie użytkowników usługi Webex Meetings z Control Hub. Ten etap jest wymagany tylko wtedy, gdy potrzebny jest łatwy sposób na wprowadzenie użytkowników Webex Meetings do Control Hub. Użytkowników Webex Meetings można wprowadzać do Control Hub ręcznie lub automatycznie. Po wprowadzeniu użytkowników Webex Meetings do Control Hub można przeprowadzić opcjonalny etap łączenia kont, aby ułatwić przyszłe zarządzanie użytkownikami.

Jeśli nie widać opcji łączenia witryn, skontaktuj się z CSM, aby ją włączyć. Sprawdź temat Jak skontaktować się z menedżerem ds. sukcesów klientów (CSM)?

Zanim rozpoczniesz


Kont administratorów partnerów istniejących w organizacji partnerskiej nie można połączyć z organizacjami klientów. Jeśli konto nie jest połączone z organizacją klienta, nie może uzyskać dostępu do ustawień łączenia witryn w Control Hub.

Jeśli organizacja Webex użytkownika nie istnieje, zostanie utworzona, aby w trakcie tego procesu można było utworzyć łącze do witryny Webex. Użytkownik zostanie dodany jako administrator z pełnymi uprawnieniami utworzonej organizacji Webex.

Jeśli użytkownik ma już organizację Webex, z którą chce połączyć swoją witrynę Webex, musi być administratorem organizacji z pełnymi uprawnieniami. Jeśli użytkownik jest tylko członkiem organizacji Webex, a nie administratorem z pełnymi uprawnieniami, nie będzie w stanie ukończyć procesu łączenia.

1

Zaloguj się w usłudze Cisco Webex Site Administration i kliknij opcję Zarejestruj się teraz.

2

Wybierz:

 • Połącz z istniejącą organizacją Control Hub, jeśli chcesz się połączyć z organizacją Control Hub, która jest już skonfigurowana.

 • Połącz z nową organizacją Control Hub, aby utworzyć nową organizację.

3

Zaznacz pole wyboru Potwierdzam uważne przeczytanie powyższych informacji i zgadzam się na połączenie mojej witryny Webex i wybierz opcję Połącz teraz.

Rezultat tego kroku: Twoja witryna Webex jest teraz połączona z Control Hub. Użyj poświadczeń administratora witryny Webex, aby zalogować się do usługi Control Hub dostępnej pod adresem https://admin.webex.com. Kontynuuj wprowadzanie użytkowników Webex Meetings do Control Hub, jeśli chcesz udostępnić dodatkowe usługi Webex użytkownikom Webex Meetings.

Łączenie użytkowników usługi Webex Meetings z portalem Control Hub

Proces łączenia użytkowników usługi Webex Meetings zapewnia użytkownikom usługi Webex Meetings dostęp do dodatkowych usług Webex. Przed połączeniem należy zweryfikować adresy e-mail użytkowników. Adresy e-mail użytkowników, których chcesz połączyć, możesz zweryfikować ręcznie lub automatycznie. Można to zrobić w zadaniu 4 procesu łączenia.


Połączeni użytkownicy nie otrzymają przypisanych licencji z szablonu automatycznego przypisywania licencji. Licencje trzeba im przypisać ręcznie.

1

W widoku klienta w witrynie https://admin.webex.com kliknij opcję Wprowadzenie pod powiadomieniem o treści „Połącz swoje konta w Webex Meetings”.

Jeśli nie widać tego powiadomienia, przejdź do opcji Usługi > Wyświetl witryny Webex > Powiązane witryny klasyczne, a następnie kliknij ikonę z trzema pionowymi kropkami obok niezweryfikowanej witryny i wybierz opcję Zmień metodę łączenia.

2

Zweryfikuj adresy e-mail użytkowników w jeden z następujących sposobów:

Proces ręczny:

 • Kliknij opcję Otrzymaj wiadomość e-mail, aby użytkownicy sami zweryfikowali swoje adresy. W kroku 6 klikniesz przycisk Zaproś, który wyśle wiadomości e-mail do wszystkich użytkowników. To jedyny sposób weryfikacji adresów e-mail użytkowników z domeny konsumenckiej, takiej jak example@gmail.com.

Proces automatyczny:

 • Kliknij przycisk Weryfikuj, aby zweryfikować użytkowników teraz i wprowadzić ich bez ręcznej weryfikacji. Wymaga to zweryfikowania własności domen e-mail, z których dodajesz użytkowników. W tym celu należy przesłać plik .TXT do domeny. Aby to zrobić, wybierz opcję weryfikacji:

  • Aby teraz zweryfikować swoją domenę, postępuj zgodnie z procesem Dodawanie, weryfikowanie i zgłaszanie prawa do domeny. Następnie wybierz kolejno opcje Sprawdź terazDalej.

  • Aby później zweryfikować domenę, wybierz opcję Podpisz umowę, a następnie Dalej. Usługa Cisco Webex Control Hub pobiera wszystkie domeny do połączenia. Sprawdź, czy wszystkie właściwe domeny Webex zostaną połączone, wybierz Dalej i zakończ działanie kreatora łączenia. Teraz masz trzy miesiące na ukończenie procesu Dodawanie, weryfikowanie i zgłaszanie prawa do domeny.

3

Wybierz opcję Rozpocznij łączenie kont. Spowoduje do przejście do administrowania witryną Webex.

4

Przejdź do opcji Zarządzanie użytkownikami > Połącz z Control Hub.

5

Zaznacz pola wyboru obok wszystkich użytkowników, których konta chcesz połączyć. Możesz zaznaczyć wszystkie pola wyboru, klikając pole wyboru obok opcji Imię i nazwisko.


 

Jeśli rejestrujesz użytkowników Webex Meetings w ramach weryfikacji koncepcji, teraz wybierz tylko ich i kontynuuj proces weryfikacji. Kiedy już będzie można zarejestrować wszystkich pozostałych użytkowników w firmie, wróć do tego ekranu, zaznacz wszystkich i przejdź do kroku 6.

6

Wybierz opcję Zaproś. W zależności od decyzji podjętej w kroku 2 tego procesu weryfikacji użytkowników, wybranie opcji Zaproś spowoduje różne zdarzenia.

 • Jeśli użyto opcji Dodawanie, weryfikowanie i zgłaszanie prawa do domeny: kliknięcie opcji Zaproś spowoduje połączenie kont użytkowników i umożliwi im logowanie się do usług Webex za pomocą poświadczeń Webex Meetings. Nie są wysyłane żadne wiadomości e-mail, a informowanie użytkowników o wszelkich nowych usługach, do których mają dostęp, należy do administratora witryny.

 • Jeśli użyto opcji „weryfikowania przez e-mail”: po kliknięciu opcji Zaproś zostanie wysłana wiadomość e-mail. Wiadomości e-mail zostaną wysłane do użytkowników, jeśli ich domena jest już zweryfikowana.


 

Kliknięcie opcji Zaproś zawsze powoduje wysłanie wiadomości e-mail do dodawanych użytkowników, którzy mają domenę konsumencką e-mail, taką jak @gmail lub @outlook.

Rezultat tego kroku: Wybrani użytkownicy Webex Meetings zostali już połączeni i pojawią się w usłudze Control Hub w ciągu doby.

Łączenie kont użytkowników usługi Webex Meetings z portalem Control Hub

Łączenie kont to ustawienie, które można skonfigurować, aby połączyć użytkowników dodanych na stronie administrowania witryną Webex z portalem Control Hub. Jeśli to ustawienie nie zostanie skonfigurowane, wówczas aby zapewnić nowym użytkownikom dostęp do usług Webex, trzeba będzie ich dodawać zarówno na stronie administrowania witryną Webex, jak i w portalu Control Hub.

Użytkownicy, których domeny zostały zweryfikowane, zostają połączeni automatycznie.


Jeśli podczas próby połączenia użytkowników usługi Webex Meetings z usługą Webex Teams z włączonym łącznikiem usług katalogowych pojawi się błąd, zobacz ten artykuł.

1

Z widoku klienta w witrynie https:/ / admin.webex.com przejdź do sekcji Usługi i w części Spotkanie wybierz Witryny.

2

Kliknij usługę Webex, która została połączona, i w części Szczegóły łączenia kont włącz przełącznik Automatyczne łączenie.

Inicjowane przez Cisco automatyczne łączenie witryn dla witryn Webex

Wszystkie witryny Webex zarządzane za pomocą usługi Webex Site Administration zostaną automatycznie połączone z usługą Control Hub w dniu, który zostanie ogłoszony tutaj. Witryny Webex są łączone z istniejącą organizacją Control Hub na podstawie:

 • Nazwy organizacji.

 • Identyfikatora organizacji.

 • Adresów e-mail administratorów.

 • Zweryfikowanych domen.

Jeśli nie istnieje organizacja, z którą można połączyć witryny Webex, zostanie utworzona nowa organizacja. Aby zobaczyć, czy proces łączenia witryny Webex został ukończony, zaloguj się w administrowaniu witryną i sprawdź w sekcji Informacje o witrynie, czy obok Cisco Webex Control Hub widnieje wartość Zarejestrowano.

Po połączeniu witryn administratorzy mogą się logować do witryn Webex Meetings i usługi Webex Site Administration. Administratorzy mogą się zalogować do Control Hub pod adresem https://admin.webex.com przy użyciu tych samych poświadczeń, których używają do logowania w usłudze administrowania witryną.

Użytkownicy

Wszyscy użytkownicy zostają połączeni z Control Hub i nie otrzymują powitalnej wiadomości e-mail. Nowi użytkownicy, których dodasz po połączeniu witryn, muszą zweryfikować swój adres e-mail i zostaną połączeni z Control Hub w ciągu 48 godzin. Wszelkie zmiany wprowadzone na kontach użytkowników w usłudze administrowania witryną są automatycznie synchronizowane z usługą Control Hub.

Licencje przypisane użytkownikom w usłudze administrowania witryną są przenoszone do usługi Control Hub. Proces automatycznego łączenia witryn nie powoduje przypisania nowych licencji.

Jeśli użytkownik ma dostęp do więcej niż jednej połączonej witryny Webex, preferowaną witryną Webex dla tego użytkownika jest witryna połączona z Control Hub jako pierwsza.