Možete omogućiti sledeće konfiguracije sa lokalne veb interfejs uređaja. Pročitajte članak Konfiguracije uređaja da biste dobili više informacija o tome kako da mu pristupite.

Kada se veb interfejs uređaja otvori, izaberite " Podešavanja" na kartici "Podešavanje" i odaberite konfiguraciju

  • Režim > usluge WebEngine >: Odaberite "Uključeno" da biste omogućili veb-pokretač.

  • Upravljanje > uslugom WebEngine > Funkcije > LocalWebAppManagement: Izaberite "Dozvoljeno" ako želite da korisnik doda, uređuje i briše veb-aplikacije iz menija podešavanja na uređaju. Kada je postavljeno na "NotAllowed ", lista veb-aplikacija je dostupna u meniju sa podešavanjima, ali nije moguće dodati, urediti ili izbrisati ih. Kada je podešeno na " Isključeno", veb-aplikacije se ne nalaze u meniju za podešavanja uređaja.


Veb-aplikacije konfigurisane na platformi Control Hub ili u uređivaču proširenja korisničkog interfejsa vidljive su na listi veb-aplikacija pod "Spoljno upravljane veb aplikacije", ali nije moguće urediti ili izbrisati ih sa uređaja.