Nasledujúce konfigurácie môžete povoliť z lokálneho webového rozhrania zariadenia. Ďalšie informácie o tom, ako k nemu získať prístup, nájdete v článku Konfigurácie zariadení.

Po otvorení webového rozhrania zariadenia vyberte položku Nastavenia na karte Nastavenie a vyberte konfiguráciu

  • Configuration >WebEngine >Mode : Výberom možnosti On (Zapnúť ) povolíte webový nástroj.

  • Configuration > WebEngine > Features > LocalWebAppManagement : Vyberte možnosť Povolené , ak chcete, aby používateľ pridával, upravoval a odstraňoval webové aplikácie z ponuky nastavení v zariadení. Ak je zoznam webových aplikácií nastavený na hodnotu NotAllow (Nie je povolené ), je dostupný v ponuke nastavení, ale nie je možné ich pridávať, upravovať ani odstraňovať. Keď je nastavená možnosť Vypnuté , webové aplikácie sa nenachádzajú v ponuke nastavení zariadenia.


Webové aplikácie nakonfigurované v ovládacom centre alebo v editore rozšírení používateľského rozhrania sú viditeľné v zozname webových aplikácií v časti Externe spravované webové aplikácie, ale nie je možné ich upraviť ani odstrániť zo zariadenia.