Funkcia prichytenia k tabuli je k dispozícii pre nasledujúce produkty:

  • MX700 a MX800 s duálnym fotoaparátom

  • SX80 s kamerou SpeakerTrack 60 alebo štvoritou kamerou

Ak chcete nastaviť prichytenie k tabuli, musíte sa nachádzať v rovnakej miestnosti ako zariadenie v miestnosti, pre ktoré ho nastavujete. Potrebujete tiež dotykový ovládač, ktorý je pripojený k zariadeniu v miestnosti.

Pripravte miestnosť

Umiestnenie tabuleTabuľa musí byť umiestnená oproti kamere, ako je znázornené na obrázku. Pri konfigurácii funkcie potrebujete presnú vzdialenosť medzi fotoaparátom a tabuľou.

Poloha reproduktoraOblasť sledovania je horná polovica tabule. Prezentujúca osoba musí stáť vzpriamene a nesmie sa pohybovať v miestnosti, aby zostala vo vnútri sledovacej oblasti.

Definovanie oblasti tabule

Pomocou sprievodcu na dotykovom ovládači definujte oblasť tabule.

1

Ťuknite na názov zariadenia v stavovom riadku dotykového ovládača a otvorte ponuku Nastavenia . Ťuknite na položku Prichytiť k tabuli.

2

Ťuknutím na položku Konfigurovať alebo Prekonfigurovať spustite sprievodcu v závislosti od toho, či ste funkciu nakonfigurovali prvýkrát alebo nie. Postupujte podľa pokynov sprievodcu. Pomocou ďalšieho tlačidla prejdite na ďalší krok. Ak chcete krok zopakovať, pomocou tlačidla Späť sa k nemu vráťte.

3

Posunutím jazdca nastavte vzdialenosť medzi kamerou a tabuľou. Je dôležité, aby sa vzdialenosť presne zmerala.

4

Upravte zobrazenie kamery (posúvanie, nakláňanie, približovanie) tak, aby orámovalo tabuľu. Nechajte priestor na oboch stranách. Týmto spôsobom sa osoba, ktorá hovorí, môže počas prezentácie pohybovať. Ak máte kameru SpeakerTrack 60, jemne dolaďte obe kamery posúvaním, nakláňaním a približovaním, aby sa zobrazil rovnaký pohľad.

5

Postavte sa vedľa tabule a začnite hovoriť. Ak sa fotoaparát priblíži k zobrazeniu, ktoré ste vybrali pre tabuľu, funkcia je správne nastavená a pripravená na použitie. Ak nie, pozrite si poznámky k riešeniu problémov.

6

Zatvorte sprievodcu a panel Nastavenia.

Zapnutie alebo vypnutie prichytenia k tabuli pomocou dotykového ovládača

1

Ťuknite na názov zariadenia v stavovom riadku dotykového ovládača a otvorte ponuku Nastavenia . Ťuknite na položku Prichytiť k tabuli.

2

Prepínač nastavte na možnosť Povolené alebo Vypnuté.

  • Povolené: Je zapnutá funkcia Prichytenie k tabuli a kamera rámuje hovorcu aj tabuľu, vedľa ktorej stojí.

  • Vypnuté: Prichytenie k tabuli je vypnuté a kamera rámuje iba osobu, ktorá hovorí.

Povolenie a vypnutie prichytenia k tabuli v nastaveniach zariadenia

1

V zobrazení zákazníka v https:/​/​admin.webex.com prejdite na stránku Zariadenia a vyberte svoje zariadenie v zozname. Prejdite na stránku podpory a spustite položku Lokálne ovládacie prvky zariadení.

Ak ste pre zariadenie nastavili správcu , k nastaveniam zariadenia môžete pristupovať priamo otvorením webového prehliadača a zadaním adresy IP https://<endpoint alebo názvu hostiteľa>.

2

Na stránke rozšírených nastavení zariadenia vyberte položku Nastavenia a konfigurácie.

3

Prejdite do režimu Kamera> SpeakerTrack > Whiteboard > Mode. Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.

  • Zapnuté: Je zapnuté prichytenie k tabuli a kamera rámuje hovoriacu osobu aj tabuľu, vedľa ktorej stojí.

  • Vypnuté: Prichytenie k tabuli je vypnuté a kamera rámuje iba osobu, ktorá hovorí.

Riešenie problémov

Ak sa kamera nepresunie na tabuľu, keď prezentujúci hovorí vedľa tabule, skontrolujte nasledovné. V prípade potreby môžete zopakovať požadované kroky sprievodcu.

  • Skontrolujte, či je tabuľa umiestnená oproti kamere oproti miestnosti.

  • Skontrolujte, či je vzdialenosť medzi kamerou a tabuľou presne zmeraná.

  • Osoba, ktorá hovorí, musí byť v blízkosti tabule.

  • Reproduktor musí stáť vzpriamene, aby zvuk pochádzal z hornej polovice oblasti tabule.