Ak sa pripojíte k schôdzi a Aplikácia Webex zistí, že je batéria takmer vybitá, zobrazí sa upozornenie, aby ste prepli do režimu iba zvuku. V opačnom prípade použite tieto kroky na automatické prepnutie do režimu iba zvuku, keď výdrž batérie klesne pod 15 percent.

Otvorte nastavenia zo svojej profilovej fotky, klepnite na Stretnutia > generála zapnite Automaticky prepnite do režimu šetrenia batérie.

Ak sa počas schôdze automaticky prepnete do režimu len so zvukom, ale chcete vypnúť režim len so zvukom, potiahnite prstom doľava.

Ak vám bol pri zapnutí režimu iba zvuku vypnutý zvuk, zvuk zostane stlmený. Klepnite Zapnúť zvuk zapnúť zvuk.

Ak musíte opustiť schôdzu pred jej skončením, klepnite na Opustiť stretnutie.