Ako se pridružite sastanku iAplikacija Webexotkrije da je baterija na izmaku, obavešteni ste da se prebacite na režim samo za zvuk. U suprotnom, koristite ove korake da biste se automatski prebacili u režim samo za zvuk kada trajanje baterije ide ispod 15 procenata.

1

Otvorite postavke sa slike profila, dodirnitestavku Sastanci > opšte postavkei uključite opciju Automatski se prebaci u režim uštede baterije.

Ako se tokom sastanka automatski prebacite u režim samo za zvuk, ali želite da isključite režim samo za zvuk, brzo prevucite nalevo.

Ako ste bili privremeno isključeni kada ste uključili režim samo za zvuk, ostajete prigušeni. Tapnite Ponovo uključi zvuk da biste ih otkačili.

Ako morate da napustite sastanak pre nego što se završi, dodirnite napusti sastanak.