Na početku sastanka možete da videli imena do četiri osobe na krajnjem nivou prvih 60 sekundi. Nakon toga, ime osobe koja trenutno govori nakratko se pojavljuje kada počne da govori.

Ako vaša organizacija dozvoljava nalepnice sa menom, možete ih prebaciti na uređaj ili ih isključiti. Kada isključite oznake imena, one se neće pojaviti tokom sledećeg poziva. Međutim, ako su nalepnice sa imenom dostupne, i dalje ćete ih primati. Kada se poziv završi, oznake imena se automatski ponovo uključuju.


Oznake imena nisu dostupne na transkodiranim konferencijama ili na mekim klijentima.

1

Otvorite meni "Postavke" tako što ćete preći na početni ekran i izabrati stavku Postavke uređaja .

2

Dodirnite oznake imena za prepoznavanje lica i dodirnite preklopnik da biste uključili ili isključili oznake za uređaj.