Gadžet konteksta kupca: Dodaj komentar

Dodajte komentar da biste kreirali notu o interakciji sa kupcem. Svaki komentar prikazuje vreme i ime agenta koji je dao komentar. Komentari su specifični za svaku aktivnost. Komentare ne možete da delite na zahteve ili aktivnosti.

Da biste dodali komentar, unesite komentar u polje za komentar i kliknite na dugme "Pošalji" .

  

Komentari imaju ograničenje od 5.000 znakova.

Kliknite na ikonu da biste promenili veličinu okvira za komentare. Takođe možete da kliknete na dugme "Prikaži više" ili "Prikaži manje" da biste promenili maksimalnu dužinu komentara prikazanu u okviru za komentare.

Da li je ovaj članak bio koristan?