Когато сте се присъединили към събрание като хост от устройство за видеосъвета, базирано на стандарти на трети страни, можете да контролирате събранието от вашия ПИ. Налични са следните контроли:

  • *5: Заключване на събранието

  • *5: Отключване на събрание

  • ##: Заглушавайте всички участници, с изключение на себе си

  • 99: Отменете всички участници

  • *6: Заглушавайте и немутирайте себе си

Когато използвате контролите в събранието, участниците получават известия за промените на екрана си.