Задаване на тих режим от менюто „Настройки“

Можете да спрете телефона да звъни при постъпващо повикване. Това се нарича тих режим.

Когато слушалката е в тих режим, постъпващите повиквания се показват на екрана, но слушалката не звъни.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Настройки за аудио.

3

Маркирайте Тих.

4

Натиснете Изкл.,, за да позволите на слушалката да звъни или натиснете Вкл., за да деактивирате звъненето.

Задайте сила на звука на звънене от менюто „Настройки“

Можете да промените силата на звука на звънеца. Тази сила на звука не оказва влияние върху нивото на сила на звука при повикване.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Сила на звука на пръстена.

3

Натиснете дясната или лявата страна на групата за навигация .

4

Натиснете Ok, за да запишете нивото.

Задаване на тон на звънене за различни типове повиквания

Можете да зададете различни тонове на звънене за следните типове повиквания:

 • Нормално повикване

 • Нормално съобщение

 • Спешно съобщение

 • Висока, средна и ниска спешност

 • Предупреждение

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Аудио настройки.

3

Изберете тона на звънене, който искате да промените.

 • Мелодията на звънене
 • Звънене при нормално съобщение
 • Звънене спешни съобщ.
 • Звънене по спешност, високо
 • Звънене по спешност, средно
 • Звънене по спешност, ниско
 • Предупредителен тон
4

Натиснете нагоре или надолу на пръстена за навигация , за да откроите тон

5

Натиснете Възпроизвеждане, за да прослушате тона на звънене.

6

Натиснете Избор, за да запишете тона.

Задаване на силата на звука на предупреждение

Можете да промените силата на звука на тона, който се издава при натискане на Спешност .

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Сила на звука на предупреждението.

3

Натиснете дясната или лявата страна на групата за навигация .

4

Натиснете Ok, за да запишете нивото.

Задаване на режим на вибриране на слушалката

Можете да настроите слушалката да вибрира при постъпващо повикване.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Вибрират.

3

Маркирайте избора си.

 • Изключено (по подразбиране): Когато входящо обаждане звъни на слушалката, слушалката не вибрира.
 • Вибрира след това пръстен: Когато входящо повикване звъни на слушалката, слушалката вибрира и след това звъни.
 • Само вибрира: Когато входящо повикване звъни на слушалката, слушалката вибрира. Не чувате тона на звънене.
 • Вибрират и пръстен: Когато входящо повикване звъни на слушалката, слушалката вибрира и звъни едновременно.
4

Натиснете Избор, за да запишете настройката.

Задаване на тон при натискане на бутон

Можете да зададете звука, който искате да чуете при натискане на бутон.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Клавишен звук.

3

Маркирайте избора си.

 • Безшумен (по подразбиране): Когато натиснеш ключ, нищо не чуваш.
 • Кликнете върху : Когато натиснете клавиш, чувате щракване.
 • Тон: Когато натиснете клавиш, чувате тон.
4

Натиснете Избор, за да запишете настройката.

Задаване на тон за потвърждение

Можете да зададете слушалката да възпроизвежда тон, когато променяте настройките й.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Аудио настройки.

3

Маркирайте потвърждение звук.

4

Натиснете Изкл., за да спрете тона или натиснете Вкл., за да възпроизвежда слушалката тон.

Задаване на предупреждение

Ако се движите по време на повикване, лесно можете да излезете извън диапазона на базовата станция. Когато излезете извън диапазона, повикването внезапно изчезва.

Можете да настроите слушалката да издава тон, когато сигналът от базовата станция стане твърде слаб. когато чуете тона, ще разберете, че трябва да се придвижите по-близо до базовата станция.

Ако не сте на повикване и излезете от обхвата, на екрана виждате червена икона за мрежовавръзка.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Аудио настройки.

3

Маркирайте Предупреждение за отдалечаване.

4

Натиснете Изкл., за да спрете тона или натиснете Вкл., за да възпроизвежда слушалката тон.

Задаване на предупреждение за зареждане

Можете да зададете слушалката да възпроизвежда тон, когато я поставите на зарядното устройство.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Аудио настройки.

3

Маркирайте Предупреждение при зареждане.

4

Натиснете Изкл., за да спрете тона или натиснете Вкл., за да възпроизвежда слушалката тон.