Stille modus instellen vanaf het menu Instellingen

U kunt de handset laten stoppen met rinkelen bij een inkomend gesprek. Dit wordt de stille modus genoemd.

Als de handset in stille modus staat, worden inkomende gesprekken op het scherm weergegeven, maar wordt er geen beltoon afgespeeld.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen >Audio-instellingen.

3

Markeer Stil.

4

Druk op Uit om de handset te laten rinkelen of druk op Aan om het rinkelen uit te schakelen.

Het beltoonvolume instellen vanaf het menu Instellingen

U kunt het volume van de beltoon wijzigen. Dit volume heeft geen invloed op het volume tijdens een gesprek.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen >Volume inbellen.

3

Druk op de beltoon van het navigatiecluster naar rechts of naar links .

4

Druk op Ok om het volume op te slaan.

De beltoon voor verschillende gesprekstypen instellen

Voor de volgende gesprekstypen kunt u verschillende beltonen instellen:

 • Normaal gesprek

 • Normaal bericht

 • Urgent bericht

 • Emergency

 • Waarschuwing

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen >Audio-instellingen.

3

Kies de beltoon die u wilt wijzigen.

 • Beltoon melodie
 • Beltoon normaal bericht.
 • Beltoon dringend bericht.
 • Beltoon noodgeval
 • Waarschuwingstoon
4

Druk op de beltoon van het navigatiecluster omhoog of omlaag Om een toon te markeren.

5

Druk op Afspelen om de beltoon te beluisteren.

6

Druk op Selecteren om de beltoon te bewaren.

Het waarschuwingsvolume instellen

U kunt het volume van de toon wijzigen die u hoort wanneer u op Noodnummer drukt .

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen >Volume inert.

3

Druk op de beltoon van het navigatiecluster naar rechts of naar links .

4

Druk op Ok om het volume op te slaan.

De trilmodus van de handset instellen

U kunt de handset instellen om te trillen wanneer er een gesprek binnenkomt.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen >Vibrate.

3

Markeer uw keuze.

 • Uit (standaard): bij een inkomend gesprek op de handset trilt de handset niet.
 • Trillen en vervolgens rinkelen: bij een inkomend gesprek op de handset trilt de handset en rinkelt hij daarna.
 • Alleen trillen: bij een inkomend gesprek op de handset trilt de handset. U hoort de beltoon niet.
 • Trillen en rinkelen: bij een inkomend gesprek op de handset, trilt en rinkelt de handset tegelijkertijd.
4

Druk op Selecteren om de instelling op te slaan.

De toetstoon instellen

U kunt instellen welk geluid u hoort wanneer u een toets indrukt.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen >Toets geluid.

3

Markeer uw keuze.

 • Stil (standaard): u hoort niets wanneer u een toets indrukt.
 • Klik: u hoort een klik wanneer u een toets indrukt.
 • Toon: u hoort een toon wanneer u een toets indrukt.
4

Druk op Selecteren om de instelling op te slaan.

Het bevestigingsgeluid instellen

U kunt de handset instellen om een toon af te spelen wanneer u een instelling op de handset wijzigt.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen >Audio-instellingen.

3

Markeer Bevestigingsgeluid.

4

Druk op Uit om de toon te stoppen of druk op Aan om de handset de toon te laten afspelen.

De bereikwaarschuwing instellen

Als u wandelt terwijl u telefoneert, is het gemakkelijk om buiten het bereik van het basisstation te komen. Wanneer u buiten het bereik wandelt, wordt het gesprek abrupt beëindigd.

U kunt uw handset instellen om u een toon te geven wanneer het signaal van het basisstation te zwak wordt. Wanneer u de toon hoort, weet u dat u zich dichter bij het basisstation moet verplaatsen.

Als u niet in gesprek bent en buiten het bereik loopt, ziet u Pictogram rood geen netwerkverbinding Op het scherm.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen >Audio-instellingen.

3

Markeer Bereikwaarschuwing.

4

Druk op Uit om de toon te stoppen of druk op Aan om de handset de toon te laten afspelen.

De laderwaarschuwing instellen

U kunt instellen dat de handset een toon afspeelt wanneer u de handset op de lader plaatst.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen >Audio-instellingen.

3

Markeer Laderwaarschuwing.

4

Druk op Uit om de toon te stoppen of druk op Aan om de handset de toon te laten afspelen.