Nastavenie tichého režimu z ponuky Nastavenia

Môžete zakázať zvonenie slúchadla pri prichádzajúcom hovore. Toto sa nazýva tichý režim.

Keď je slúchadlo v tichom režime, zobrazovať na obrazovke, prichádzajúce hovory, ale slúchadlo nedokáže prehrať zvonenie.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Nastavenia zvuku.

3

Zvýraznite možnosť Tichý.

4

Stlačte tlačidlo Vypnuté, ak slúchadlo má zvoniť, alebo stlačte tlačidlo Zapnuté, ak chcete zakázať zvonenie.

Nastavenie hlasitosti zvonenia z ponuky Nastavenia

Môžete zmeniť hlasitosť zvonenia. Táto hlasitosť nemá vplyv na úroveň hlasitosti počas hovoru.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Hlasitosť zvonenia.

3

Stlačte doprava alebo doľava na krúžku navigačného klastra .

4

Stlačením tlačidla OK uložte úroveň.

Nastavenie tónu zvonenia pre rôzne typy hovorov

Môžete nastaviť rôzne zvonenia pre tieto typy hovorov:

 • Normálny hovor

 • Normálna správa

 • Urgentná správa

 • Núdzový stav

 • Výstraha

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Nastavenia zvuku.

3

Vyberte zvonenie, ktoré chcete zmeniť.

 • Melódia zvonenia
 • zvonenie pri normálnej správe
 • Zvonenie – súrne správy
 • zvonenie pri núdzovom stave
 • tón upozornenia
4

Stlačte nahor alebo nadol na krúžku navigačného klastra zvýraznite tón.

5

Stlačením tlačidla Prehrať môžete prehrať tón.

6

Stlačením tlačidla Vybrať uložíte tón.

Nastavenie hlasitosti výstrahy

Môžete zmeniť hlasitosť tónu, ktorý budete počuť po stlačení tlačidla Tiesňové volanie .

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Hlasitosť upozornení.

3

Stlačte doprava alebo doľava na krúžku navigačného klastra .

4

Stlačením tlačidla OK uložte úroveň.

Nastavenie režimu vibrovania telefónu

Svoje slúchadlo môžete nastaviť tak, aby pri prichádzajúcom hovore vibrovalo.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Vibrovať.

3

Zvýraznite požadovanú možnosť.

 • Vypnuté (predvolené): slúchadlo nebude nevibrovať pri prichádzajúcom hovore.
 • Vibrácia, nasledovaná zvonením: slúchadlo najskôr zavibruje a potom zazvoní pri prichádzajúcom hovore.
 • Len vibrácia: slúchadlo bude vibrovať pri prichádzajúcom hovore. Nezaznie zvonenie.
 • Vibrovanie a zvonenie: slúchadlo bude súčasne vibrovať a zvoniť pri prichádzajúcom hovore.
4

Stlačením tlačidla Vybrať uložte nastavenie.

Nastavenie tónu pri stlačení klávesu

Môžete nastaviť zvuk, ktorý zaznie pri stlačení tlačidla.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Kľúčový zvuk.

3

Zvýraznite požadovanú možnosť.

 • Tichý (predvolené): keď stlačíte tlačidlo, telefón nevydá žiadny zvuk.
 • Kliknutie: keď stlačíte tlačidlo, zaznie kliknutie.
 • Tón: keď stlačíte tlačidlo, zaznie tón.
4

Stlačením tlačidla Vybrať uložte nastavenie.

Nastavenie zvuku potvrdenia

Môžete nastaviť, aby slúchadlo prehralo tón, keď zmeníte niektoré nastavenie v slúchadle.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Nastavenia zvuku.

3

Zvýraznite položku Zvuk potvrdenia.

4

Stlačte tlačidlo Vypnuté, ak chcete zakázať prehranie tónu, alebo stlačte Zapnuté, ak má slúchadlo prehrať tón.

Nastavenie upozornenia pokrytia signálom

Ak počas hovoru chodíte, je jednouché dostať sa mimo dosahu základňovej stanice. Keď prejdete mimo dosah, hovor náhle spadne.

Slúchadlo môžete nastaviť tak, aby vám oznámilo tón, keď sa signál zo základňovej stanice stane príliš slabým. Keď počujete tón, budete vedieť, že sa priblížite k základňovej stanici.

Ak práve netelefonujete a odídete z dosahu, zobrazí sa správa Červená ikona žiadneho sieťového pripojenia na obrazovke.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Nastavenia zvuku.

3

Zvýraznite pokrytie upozornenie.

4

Stlačte tlačidlo Vypnuté, ak chcete zakázať prehranie tónu, alebo stlačte Zapnuté, ak má slúchadlo prehrať tón.

Nastavenie upozornenia na nabitie

Môžete nastaviť, aby slúchadlo prehralo tón, keď slúchadlo pripojíte k nabíjačke.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Nastavenia zvuku.

3

Zvýraznite položku Upozornenie na nabitie.

4

Stlačte tlačidlo Vypnuté, ak chcete zakázať prehranie tónu, alebo stlačte Zapnuté, ak má slúchadlo prehrať tón.