Ryc. 1. Moduł rozbudowy klawiatury z pojedynczym ekranem LCD

W poniższej tabeli podano liczbę modułów rozbudowy klawiatury obsługiwaną przez poszczególne modele telefonów.

Tabela 1. Cisco IP Phones i obsługa Cisco IP Phone moduł rozbudowy klucza 8800

Model telefonu IP Cisco

Liczba obsługiwanych modułów rozbudowy klawiatury i przycisków

Telefon IP Cisco 8851

2; jeden ekran LCD, 18 klawiszy linii, dwie strony, razem 72 przyciski

Telefon IP Cisco 8861

3; jeden ekran LCD, 18 klawiszy linii, dwie strony, razem 108 przycisków

Telefon IP Cisco 8865

3; jeden ekran LCD, 18 klawiszy linii, dwie strony, razem 108 przycisków

Informacje o zasilaniu modułu rozbudowy klawiatury

Jeśli do telefonu IP są podłączone moduły rozbudowy klawiatury, do ich zasilania wystarcza prąd dostarczany z interfejsu Power over Ethernet (PoE). Jednak telefon musi mieć adres IP, aby możliwe było ładowanie modułu rozbudowy.

Podczas ładowania smartfonu lub tabletu należy podłączyć moduł rozbudowy klawiatury.

Jeden moduł rozbudowy klawiatury potrzebuje 5 W prądu stałego o napięciu 48 V. Podczas ładowania smartfonu lub tabletu należy pamiętać, że:

 • Boczne gniazdo USB: ładowanie do 500 mA/2,5 W

 • Tylne gniazdo USB: szybkie ładowanie, do 2,1 A/10,5 W

Tabela 2. Zgodność zasilacza Cisco IP Phone modułu rozbudowy klucza 8800

Konfiguracja

802.3af Power over Ethernet (PoE)

802.3at PoE

Listwa zasilająca 4 do telefonów IP Cisco

8861 z 1 modułem rozbudowy klawiatury

Tak

Tak

Tak

8851 z 2 modułami rozbudowy klawiatury

Nie

Nie

Zobacz trzecią uwagę poniżej

Tak

8861 z 1 modułem rozbudowy klawiatury

Nie

Tak

Tak

8861 z 2 modułem rozbudowy klawiatury

Nie

Tak

Zobacz pierwszą uwagę poniżej

Tak

8861 z 3 modułami rozbudowy klawiatury

Nie

Tak

Zobacz pierwszą uwagę poniżej

Tak


 • Funkcja szybkiego ładowania w tylnym złączu USB nie działa, jeśli do telefonu IP Cisco 8861 używającego interfejsu 802.3at PoE podłączono więcej niż jeden moduł rozbudowy klawiatury.

 • Funkcja szybkiego ładowania w tylnym złączu USB nie działa, jeśli więcej niż jeden moduł rozbudowy podłączono do telefonu IP Cisco 8861, chyba że jest używany interfejs Cisco Universal PoE (UPoE).

 • Telefon IP Cisco 8851 z 2 modułami rozbudowy klawiatury używa interfejsu 802.3at PoE tylko wtedy, gdy ma sprzęt w wersji 08 lub nowszej. Informacje o wersji telefonu znajdują się na jego tyle u dołu, na etykiecie z numerami TAN i PID. Ponadto informacje o wersji są umieszczone na opakowaniu telefonu.

Przyciski i podzespoły modułu rozbudowy klawiatury

Ryc. 2. Kluczowy moduł rozszerzeń Cisco IP Phone (pojedynczy LCD) Przyciski i osprzęt
Przyciski i osprzęt modułu rozbudowy klawiszy Cisco IP Phone

W poniższej tabeli opisano funkcje modułu rozbudowy klawiatury.

Tabela 3. Kluczowe moduły rozszerzeń, przyciski i sprzęt

Ekran LCD — wyświetla numery telefonów, numery szybkiego wybierania (bądź nazwy lub inne etykiety tekstowe) albo usługi telefoniczne przypisane do poszczególnych przycisków.

Ikony wskazujące stan linii naśladują (zarówno pod względem wyglądu, jak i działania) ikony na telefonie, do którego jest podłączony moduł rozbudowy klawiatury.

1

Przyciski podświetlane — przyciski linii. Każdy przycisk lub para przycisków odpowiada jednej linii. Kolorowe światełka w przyciskach sygnalizują stan odpowiedniej linii w następujący sposób:

 • Przycisk linii zgaszone — przycisk nie jest skonfigurowany.

 • Przycisk linii Zielona, stała dioda LED — linia jest poprawnie skonfigurowana, jest w stanie bezczynności.

 • Przycisk linii Czerwona, stała dioda LED — linia jest używana i ma aktywne połączenie.

 • Przycisk linii Pomarańczowa, ciągła/migająca dioda LED — podczas konfigurowania tej funkcji wystąpił błąd konfiguracji.

2

Przyciski zmiany strony — 2 przyciski. Przycisk prowadzący do strony 1 jest oznaczony jako 1, a przycisk prowadzący do strony 2 jako 2. Kolorowe światełka w przyciskach sygnalizują stan odpowiedniej strony w następujący sposób:

 • Strona 1 przycisk Zielona, stała dioda LED — strona jest widoczna.

 • Strona 1 przycisk zgaszone — strona nie jest wyświetlana.

 • Strona 1 przycisk Pomarańczowa dioda LED — strona nie jest wyświetlana przy co najmniej jednym połączeniu alarmowym na stronie.

Tryby kolumnowe

Jeśli używany jest moduł rozszerzenia klucza Cisco IP Phone 8800, tryb dwukolumnowy jest domyślnym modułem rozszerzeń kluczy Cisco IP Phone 8800.

Tryb 1-kolumnowy

Tryb jednokolumnowy Cisco IP Phone moduł rozbudowy klawiszy 8851/8861 oraz Cisco IP Phone moduł rozbudowy klawiszy 8865 — każdy przycisk po prawej stronie ekranu jest przypisany do numeru szybkiego wybierania (bądź nazwy lub innej etykiety tekstowej), usługi telefonicznej lub funkcji telefonu. W tej konfiguracji moduł rozbudowy klawiatury wyświetla maksymalnie 14 elementów na stronie 1 i maksymalnie 14 na stronie 2.

Ryc. 3. Moduł rozbudowy klucza Cisco IP Phone 8851/8861
Ryc. 4. Moduł rozbudowy klucza Cisco IP Phone 8865

Tryb dwukolumnowy

W przypadku używania Cisco IP Phone modułu rozszerzeń pojedynczego ekranu LCD modułu 8800 Key Expansion Module , można skonfigurować moduł w trybie dwukolumnowym.

W trybie dwukolumnowym każdy przycisk po lewej i prawej stronie ekranu jest przypisany do numeru szybkiego wybierania (bądź nazwy lub innej etykiety tekstowej), usługi telefonicznej albo funkcji telefonu. W tej konfiguracji moduł rozbudowy klawiatury wyświetla maksymalnie 18 elementów na stronie 1 i maksymalnie 18 na stronie 2

Ryc. 5. Moduł rozbudowy klucza Cisco IP Phone 8800
Pojedynczy moduł rozbudowy ekranu LCD w trybie dwóch kolumn

Przydzielanie typu modułu rozbudowy klawiatury w menu telefonu

Użytkownik możne przypisać typ obsługiwanego przez telefon modułu rozbudowy klawiatury.

1

Aplikacje prasowe .

2

Wybierz opcję Preferencje użytkownika> Preferencje konsoli operatora> KEM typ.

3

Wybierz typ modułu rozbudowy klawiatury.

4

Naciśnij przycisk Zapisz.

Regulacja jasności ekranu

1

Aplikacje prasowe .

2

Wybierz Ustawienia > Jasność.

3

Naciśnij przycisk Zapisz.

Zmiana szybkiego wybierania w module rozbudowy klawiatury

Gdy jeden z klawiszy linii w module rozbudowy klawiatury jest skonfigurowany do szybkiego wybierania, można zmienić numer szybkiego wybierania, naciskając dany klawisz linii. Zmianę można zweryfikować w polu Unit na stronie WWW telefonu.

1

Naciśnij klawisz szybkiego wybierania w module rozbudowy klawiatury i przytrzymaj go przez co najmniej 2 sekundy.

2

W oknie Szybkie wybieranie dodaj nazwę i numer szybkiego wybierania, z którym chcesz się łączyć po naciśnięciu klawisza szybkiego wybierania w module rozbudowy klawiatury.

3

Naciśnij przycisk Zapisz.