Jeśli jesteś administratorem klienta lub partnera, możesz włączyć eskalację czatu w swoich wirtualnych asystentach poprzez dodanie akcji o nazwie GetExpert do intencji w agencie DialogFlow. Intencja opisuje intencję klienta w odniesieniu do czatu.

Kiedy klient wpisuje zapytanie, uruchamia intencję. Jeśli cel zawiera GetExpert Wirtualny agent eskaluje czat do agenta na pulpicie agenta.

Możesz kontrolować kiedy Wirtualny agent eskaluje konwersacje do agentów poprzez konfigurację wyzwalacza akcji GetExpert w DialogFlow.

Aby użyć intencji, można pobrać wstępnie skonfigurowaną intencję ze strony https:/​/​virtual-assistant.produs1.ciscoccservice.com/​DialogFlow/​escalation.json i użyć strony intencji agenta DialogFlow, aby ją załadować.

W DialogFlow można wywoływać opcje:

  • Kiedy klient wprowadza określone frazy.

  • Kiedy w konwersacji jest dostępny konkretny fragment informacji o kliencie.

  • Klient wprowadzający frazę, która nie jest rozpoznawana przez konfigurację agenta DialogFlow.

  • Działanie jako następne w przypadku innych wyzwolonych opcji.