Свързване на мултитбазата към Bluetooth устройство

Наушниците Cisco 560 с мултибаза могат да се свързват с Bluetooth устройства, като мобилни телефони или таблети. базата на наушниците се показва на устройството за повикване като Наушници Cisco , последвани от последните три цифри на серийния номер на наушниците.

Можете да намерите серийния номер на наушниците в долния десен ъгъл от долната страна на базата.

Мултибазата може да съхранява до четири различни сдвоени Bluetooth устройства. Ако вече има четири сдвоени устройства, базата ще замени устройството, което не е използвано за най-продължителен период от време.

1

Натиснете бутона Bluetooth от задната страна на базата два пъти, за да стартирате сдвояване.

2

Изберете наушниците от менюто настройки на устройстовото си.

Светлинните индикатори за Bluetooth светват, когато сдвояването е успешно.

Включване и изключване на Bluetooth с помощта на мултибазата

Мултибазата запомня последното свързано устройство. Когато изключите Bluetooth на мултибазата, връзката с устройството се прекратява. Когато включите отново Bluetooth, базата се опитва да се свърже отново към устройството.

Натиснете веднъж бутона Bluetooth от задната страна на базата веднъж, за да я включите или изключите.

Изтриване на всички сдвоявания с Bluetooth

Можете да изтриете всички записани сдвоявания с Bluetooth устройства.

Натиснете и задръжте бутона Bluetooth в задната част на мубтибазата за четири секунди, за да изтриете паметта.