Някои от тези настройки за повиквания са налични само в Разширени настройки за повиквания, ако са активирани от вашия администратор. Ако не сте сигурни кои опции са активирани за вас, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Отхвърляне на анонимни повиквания

Функцията за отхвърляне на анонимни повиквания автоматично отхвърля повикванията с блокиран ИД или от неидентифициран номер.

1

Отворете „Разширени настройки за повиквания“ в приложението Webex.

2

Изберете Входящи повиквания.

3

За да отхвърляте автоматично неидентифицирани номера, включете Отхвърляне на анонимни повиквания.

Настройване на пренасочване на повикванията

Пренасочването на повикванията ви позволява да прехвърляте повикванията към телефонен номер, различен от гласовата ви поща, за да останете свързани, където и да се намирате. Можете да решите кога да се пренасочват повикванията и към кои телефонни номера.

1

Отворете „Разширени настройки за повиквания“ в приложението Webex.

2

Изберете Входящи повиквания > Пренасочване на повикванията.

3

Включете превключвателя и въведете телефонен номер за типовете повиквания, които искате да пренасочвате:

 • Когато няма отговор – Пренасочват се повикванията, на които не е отговорено след определен брой позвънявания.

  Използвайте Брой позвънявания, за да зададете след колко позвънявания да се пренасочва повикването.

 • Когато е заето – Докато сте в разговор, всички други повиквания се пренасочват.

 • Когато номерът не е достъпен – Всички повиквания „без отговор“ и „заето“ се пренасочват.


 

Ако искате да пренасочите всичките си повиквания към друг номер, можете да го направите направо в приложението Webex.

Настройване на последователно звънене

Когато е включено „Последователно звънене“, входящите повиквания звънят на набор от телефонни номера един след друг, докато не бъде отговорено на повикването. Ако все още не е отговорено на повикването, когато последователността приключи, то се прехвърля към друг телефонен номер или към гласовата поща в зависимост от настройките ви за повиквания без отговор.

През това време повикващият чува съобщение, за да знае, че системата се опитва да ви открие.

Можете да изберете следните настройки, когато създавате списък за последователно звънене:

 • да зададете до пет телефонни номера за звънене в определена последователност.

 • да изберете броя позвънявания, след който повикването да се прехвърли към следващия телефонен номер в последователността.

 • да включите „Потвърждение за приемане“, което изисква лицето, приело повикването, да потвърди приемането.

 • да изберете дали списъкът за последователно звънене да звъни, ако вече сте в разговор.

 • да зададете график за последователно звънене (например да се включва през почивните дни).

 • да разрешите повикващите да могат да прекъснат последователността на звънене по всяко време и да бъдат прехвърлени към процедурата ви за повиквания без отговор (например към гласова поща). Тази опция се обявява, преди повикващият да бъде прехвърлен към списъка за звънене.

1

Отворете „Разширени настройки за повиквания“ в приложението Webex.

2

Изберете Входящи повиквания > Последователно звънене.

3

За да настроите списък за последователно звънене, изберете Звънящи номера и въведете телефонните номера в желаната последователност за звънене.

За всеки номер можете да изберете броя позвънявания, след който повикването да се прехвърли към следващия телефонен номер в последователността.

4

Отметнете Изисква се потвърждение за приемане за всеки номер, както е необходимо.

5

Можете да изберете следните допълнителни настройки:

Настройка Описание
Звънене първо в основното местоположение

Включете тази опция, ако искате винаги да се звъни първо в основното ви местоположение (на вашия „първичен телефон“).

Можете да изберете колко пъти да се звъни при повикване, преди то да бъде прехвърлено към следващия телефонен номер в последователността.

Продължаване, ако е „заето“

Отметнете Продължаване, ако е „заето“, ако искате повикванията да се прехвърлят към списъка за последователно звънене, когато вече сте в разговор в основното си местоположение.

Повикващият може да отмени

Включете Повикващият може да отмени, ако искате повикващите да могат да пропускат последователността на звънене и да преминават директно към гласовата поща.

6

Изберете Кога да звъни, за да изберете предварително дефиниран календар, който определя кога да се прилага последователното звънене. Календарите са дефинирани в Потребителския портал за клиенти (CUP).

Включване на „Изчакване на повикване“

Когато функцията за изчакване на повикване е включена, чувате тон за известие, когато има друго входящо повикване, докато сте в активно повикване. Можете да поставите на изчакване активното повикване и да отговорите на входящото, или да игнорирате входящото повикване.

1

Отворете „Разширени настройки за повиквания“ в приложението Webex.

2

Изберете Входящи повиквания.

3

Включете опцията Изчакване на повикване.

Блокиране на вашия ИД на повикващ

Блокирайте своя ИД на повикващ, ако искате да скриете телефонния си номер, за да не се показва на хората, на които се обаждате.

1

Отворете „Разширени настройки за повиквания“ в приложението Webex.

2

Изберете Изходящи повиквания.

3

Включете опцията Блокиране на моя ИД на повикващ.

Задаване на предпочитания за гласовата поща

Можете да изберете следните настройки за гласовата си поща:

 • Изберете кога повикванията да се прехвърлят към гласовата поща (винаги; когато няма отговор; когато е „заето“).

 • Изберете как да получавате гласовите съобщения.

 • Изберете как да бъдете уведомявани за нови гласови съобщения.

 • Задайте броя позвънявания, преди повикващият да бъде прехвърлен към гласовата поща.

 • Разрешете обаждащият се да може да натисне 0, за да прекъсне поздрава от гласовата ви поща и да бъде прехвърлен към алтернативен номер (например рецепционист).

1

Отворете „Разширени настройки за повиквания“ в приложението Webex.

2

Включете гласовата си поща, като изберете Гласова поща и включите опцията Услуга за гласова поща.

3

Задайте кога повикванията да се прехвърлят към гласовата ви поща, като изберете Изпращане на повиквания към гласова поща > Задаване на настройки.

В Брой позвънявания изберете колко позвънявания да чува повикващият, преди повикването да бъде прехвърлено към гласовата поща.

4

Задайте как да получавате новите гласови съобщения, като изберете Когато пристигне съобщение и едно от следните:

 • Във вашето приложение Webex – Ако искате да получавате новите гласови съобщения във вашето приложение Webex, включете опцията Използване на обединени съобщения. Отметнете Индикатор за чакащо съобщение, ако искате да виждате значка за известие, когато имате ново гласово съобщение.

 • По имейл – Ако искате да получавате новите гласови съобщения по имейл, включете опцията Препращане до имейл адрес и въведете имейл адреса.

5

Ако искате да получавате имейл известия за новите гласови съобщения, включете опцията Имейл известие и въведете имейл адреса.

Включете опцията Копие на имейла, ако искате копие от известието да се изпраща до друг имейл адрес.

6

Ако искате да разрешите на повикващите да пропускат поздрава на гласовата ви поща, включете опцията Натиснете „0“ за прехвърляне и въведете алтернативен телефонен номер.