חלק מהגדרות השיחה האלה זמינות רק בהגדרות שיחה מתקדמות אם מנהל המערכת הפעיל אותן. אם אינך בטוח אילו אפשרויות מופעלות עבורך, פנה לספק השירות.

דחה שיחות אנונימיות

תכונת דחיית השיחות האנונימיות דוחה אוטומטית שיחות עם מזהים חסומים או מספרים לא מזוהים.

1

פתח הגדרות שיחה מתקדמות ביישום Webex.

2

בחר שיחות נכנסות.

3

כדי לדחות אוטומטית מספרים לא מזוהים, הפעל את הלחצן הדו-מצבי דחיית שיחות אנונימיות.

הגדרת הפניית שיחות

התכונה 'הפניית שיחות' עוזרת לך להישאר מחובר בכל מקום שבו אתה נמצא, בכך שהיא מאפשרת לך להעביר שיחות למספר טלפון ולא לדואר הקולי שלך. תוכל להחליט מתי שיחות מופנות ולאילו מספרי טלפון.

1

פתח הגדרות שיחה מתקדמות ביישום Webex.

2

בחר שיחות נכנסות > הפניית שיחות.

3

הפעל את הלחצן הדו-מצבי והזן מספר טלפון עבור סוגי השיחות שברצונך להפנות:

 • כאשר אין מענה – שיחות שלא נענות לאחר מספר מוגדר של צלצולים מופנות.

  השתמש במספר צלצולים כדי להגדיר כמה פעמים ברצונך שהשיחה תצלצל לפני שהיא תופנה.

 • כאשר הקו תפוס – כאשר אתה כבר בשיחה, כל השיחות האחרות מופנות.

 • כאשר לא נגיש – כל השיחות שלא נענו ושיחות "תפוס" מופנות.


 

אם ברצונך להפנות את כל השיחות למספר אחר, תוכל לעשות זאת ישירות ביישום Webex.

הגדרת צלצול רציף

כאשר צלצול רציף מופעל, שיחות נכנסות מצלצלות לקבוצה של מספרי טלפון בזה אחר זה עד למענה לשיחה. אם השיחה עדיין לא נענית כאשר הרצף מסתיים, היא מופנית למספר טלפון אחר או לדואר קולי, בהתאם להגדרות שלך עבור שיחות שלא נענו.

המתקשר שומע הודעת מידע בעת התהליך, כך שהוא יודע שהמערכת מנסה למצוא אותך.

אתה יכול לבחור את ההגדרות הבאות בעת יצירת רשימת צלצול רציף:

 • הגדר עד חמישה מספרי טלפון שיש לצלצל אליהם בסדר מוגדר.

 • בחר את מספר הצלצולים לפני שהשיחה מועברת למספר הטלפון הבא ברצף.

 • הפעל 'אישור תשובה', המחייב את האדם שענה לשיחה לאשר שהוא קיבל את השיחה.

 • בחר אם רשימת הצלצול הרציף מצלצלת אם אתה כבר בשיחה.

 • הגדר לוח זמנים עבור צלצול רציף (לדוגמה, הפעל אותו בסופי שבוע).

 • אפשר למתקשרים להפריע לרצף השיחות בכל רגע ולהיות מועברים לתהליך השיחות שלא נענו (לדוגמה, דואר קולי). אפשרות זו מוכרזת לפני שמתקשרים מועברים לרשימת הצלצול.

1

פתח הגדרות שיחה מתקדמות ביישום Webex.

2

בחר שיחות נכנסות > צלצול רציף.

3

כדי להגדיר את הרשימה הרציפה שלך, בחר מספרים לצלצול והזן את מספרי הטלפון לפי הסדר שברצונך שיצלצלו אליהם.

עבור כל מספר, ניתן לבחור כמה פעמים השיחה מצלצלת לפני העברתה למספר הטלפון הבא ברצף.

4

סמן את האפשרות נדרש אישור תשובה עבור כל מספר לפי הצורך.

5

ניתן לבחור את ההגדרות הנוספות הבאות:

הגדרה תיאור
צלצל תחילה למיקום הבסיסי

הפעל את האפשרות הזו אם ברצונך שמיקום הבסיס (הטלפון הראשי) יצלצל תחילה תמיד.

ניתן לבחור את מספר הפעמים שהשיחה תצלצל לפני שהיא תועבר למספר הטלפון הבא ברצף.

המשך במקרה שהיעד לא פנוי

סמן את האפשרות המשך אם תפוס אם ברצונך להעביר שיחות לרשימת הצלצול הרציף כאשר אתה כבר בשיחה במיקום הבסיס שלך.

המתקשר עשוי לבטל

הפעל את האפשרות המתקשר עשוי לבטל אם ברצונך שמתקשרים יוכלו לדלג על רצף השיחה ולעבור ישירות לדואר הקולי.

6

בחר מתי לצלצל כדי לבחור לוח שנה מוגדר מראש שיגדיר מתי צלצול רציף יחול. לוחות השנה מוגדרים בפורטל משתמשי הלקוחות (CUP).

הפעל שיחה ממתינה

כאשר שיחה ממתינה מופעלת, תשמע צליל התראה אם שיחה אחרת תיכנס כשתהיה כבר בשיחה פעילה. באפשרותך לבחור להעביר את השיחה הפעילה להמתנה ולענות לשיחה הנכנסת, או להתעלם מהשיחה הנכנסת.

1

פתח הגדרות שיחה מתקדמות ביישום Webex.

2

בחר שיחות נכנסות.

3

הפעל את הלחצן הדו-מצבי שיחה ממתינה.

חסום את מזהה השיחה שלך

אם ברצונך להסתיר את מספר הטלפון שלך כך שהוא לא יוצג לאנשים שאתה מתקשר אליהם, באפשרותך לחסום את מזהה השיחה שלך.

1

פתח הגדרות שיחה מתקדמות ביישום Webex.

2

בחר שיחות יוצאות.

3

הפעל את הלחצן הדו-מצבי חסימת מזהה השיחה שלי.

הגדרת העדפות הדואר הקולי שלך

באפשרותך לבחור את ההגדרות הבאות עבור הדואר הקולי:

 • בחר מתי שיחות מועברות לדואר הקולי (תמיד, כאשר אין מענה, כאשר הקו תפוס).

 • בחר כיצד לקבל את ההודעות הקוליות שלך.

 • בחר כיצד לקבל התראה על הודעות קוליות חדשות.

 • הגדר את מספר הצלצולים לפני שמתקשר מועבר לדואר קולי.

 • אפשר למתקשרים ללחוץ על 0 כדי לקטוע את ברכת הדואר הקולי שלך ולהיות מועברים למספר חלופי (לדוגמה, פקיד קבלה).

1

פתח הגדרות שיחה מתקדמות ביישום Webex.

2

הפעל את הדואר הקולי על-ידי בחירת דואר קולי והפעלת הלחצן הדו-מצבי שירות דואר קולי.

3

בחר מתי השיחות שלך יועברו לדואר קולי על-ידי בחירה באפשרות שלח שיחות לדואר קולי > קבע הגדרות.

במספר צלצולים, בחר את מספר הצלצולים שהמתקשר שומע לפני העברת השיחה לדואר הקולי.

4

בחר כיצד ברצונך לקבל הודעות קוליות חדשות על-ידי בחירת מתי הודעה מגיעה ובחירה באחת מהאפשרויות הבאות:

 • ביישום Webex שלך – אם ברצונך לקבל הודעות קוליות חדשות ביישום Webex שלך, הפעל את הלחצן הדו-מצבי השתמש בהעברת הודעות מאוחדת. סמן את מחוון ההודעה הממתינה אם ברצונך לראות תג התראה כשיש לך הודעה קולית חדשה.

 • בדוא"ל – אם ברצונך לקבל הודעות קוליות חדשות בדוא"ל, הפעל את הלחצן הדו-מצבי העבר לכתובת דוא"ל והזן כתובת דוא"ל.

5

אם ברצונך לקבל התראות בדוא"ל על הודעות קוליות חדשות, הפעל את הלחצן הדו-מצבי התראה בדוא"ל והזן כתובת דוא"ל.

הפעל את הלחצן הדו-מצבי עותק בדוא"ל אם ברצונך לקבל עותק של ההתראה שנשלחה לכתובת דוא"ל אחרת.

6

אם ברצונך לאפשר למתקשרים לדלג על ברכת הדואר הקולי שלך, הפעל את הלחצן הדו-מצבי הקש '0' כדי להעביר והזן מספר טלפון חלופי.