Niektoré z týchto nastavení hovorov sú dostupné iba v Rozšírené nastavenia hovorov ak ich povolil váš správca. Ak si nie ste istí, ktoré možnosti sú pre vás povolené, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

Odmietnuť anonymné hovory

Funkcia Anonymné odmietnutie hovoru automaticky odmieta hovory so zablokovanými ID alebo neidentifikovanými číslami.

1

Otvorte Rozšírené nastavenia hovorov v aplikácii Webex.

2

Vyberte Prichádzajúce hovory.

3

Ak chcete automaticky odmietnuť neidentifikované čísla, zapnite Odmietnutie anonymného hovoru prepnúť.

Nastavte presmerovanie hovorov

Vďaka presmerovaniu hovorov na iné telefónne číslo, ako je vaša hlasová schránka, budete s presmerovaním hovorov v spojení, nech ste kdekoľvek. Môžete sa rozhodnúť, kedy budú hovory presmerované a na ktoré telefónne čísla.

1

Otvorte Rozšírené nastavenia hovorov v aplikácii Webex.

2

Vyberte Prichádzajúce hovory > Presmerovanie hovorov.

3

Zapnite prepínač a zadajte telefónne číslo pre typy hovorov, ktoré chcete presmerovať:

 • Keď Žiadna odpoveď— Hovory, ktoré nie sú prijaté po nastavenom počte zvonení, sú presmerované.

  Použite Počet krúžkov nastaviť, koľkokrát chcete, aby hovor zazvonil pred jeho presmerovaním.

 • Keď je zaneprázdnený—Keď už telefonujete, všetky ostatné hovory sa presmerujú.

 • Keď nedostupný— Všetky neprijaté a obsadené hovory budú presmerované.


 

Ak chceš presmerovať všetky vaše hovory na iné číslo, môžete to urobiť priamo v aplikácii Webex.

Nastavte sekvenčné zvonenie

Keď je zapnuté sekvenčné zvonenie, prichádzajúce hovory zvonia na množinu telefónnych čísel po jednom, kým sa hovor neprijme. Ak hovor po dokončení sekvencie stále nie je prijatý, prenesie sa na iné telefónne číslo alebo do hlasovej schránky, v závislosti od vašich nastavení pre neprijaté hovory.

Volajúci si počas procesu vypočuje pohodlnú správu, takže vie, že sa vás systém pokúša nájsť.

Pri vytváraní zoznamu postupných zvonení si môžete vybrať nasledujúce nastavenia:

 • Nastavte až päť telefónnych čísel, ktoré budú zvoniť v nastavenom poradí.

 • Vyberte počet zvonení, kým sa hovor prenesie na ďalšie telefónne číslo v poradí.

 • Zapnite funkciu Potvrdenie odpovede, ktorá vyžaduje, aby osoba, ktorá odpovedá na hovor, potvrdila, že hovor prijala.

 • Vyberte, či má zoznam sekvenčných zvonení vyzváňať, ak už telefonujete.

 • Nastavte plán pre sekvenčné zvonenie (zapnite ho napríklad cez víkendy).

 • Umožnite volajúcim kedykoľvek prerušiť sekvenciu hovorov a nechať sa prepojiť do procesu neprijatých hovorov (napríklad do hlasovej schránky). Táto možnosť je ohlásená pred presunom volajúcich do zoznamu zvonení.

1

Otvorte Rozšírené nastavenia hovorov v aplikácii Webex.

2

Vyberte Prichádzajúce hovory > Sekvenčné zvonenie.

3

Ak chcete nastaviť sekvenčný zoznam, vyberte Čísla zvonení a zadajte telefónne čísla v poradí, v akom ich chcete vyzváňať.

Pre každé číslo si môžete vybrať, koľkokrát hovor zazvoní, kým sa prepojí na ďalšie telefónne číslo v poradí.

4

Skontrolujte Vyžaduje sa potvrdenie odpovede pre každé číslo podľa potreby.

5

Môžete si vybrať nasledujúce dodatočné nastavenia:

Nastavenie Opis
Najprv umiestnenie základne prsteňa

Túto možnosť zapnite, ak chcete, aby vaša základná poloha (primárny telefón) vždy zvonila ako prvá.

Môžete si vybrať, koľkokrát hovor zazvoní, kým sa prenesie na ďalšie telefónne číslo v poradí.

Pokračujte, ak ste zaneprázdnení

Skontrolujte Pokračujte, ak ste zaneprázdnení ak chcete, aby boli hovory presmerované do zoznamu postupných zvonení, keď už telefonujete na základni.

Volajúci môže zrušiť

Zapnúť Volajúci môže zrušiť ak chcete, aby volajúci mohli preskočiť sekvenciu hovorov a prejsť priamo do hlasovej schránky.

6

Vyberte Kedy zazvoniť vyberte preddefinovaný kalendár, ktorý definuje, kedy sa použije sekvenčné zvonenie. Kalendáre sú definované v Zákaznícky užívateľský portál (CUP).

Zapnite čakajúci hovor

Keď je zapnutá funkcia Čakajúci hovor, budete počuť tón upozornenia, ak prichádza ďalší hovor, keď už máte aktívny hovor. Môžete si vybrať, či chcete podržať aktívny hovor a prijať prichádzajúci hovor, alebo môžete prichádzajúci hovor ignorovať.

1

Otvorte Rozšírené nastavenia hovorov v aplikácii Webex.

2

Vyberte Prichádzajúce hovory.

3

Zapnite Čakajúci hovor prepnúť.

Zablokujte svoje ID volajúceho

Ak chcete skryť svoje telefónne číslo, aby sa nezobrazovalo ľuďom, ktorým voláte, môžete zablokovať svoje ID volajúceho.

1

Otvorte Rozšírené nastavenia hovorov v aplikácii Webex.

2

Vyberte Odchádzajúce hovory.

3

Zapnite Blokovať moje ID volajúceho prepnúť.

Nastavte si predvoľby hlasovej schránky

Pre svoju hlasovú schránku si môžete vybrať nasledujúce nastavenia:

 • Vyberte, kedy sa hovory prevedú do hlasovej schránky (vždy, keď nikto neodpovedá, keď je obsadené).

 • Vyberte spôsob prijímania hlasových správ.

 • Vyberte, ako chcete dostávať upozornenia na nové hlasové správy.

 • Nastavte počet zvonení, kým sa volajúci prenesie do hlasovej schránky.

 • Umožnite volajúcim stlačiť 0 aby ste prerušili uvítanie v hlasovej schránke a boli prepojení na alternatívne číslo (napríklad na recepciu).

1

Otvorte Rozšírené nastavenia hovorov v aplikácii Webex.

2

Zapnite svoju hlasovú schránku výberom Hlasová schránka a zapnutie Služba hlasovej schránky prepnúť.

3

Výberom vyberte, kedy budú vaše hovory presmerované do hlasovej schránky Odosielajte hovory do hlasovej schránky > Nastaviť nastavenia.

In Počet krúžkov, vyberte počet zvonení, ktoré volajúci počuje, kým sa hovor prenesie do hlasovej schránky.

4

Výberom vyberte, ako chcete prijímať nové hlasové správy Keď príde správa a jeden z nasledujúcich:

 • V aplikácii Webex – ak chcete prijímať nové hlasové správy vo svojej aplikácii Webex, zapnite Používajte jednotné správy prepnúť. Skontrolujte Indikátor čakajúcej správy ak chcete vidieť odznak s upozornením, keď máte novú hlasovú správu.

 • E-mailom – ak chcete dostávať nové hlasové správy e-mailom, zapnite Preposlať na e-mailovú adresu prepnite a zadajte e-mailovú adresu.

5

Ak chcete dostávať e-mailové upozornenia na nové hlasové správy, zapnite Upozornenie e-mailom prepnite a zadajte e-mailovú adresu.

Zapnite Email Carbon Copy prepínač, ak chcete, aby bola kópia upozornenia odoslaná na inú e-mailovú adresu.

6

Ak chcete, aby volajúci preskočili váš pozdrav v hlasovej schránke, zapnite Pre prenos stlačte „0“. prepnite a zadajte alternatívne telefónne číslo.