Některá z těchto nastavení hovorů jsou k dispozici pouze v části Pokročilá nastavení volání, pokud je správce povolil. Pokud si nejste jisti, které možnosti byly pro vás povoleny, obraťte se na poskytovatele služeb.

Odmítnutí anonymních hovorů

Funkce Odmítnutí anonymního hovoru automaticky odmítne hovory s blokovanými ID nebo neidentifikovanými čísly.

1

Otevřete položku Pokročilá nastavení volání v aplikaci Webex.

2

Vyberte možnost Příchozí hovory.

3

Chcete-li neidentifikovaná čísla automaticky odmítnout, zapněte možnost Odmítnutí anonymního hovoru.

Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů umožňuje přesměrování hovorů na jiné telefonní číslo, než je hlasová schránka. Díky němu zůstanete ve spojení, ať jste kdekoli. Můžete určit, kdy budou hovory přesměrovány a na která telefonní čísla.

1

Otevřete položku Pokročilá nastavení volání v aplikaci Webex.

2

Vyberte možnosti Příchozí hovory > Přesměrování hovorů.

3

Zapněte přepínač a zadejte telefonní číslo pro typy hovorů, které chcete přesměrovat:

 • Když nikdo nepřijímá – jsou přesměrována volání, která nejsou přijata po nastaveném počtu zazvonění.

  Pomocí možnosti Počet vyzvánění můžete určit, kolikrát má hovor vyzvánět, než bude přesměrován.

 • Když je zaneprázdněn – když již máte hovor, všechny ostatní hovory jsou přesměrovány.

 • Pokud není dosažitelný – všechny hovory za stavu nepřijat a zaneprázdněn jsou přesměrovány.


 

Pokud chcete přesměrovat na jiné číslo všechny hovory, můžete to udělat přímo v aplikaci Webex.

Nastavit sekvenční vyzvánění

Když je zapnuto sekvenční vyzvánění, příchozí hovory postupně vyzvánějí u nastavené skupiny telefonních čísel, dokud hovor není přijat. Pokud hovor po skončení sekvence stále není přijat, je přepojen na jiné telefonní číslo nebo do hlasové schránky v závislosti na nastavení pro nepřijaté hovory.

Volající během tohoto procesu uslyší uklidňující zprávu, aby věděl, že se vás systém pokouší najít.

Při vytváření seznamu sekvenčních vyzvánění můžete zvolit následující nastavení:

 • Můžete nastavit až pět telefonních čísel, která mají vyzvánět v nastaveném pořadí.

 • Před přepojením hovoru na další telefonní číslo v pořadí zvolte počet zazvonění.

 • Zapněte funkci Potvrzení přijetí, která vyžaduje, aby osoba, která hovor přijme, potvrdila, že hovor přijala.

 • Zvolte, zda bude seznam sekvenčních vyzvánění vyzvánět, pokud již máte hovor.

 • Nastavte plán sekvenčního vyzvánění (například jej zapněte o víkendech).

 • Povolte volajícím kdykoli přerušit sekvenci hovorů, aby mohli být přesměrováni do procesu nepřijatých hovorů (například do hlasové schránky). Tato možnost je oznámena před přepojením volajících na seznam vyzvánění.

1

Otevřete položku Pokročilá nastavení volání v aplikaci Webex.

2

Vyberte možnosti Příchozí hovory > Sekvenční vyzvánění.

3

Chcete-li nastavit seznam sekvenčních vyzvánění, vyberte možnost Čísla k vyzvánění a zadejte telefonní čísla v pořadí, v jakém mají vyzvánět.

Pro každé číslo můžete zvolit počet vyzvánění, než bude volání přepojeno na další telefonní číslo v pořadí.

4

U každého čísla podle potřeby zaškrtněte políčko Je požadováno potvrzení přijetí.

5

Můžete zvolit následující nastavení:

Nastavení Popis
Nejprve zavolat na základní umístění

Tuto možnost zapněte, pokud chcete, aby základna (primární telefon) vždy vyzváněla jako první.

Můžete zvolit, kolikrát má hovor vyzvánět, než bude přepojen na další telefonní číslo v pořadí.

Pokračovat, pokud je obsazeno

Zaškrtněte políčko Pokračovat, pokud je obsazeno, pokud chcete, aby byly hovory přepojeny na seznam sekvenčního vyzvánění, když již voláte na základně.

Volající může zrušit hovor

Zapněte možnost Volající může zrušit hovor, pokud chcete, aby volající mohli přeskočit volací sekvenci a přejít přímo do hlasové schránky.

6

Vyberte možnost Kdy vyzvánět, pokud chcete vybrat předdefinovaný kalendář, který určuje, kdy se bude používat sekvenční vyzvánění. Kalendáře jsou definovány na zákaznickém uživatelském portálu (CUP).

Zapnout funkci Čekání hovorů

Když je funkce Čekající hovor zapnutá, zazní tón upozornění, pokud je během aktivního hovoru zjištěn další příchozí hovor. Můžete se rozhodnout aktivní hovor přidržet a přijmout příchozí hovor, případně můžete příchozí hovor ignorovat.

1

Otevřete položku Pokročilá nastavení volání v aplikaci Webex.

2

Vyberte možnost Příchozí hovory.

3

Zapněte možnost Čekající hovor.

Blokovat ID volajícího

Pokud chcete své telefonní číslo skrýt, aby se nezobrazovalo lidem, kterým voláte, můžete své ID volajícího zablokovat.

1

Otevřete položku Pokročilá nastavení volání v aplikaci Webex.

2

Vyberte možnost Odchozí hovory.

3

Zapněte možnost Blokovat moje ID volajícího.

Nastavení předvoleb hlasové schránky

Pro hlasovou schránku můžete zvolit následující nastavení:

 • Zvolte, kdy mají být hovory přepojeny do hlasové schránky (vždy, když nikdo neodpovídá, při obsazení).

 • Vyberte způsob přijímání hlasových zpráv.

 • Zvolte, jak máte být upozorňováni na nové hlasové zprávy.

 • Nastavte počet zazvonění před přepojením volajícího do hlasové schránky.

 • Povolit volajícím stisknutím 0 přerušit pozdrav hlasové schránky a přepojit na alternativní číslo (například recepční).

1

Otevřete položku Pokročilá nastavení volání v aplikaci Webex.

2

Zapněte hlasovou schránku výběrem možnosti Hlasová schránka a zapnutím možnosti Služba hlasové schránky.

3

Výběrem možností Odeslat hovory do hlasové schránky > Nastavit zvolte, kdy mají být hovory přepojeny do hlasové schránky.

V části Počet zazvonění zvolte, kolik zazvonění zazní před přepojením do hlasové schránky.

4

Zvolte, jak chcete přijímat nové hlasové zprávy. Vyberte možnost Když je přijata zpráva a jednu z následujících možností:

 • V aplikaci Webex – pokud chcete v aplikaci Webex přijímat nové hlasové zprávy, zapněte možnost Použít jednotné zasílání zpráv. Zaškrtněte políčko Indikátor čekajících zpráv, pokud se má zobrazit odznak upozornění, když bude přijata nová hlasová zpráva.

 • E-mailem – pokud chcete přijímat nové hlasové zprávy e-mailem, zapněte možnost Přesměrovat na e-mailovou adresu a zadejte e-mailovou adresu.

5

Pokud chcete přijímat e-mailová oznámení o nových hlasových zprávách, zapněte možnost E-mailové oznámení a zadejte e-mailovou adresu.

Pokud chcete, aby bylo oznámení odesláno na další e-mailovou adresu, zapněte možnost Poslat kopii na e-mail.

6

Pokud chcete volajícím povolit přeskočit pozdrav pro hlasovou schránku, zapněte možnost Stisknutím „0“ provést přepojení a zadejte alternativní telefonní číslo.