Neka od ovih podešavanja poziva dostupna su samo u naprednim podešavanjima pozivanja ako ih je omogućio administrator. Ako niste sigurni koje su vam opcije omogućene, obratite se pružaocu usluga.

Odbijanje anonimnih poziva

Funkcija odbijanja anonimnog poziva automatski odbija pozive sa blokiranim ID-ovima ili neidentifikovanim brojevima.

1

Otvorite napredna podešavanja pozivanja u aplikaciji Webex.

2

Izaberite opciju Dolazni pozivi.

3

Da biste automatski odbili neidentifikovane brojeve, uključite preklopnik za Odbijanje anonimnog poziva.

Podešavanje prosleđivanja poziva

Prosleđivanje poziva vas održava povezanim s bilo koje lokacije time što vam omogućava da prosledite pozive na broj telefona koji se razlikuje od vaše govorne pošte. Možete da odlučite kada će se pozivi prosleđivati i na koje brojeve telefona.

1

Otvorite napredna podešavanja pozivanja u aplikaciji Webex.

2

Izaberite opciju Dolazni pozivi > Prosleđivanje poziva.

3

Uključite preklopnik i unesite broj telefona za tipove poziva koje želite da prosledite:

 • Kada nema odgovora – pozivi na koje se ne odgovori nakon određenog broja zvona se prosleđuju.

  Koristite opciju Broj zvona da biste podesili koliko puta želite da poziv zazvoni pre prosleđivanja.

 • Kada je zauzeto – kada ste već na pozivu, svi ostali pozivi se prosleđuju.

 • Kada broj telefona nije dostupan – svi neodgovoreni i zauzeti pozivi se prosleđuju.


 

Ako sve pozive želite da prosledite na drugi broj, to možete da uradite direktno u aplikaciji Webex.

Podešavanje sekvencijalnog zvona

Kada je sekvencijalno zvono uključeno, dolazni pozivi zvone jedan po jedan u skupu brojeva telefona dok se ne odgovori na poziv. Ako se na poziv ne odgovori kada se sekvenca završi, poziv se prebacuje na drugi broj telefona ili u govornu poštu, u zavisnosti od podešavanja za pozive bez odgovora.

Pozivalac čuje poruku poziva na strpljenje tokom procesa, tako da zna da sistem pokušava da vas pronađe.

Kada kreirate listu sekvencijalnih zvona, možete odabrati sledeća podešavanja:

 • Podesite najviše pet brojeva telefona da zvone podešenim redosledom.

 • Izaberite broj zvona pre nego što se poziv prebaci na sledeći broj telefona u sekvenci.

 • Uključite potvrdu odgovora koja zahteva da osoba koja odgovori na poziv potvrdi da je prihvatila poziv.

 • Izaberite da li će lista sekvencijalnih zvona zvoniti ako ste već u pozivu.

 • Podesite raspored za sekvencijalno zvono (na primer, uključite ga vikendima).

 • Dozvolite pozivaocima da u bilo kom trenutku prekinu sekvencu poziva i da se prebace na postupak za pozive bez odgovora (na primer, govorna pošta). Ova opcija se najavljuje pre nego što se pozivaoci prebace na listu zvona.

1

Otvorite napredna podešavanja pozivanja u aplikaciji Webex.

2

Izaberite opciju Dolazni pozivi > Sekvencijalno zvono.

3

Da biste podesili sekvencijalnu listu, izaberite opciju Redosled brojeva i unesite brojeve telefona redosledom kojim želite da se izvršavaju.

Za svaki broj možete da odaberete koliko će puta poziv zvoniti pre nego što se prenese na sledeći broj telefona u sekvenci.

4

Štriklirajte opciju Potrebna je potvrda odgovaranja za svaki željeni broj.

5

Možete da izaberete sledeća dodatna podešavanja:

Podešavanje Opis
Najpre zvoni na glavnoj lokaciji

Uključite ovu opciju ako želite da vaša glavna lokacija (primarni telefon) uvek zvoni prva.

Možete odabrati koliko puta će poziv zvoniti pre nego što se prebaci na sledeći broj telefona u sekvenci.

Nastavi u slučaju zauzeća

Štriklirajte opciju Nastavi ako je zauzeto ako želite da se pozivi prenesu na listu sekvencijalnih zvona kada ste već u pozivu na glavnoj lokaciji.

Pozivalac može da otkaže

Uključite opciju Pozivalac može da otkaže ako želite da pozivaoci mogu da preskoče sekvencu poziva i da pređu direktno na govornu poštu.

6

Izaberite opciju Vreme zvona da biste izabrali unapred definisani kalendar koji definiše kada će se primeniti sekvencijalno zvono. Kalendari se definišu na korisničkom portalu kupca (CUP).

Uključivanje čekanje poziva

Kada je uključeno čekanje poziva, čućete zvuk obaveštenja ako se javi drugi dolazni poziv dok ste već u aktivnom pozivu. Možete da odaberete da stavite aktivni poziv na čekanje i da odgovorite na dolazni poziv ili da zanemarite dolazni poziv.

1

Otvorite napredna podešavanja pozivanja u aplikaciji Webex.

2

Izaberite opciju Dolazni pozivi.

3

Uključite preklopnik Čekanje poziva.

Blokiranje ID pozivaoca

Ako želite da sakrijete broj telefona tako da se ne prikazuje osobama koje zovete, možete da blokirate ID pozivaoca.

1

Otvorite napredna podešavanja pozivanja u aplikaciji Webex.

2

Izaberite opciju Odlazni pozivi.

3

Uključite preklopnik Blokiraj moj ID pozivaoca.

Podešavanje željenih opcija govorne pošte

Možete odabrati sledeća podešavanja za govornu poštu:

 • Izaberite kada se pozivi prenose u govornu poštu (uvek, kada nema odgovora, kada je zauzeto).

 • Odaberite način prijema govornih poruka.

 • Izaberite način obaveštavanja o novim govornim porukama.

 • Podesite broj zvona pre nego što se pozivalac prebaci na govornu poštu.

 • Dozvoli pozivaocima da pritisnu 0 da bi prekinuli pozdrav govorne pošte i prešli na alternativni broj (na primer, recepcioner).

1

Otvorite napredna podešavanja pozivanja u aplikaciji Webex.

2

Uključite govornu poštu tako što ćete izabrati opciju Govorna pošta i uključiti preklopnik Usluga govorne pošte.

3

Izaberite kada će se pozivi prebaciti na govornu poštu tako što izabrati opciju Šalji pozive u govornu poštu > Postavi podešavanja.

U odeljku Broj zvona izaberite koliko zvona pozivalac čuje pre nego što se poziv prebaci na govornu poštu.

4

Odaberite način na koji želite da dobijate nove govorne poruke tako što ćete izabrati opciju Kada stigne poruka i jedno od sledećeg:

 • U aplikaciji Webex – ako želite da primate nove govorne poruke u aplikaciji Webex, uključite preklopnik Koristi objedinjenu razmenu poruka. Štriklirajte opciju Indikator o poruci na čekanju ako želite da vidite značku obaveštenja o novoj govornoj poruci.

 • E-poštom – ako želite da primate nove govorne poruke putem e-pošte, uključite preklopnik Prosledi na e-adresu i unesite e-adresu.

5

Ako želite da dobijate obaveštenja e-poštom o novim govornim porukama, uključite preklopnik Obaveštenje e-poštom i unesite e-adresu.

Uključite preklopno dugme za Kopija e-pošte ako želite da se kopija obaveštenja pošalje na drugu e-adresu.

6

Ako želite da dozvolite pozivaocima da preskoče pozdrav govorne pošte, uključite preklopnikPritiskanje cifre „0” za prenos i unesite alternativni broj telefona.