Заглушаване при входящо повикване

Ако не искате да отговорите на повикване, можете да заглушите слушалката, за да спрете звъненето. Повикванията ще се прехвърли към гласовата поща, ако е конфигурирана гласова поща.

При звънене на повикване:

  • Натиснете Отказване, за да изпратите незабавно повикването към гласовата поща (ако е конфигурирана).
  • Натиснете Игнориране, за да спрете звъненето. Ако повикването остане без отговор, то се изпраща към гласовата поща, ако е конфигуриране.

Включване на „Не ме безпокойте“

Можете да настроите слушалката, за да не се безпокоите при получаване на входящи посвиквания. Това се нарича ремим „Не ме безпокойте“ (DND) . Когато сте в този режим, се показва иконата за DND в заглавията на екрана. Ако получите повикване, докато DND все още е активно, повикването се изпраща към гласовата поща.

По време на DND, много от иконите, които се показват на заглавието, се различават от нрмалния си изглед.

За да използвате тази функция, вашият администратор трябва да разреши DND.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Не безпокойте.

3

Маркирайте избора си.

  • Деактивирани (по подразбиране): Режимът DND е изключен.
  • Разрешено: Режимът DND е включен.
4

Натиснете Избор, за да запишете настройката.