Заглушаване на входящо повикване

Ако не искате да отговаряте на повикване, можете да откажете или да игнорирате повикванията. Ако откажете повикването, повикващият чува по-малко цикъл на позвъняване. Ако игнорирате повикването, повикващият чува пълния цикъл на позвъняване.

Повикванията ще се прехвърли към гласовата поща, ако е конфигурирана гласова поща.

При звънене на повикване:

  • Натиснете Отказване, за да изпратите незабавно повикването към гласовата поща (ако е конфигурирана).
  • Натиснете Игнориране, за да спрете звъненето. Ако повикването остане без отговор, то се изпраща към гласовата поща, ако е конфигуриране.

Задаване не ме безпокойте

Можете да настроите слушалката, за да не се безпокоите при получаване на входящи посвиквания. Това се нарича ремим „Не ме безпокойте“ (DND) . Когато сте в този режим, виждате иконата DND в заглавките на екрана. Ако получите повикване, докато DND все още е активно, повикването се изпраща към гласовата поща.

По време на DND, много от иконите, които се показват на заглавието, се различават от нрмалния си изглед.

За да използвате тази функция, вашият администратор трябва да разреши DND.

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Не ме безпокойте.

3

Маркирайте избора си.

  • Неразрешен (по подразбиране): DND режим е изключен.
  • Включено: DND режим е включен.
4

Натиснете Избор, за да запишете настройката.