Demp et innkommende anrop

Hvis du ikke vil svare på et anrop, kan du avvise eller overse samtalene. Hvis du avslår anropet, hører anroperen færre pipetoner. Hvis du ignorerer anropet, vil anroperen høre opprinnelig antall pipetoner.

Anropet overføres til talepost, dersom talepost er konfigurert.

Når det ringer,

  • Trykk på Avvis for å sende anropet til talepost umiddelbart (dersom konfigurert).
  • Trykk på Ignorer for å dempe innringeren. Hvis anropet ikke besvares, sendes det deretter til talepost (hvis konfigurert).

Angi ikke forstyrr

Du kan konfigurere håndsettet til ikke å forstyrre deg når du får innkommende anrop. Dette kalles Ikke forstyrr-modus (DND). Når du er i denne modusen, ser du ikke FORSTYRR-ikonet I topp tekstene på skjermen. Hvis du mottar et anrop mens DND er aktiv, blir samtalen blir sendt til talepost.

Når du er i DND, vil mange av ikonene som vises i overskriftsraden, se annerledes ut.

Skal du kunne bruke denne funksjonen, må administrator aktivere DND.

1

Trykk på meny .

2

Velg Innstillinger > Ikke forstyrr.

3

Merk valget.

  • Deaktivert (standard): Ikke forstyrr-modus er deaktivert.
  • Aktivert: Ikke forstyrr-modus er aktivert.
4

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.