Informace o bezpečnosti a výkonu

Výpadek napájení

Přístup ke službě tísňového volání pomocí telefonu je závislý na napájení telefonu. Pokud dojde k přerušení napájení, nejsou možná ani běžná ani tísňová volání, dokud není napájení obnoveno. Dojde-li k výpadku nebo přerušení napájení, bude možná zapotřebí zařízení resetovat nebo jej znovu nakonfigurovat, než budete moci opět telefonovat na běžná nebo tísňová čísla.

Regulační oblasti

Radiová frekvence (RF) tohoto telefonu je nakonfigurována pro určitou regulační oblast. Použijete-li telefon mimo tuto regulační oblast, nebude řádně fungovat a navíc můžete porušit platné předpisy v daném místě.

Prostředí zdravotnických zařízení

Tento výrobek není lékařským zařízením a využívá nelicencované frekvenční pásmo, které je náchylné na výskyt rušení pocházejícího z jiných zařízení nebo přístrojů.

Externí zařízení

Doporučujeme používat kvalitní externí zařízení, která jsou odstíněna proti nežádoucím vysokofrekvenčním (rádiovým) a nízkofrekvenčním (zvukovým) signálům. Mezi externí zařízení se řadí náhlavní soupravy, kabely a konektory.

V závislosti na kvalitě těchto zařízení a jejich vzdálenosti od ostatních zařízení, například mobilních telefonů nebo obousměrných vysílaček, se mohou objevit rušivé zvuky. V takovém případě doporučujeme provést jeden nebo více následujících postupů:

 • Přesuňte externí zařízení dál od zdroje rádiového nebo zvukového signálu.

 • Veďte kabely externího zařízení dál od zdroje rádiového nebo zvukového signálu.

 • Použijte pro externí zařízení stíněné kabely nebo kabely s kvalitnějším stíněním a konektory.

 • Použijte kratší kabel k externímu zařízení.

 • Připojte ke kabelům externího zařízení ferity nebo podobná zařízení.

Společnost Cisco nemůže zaručit správnou funkci externích zařízení, kabelů a konektorů.


V zemích Evropské unie používejte pouze externí reproduktory, mikrofony a náhlavní soupravy, které zcela vyhovují směrnici EMC [89/336/EC].

Bezdrátová náhlavní souprava Bluetooth Performance (řada 8800)

Cisco IP telefony podporují technologii Bluetooth třídy 2, pokud náhlavní soupravy podporují funkci Bluetooth. Funkce Bluetooth umožňuje úzkopásmové bezdrátové připojení zařízení v dosahu 10 metrů. Nejlepší výkon lze dosáhnout při vzájemné vzdálenosti 1 až 2 metry. Připojit můžete nejvíce pět náhlavních souprav, avšak pouze poslední připojená souprava je použita jako výchozí.

Z důvodu možného rušení doporučujeme odstranit zařízení standardu 802.11b/g, zařízení Bluetooth, mikrovlnné trouby a velké kovové předměty z blízkosti bezdrátové náhlavní soupravy.

Bezdrátová náhlavní souprava Bluetooth nemusí být v přímém spojení s telefonem. Na připojení však mohou mít vliv některé překážky, jako jsou zdi nebo dveře, a rušení od jiných elektronických zařízení.


Cisco IP telefony 6821, 6841 a 6851 nepodporují funkci Bluetooth.

Cisco IP telefony 7811, 7821, 7841 a 7861 nepodporují funkci Bluetooth.

Cisco IP konferenční telefon 7832 nepodporuje náhlavní soupravy Bluetooth.

Cisco IP konferenční telefon 8832 nepodporuje náhlavní soupravy Bluetooth.

Způsoby napájení telefonu

Telefon lze napájet jedním z těchto způsobů:

 • Používejte napájecí adaptér dodaný s telefonem.

 • Stolní telefony: Pokud používaná síť podporuje funkci napájení přes ethernet (PoE), můžete telefon napájet připojením k síti. Připojte ethernetový kabel k ethernetovému portu na telefonu a k síti.

 • Konferenční telefony (pro Webex Calling (dříve volání Spark)): Pokud používaná síť podporuje funkci napájení přes ethernet (PoE), můžete konferenční telefon napájet připojením k síti.

Pokud si nejste jisti, zda síť podporuje funkci PoE, zeptejte se správce sítě.

Chování telefonu v době silného síťového provozu

Jakékoliv stavy, které snižují výkon sítě, mohou mít vliv na kvalitu zvuku a videa telefonu a v některých případech mohou způsobit přerušení hovoru. Mezi zdroje degradace sítě patří mimo jiné následující činnosti:

 • Administrativní činnosti, jako je skenování vnitřních portů nebo skenování zabezpečení.

 • Útoky na síť, jako je útok typu DoS (odepření služby).

UL upozornění

Ethernetový/LAN kabel či jiný kabel připojený k zařízení nesmí být veden mimo budovu.

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě pro Evropskou unii

Značka CE

Na zařízeních a obalovém materiálu se nachází následující značka CE.

Logo CE

Prohlášení o působení vysokofrekvenčního záření pro Evropskou unii (řada 8800 , 8832)

Posouzením tohoto zařízení bylo zjištěno, že splňuje požadavky směrnice Evropské unie EMF 2014/53/EU.

Prohlášení o shodě pro USA (řada 8800, 8832)

Rádiové zařízení podle části 15


Vysílací zařízení podle části 15 nezpůsobuje rušení dalších zařízení využívajících tuto frekvenci. Jakékoli změny či úpravy zmíněného produktu, které výslovně neschválí společnost Cisco, včetně použití antén od jiné společnosti než Cisco mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Prohlášení o shodě pro Kanadu

Toto zařízení splňuje standard(y) RSS pro licenční výjimku kanadského ministerstva průmyslu (Industry Canada). Provoz zařízení je možný za následujících dvou podmínek: 1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení. 2) Toto zařízení musí přijímat veškeré rušení, včetně toho, které může mít nežádoucí vliv na jeho chod. Při použití tohoto telefonu nemusí být zajištěno soukromí komunikace.

Tento produkt splňuje příslušné technické údaje kanadského ministerstva Innovation, Science and Economic Development Canada.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Kanadské prohlášení k působení vysokofrekvenčního záření (řada 8800, 8832)

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE LIMITY UVEDENÉ V PŘEDPISU ISED RSS-102 R5 TÝKAJÍCÍ SE VYSTAVENÍ ÚČINKU RÁDIOVÝCH VLN.

Toto zařízení obsahuje rádiový vysílač a přijímač. Bylo navrženo tak, aby nepřekračovalo obecné (neřízené) limity pro obecnou populaci, které se týkají vystavení vlivu rádiových vln (vysokofrekvenční elektromagnetická pole), jak je uvedeno v předpisu RSS-102 odkazujícím na bezpečnostní předpis agentury Health Canada č. 6, a které zahrnují výraznou bezpečnostní rezervu, jejímž účelem je zajistit bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdraví.

Proto je obsluha takových systémů navržena tak, aby bylo zabráněno kontaktu koncového uživatele s anténami. Doporučujeme systém umístit na místo, kde antény mohou být alespoň v minimální uvedené vzdálenosti od uživatele ve shodě s regulačními předpisy, jejichž účelem je snížit míru celkového vystavení uživatele nebo obsluhy.

Zařízení bylo testováno a v rámci procesu certifikace týkající se rádiových vln bylo shledáno, že splňuje příslušné předpisy.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Kanadské prohlášení o vysoce výkonných radarech (řada 8800, 8832)

Uživatele také upozorňujeme na skutečnost, že pásma 5 250–5 350 MHz a 5 650–5 850 MHz jsou primárně (tedy prioritně) vyhrazena radarům s vysokým výkonem, které mohou zařízení LE-LAN rušit nebo poškodit.

Devraient également être informés des utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (à savoir des utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650 à 5.850 MHz et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les périphériques LE-LAN.

Prohlášení o shodě pro Nový Zéland

Obecné upozornění ke specifikacím PTC (Permit to Connect)

Udělení povolení Telepermit pro libovolné koncové zařízení označuje pouze skutečnost, že telekomunikační společnost potvrzuje, že dané zařízení splňuje minimální požadavky pro připojení k dané síti. Neznamená, že telekomunikační společnost dané zařízení schvaluje nebo že by poskytovala nějaký druh záruky. Kromě toho udělení povolení nepředstavuje poskytnutí žádné záruky, že určité zařízení bude fungovat po všech stránkách správně společně s jiným zařízením s povolením Telepermit jiného výrobce či modelu, a nenaznačuje, že je produkt kompatibilní se všemi síťovými službami telekomunikační společnosti.

Cisco IP konferenční telefon 8832 – Telepermit

Cisco IP telefon 6821 TelepermitCisco IP telefon 6841 TelepermitCisco IP telefon 6851 Telepermit

Prohlášení o shodě pro Tchaj-wan (řada 8800, 8832)

Varování DGT

Prohlášení DGT 1

Prohlášení DGT 2

Prohlášení DGT 3

Upozornění na nízkou úroveň nabití a vizuální upozornění (8800)

Upozornění v čínštině

Prohlášení o shodě pro Argentinu (řada 8800, 8832)

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

CP-8832-MIC-WLS CNC ID:22259

CP-8832 CNC ID: 21503

Informace o shodě pro Brazílii (řada 8800, 8832)

Čl. 6º – 506

Toto zařízení je zařízení druhotného typu, což znamená, že není chráněno před škodlivým rušením, dokonce ani rušením způsobeným stejným typem zařízení, a nemůže také způsobovat rušení zařízení prvotního typu.

Další informace naleznete na této adrese URL: http://www.anatel.gov.br

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Site Anatel: http://www.anatel.gov.br

Prohlášení o shodě pro Singapur (řada 8800, 8832)

Je v shodě s normami IMDA DB101992

Informace o shodě pro Čínu (8832)

Upozornění týkající se třídy A

Toto tvrzení platí pro Cisco IP konferenční telefon 8832NR.

Informace o shodě pro Japonsko

Shoda s požadavky VCCI pro zařízení třídy B

Shoda s požadavky pro rádiová zařízení pro Japonsko CP-8832

Shoda s požadavky pro rádiová zařízení JATE pro Japonsko CP-6821, CP-6841, CP-6851

„Pásma 5,2/5,3 GHz lze v Japonsku používat jen v interiérech.“

Informace o shodě pro Koreu (řada 8800, 8832)

R-CMM-TNY-CP-8832 pro CP-8832-MIC-WIRED a CP-8832-POE

R-R-TNY-CP-8832-NR pro CP-8832-NR

Informace o shodě pro Mexiko (6800, 8832)

IFETEL: RCPCICP18-0445

Schválení: NYCE/CT/0125/18/TS

CP-8832-K9 a CP-8832-W-K9

Schválení: CP-6821 NYC-1902CE00803

Informace o shodě pro Rusko (8832)

Značka EACU (Rusko, Bělorusko, Kazachstán)

Logo EAC

Prohlášení o shodě s bezpečnostními požadavky FCC

Federální komise pro komunikace Spojených států amerických (FCC) vyžaduje následující prohlášení o shodě:

Prohlášení FCC, část 15.19

Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provoz zařízení je možný za následujících dvou podmínek: 1) Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení. 2) Zařízení musí přijímat veškeré rušení, včetně toho, které může mít nežádoucí vliv na jeho chod.

Prohlášení FCC, část 15.21

Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržení předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provoz zařízení je možný za následujících dvou podmínek: 1) Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení. 2) Zařízení musí přijímat veškeré rušení, včetně toho, které může mít nežádoucí vliv na jeho chod. Při použití tohoto telefonu nemusí být zajištěno soukromí komunikace.

Prohlášení FCC o působení vysokofrekvenčního záření

Toto zařízení splňuje limity vyzařování podle normy FCC stanovené pro nekontrolované prostředí. Koncoví uživatelé musí dodržovat zvláštní provozní pokyny, aby dodrželi podmínky působení vysokofrekvenčního vyzařování. Tento vysílač musí být umístěn nejméně 20 cm od uživatele a nesmí být umístěn ani používán na stejném místě jako jiná anténa nebo vysílač.

Zařízení pro provoz v pásmu 5 150–5 250 MHz je určené pouze pro použití v interiérech, aby bylo možné snížit potenciální škodlivé rušení mobilních satelitních systémů se společnými kanály.

Prohlášení FCC o přijímačích a digitálních zařízeních třídy B

Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje specifikace digitálního zařízení třídy B podle odstavce 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena za účelem zajištění přiměřené ochrany proti škodlivému rušení instalací v obytných oblastech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční vlnění, a není-li instalováno a používáno podle pokynů, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci rušení způsobovat nebude.

Pokud toto zařízení způsobuje nežádoucí rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze ověřit jeho vypnutím a zapnutím, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit pomocí jednoho nebo několika z následujících opatření:

 • Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.

 • Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

 • Zapojte zařízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než je ten, k němuž je připojen přijímač.

 • Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného radiotechnika či televizního technika.

Přehled zabezpečení produktů Cisco

Tento produkt obsahuje kryptografické funkce a vztahují se na něj zákony Spojených států amerických a zákony ve vaší zemi upravující dovoz, vývoz, převod a používání produktů tohoto typu. Dodání kryptografických produktů společnosti Cisco neznamená, že je třetí strana oprávněna dovážet, vyvážet, distribuovat nebo používat šifrování. Za dodržování zákonů Spojených států amerických a místních zákonů odpovídají dovozci, vývozci, distributoři a uživatelé. Použitím tohoto produktu souhlasíte s dodržováním platných zákonů a předpisů. Nemůžete-li dodržet zákony Spojených států nebo místní zákony, ihned tento produkt vraťte.

Další informace o pravidlech Spojených států amerických pro vývoz naleznete na adrese https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.

Důležité informace online

Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) naleznete na adrese: https://www.cisco.com/go/eula

Shoda s předpisy a bezpečnostní informace

Informace o bezpečnosti a shodě s předpisy naleznete na následující adrese:

Cisco IP telefon řady 6800: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/6800-series/RCSI/RCSI-0338-book.pdf

Cisco IP telefon řady 7800: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/7800-series/regulatory_compliance/RCSI-0312-book.pdf

Cisco IP konferenční telefon 7832: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/7832/regulatory_compliance/RCSI-0311-book.pdf

Cisco IP telefon řady 8800: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8800-series/regulatory_compliance/RCSI-0313-book.pdf

Cisco IP konferenční telefon 8832: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8832/regulatory_compliance/RCSI-0314-book.pdf