Säkerhets- och prestandainformation

Strömavbrott

För att komma åt akutsamtalstjänster genom telefonen måste telefonen få ström. Vid ett strömavbrott fungerar inte service- eller akutsamtalstjänster förrän strömmen är återupprättad. Vid avbrott eller störningar i strömförsörjningen kan du behöva återställa eller konfigurera om utrustningen innan du kan använda service- och akutsamtalstjänsterna.

Regleringsdomäner

Radiofrekvensen (RF) för den här telefonen har konfigurerats för en särskild regleringsdomän. Om du använder telefonen utanför den särskilda regleringsdomänen kommer telefonen inte att fungera som den ska, och du bryter eventuellt mot lokala regler.

Radiofrekvensen (RF) för telefonluren styrs av basstationen. Basstationen har konfigurerats för en särskild regleringsdomän. Om du använder telefonen utanför den särskilda regleringsdomänen kommer systemet inte att fungera som det ska, och du bryter eventuellt mot lokala regler.

Hälsovårdsmiljöer

Det här är ingen medicinteknisk enhet, och den använder ett licensierat frekvensband som är mottagligt för störningar från andra enheter eller annan utrustning.

Externa enheter

Vi rekommenderar att du använder externa enheter av hög kvalitet som är avskärmade mot oönskade radiofrekvens- och tonfrekvenssignaler (RF respektive AF). Externa enheter kan vara headset, kablar och kontakter.

Beroende på enheternas kvalitet och närheten till andra enheter, till exempel mobiltelefoner eller radiosändare/-mottagare, kan vissa störningar förekomma. I dessa fall rekommenderar vi att du vidtar en eller flera av dessa åtgärder:

 • Flytta bort den externa enheten från källan till radio- eller tonsignalerna.

 • Led bort den externa enhetens kablar från källan till radio- eller tonsignalerna.

 • Använd skärmade kablar till den externa enheten eller kablar med bättre avskärmning och kontakt.

 • Minska längden på kabeln till den externa enheten.

 • Använd ferrit eller liknande till den externa enhetens kablar.

Cisco kan inte garantera prestandan för externa enheter, kablar och kontakter.


Använd endast externa högtalare, mikrofoner och headset som uppfyller EMC-direktivet [89/336/EC] inom EU.

Prestanda med trådlöst Bluetooth-headset (8800-serien)

Cisco IP-telefon stöder Bluetooth klass 2-teknik om headsetet stöder Bluetooth. Bluetooth möjliggör trådlös anslutning med låg bandbredd inom ett område på 10 meter (30 fot). Bästa prestandan är inom området 1 till 2 meter (3 till 6 fot). Du kan ansluta upp till fem headset, men endast det senast anslutna används som standard.

På grund av potentiella störningsfel rekommenderar vi att du flyttar 802.11b/g-enheter, Bluetooth-enheter, mikrovågsugnar och stora metallobjekt bort från det trådlösa headsetet.

Det trådlösa Bluetooth-headsetet behöver inte vara direkt synligt från telefonen. Väggar, dörrar eller andra avgränsningar, samt störningar från andra elektroniska enheter kan dock påverka anslutningen.


Cisco IP-telefon 6821, 6841 och 6851 stöder inte Bluetooth.

Cisco IP-telefon 7811, 7821, 7841 och 7861 stöder inte Bluetooth.

Cisco IP-konferenstelefon 7832 har inte stöd för Bluetooth-headset.

Cisco IP-konferenstelefon 8832 har inte stöd för Bluetooth-headset.

Sätt ge ström till din telefon på

Du kan tillföra ström till din telefon på ett av dessa två sätt:

 • Använd strömadaptern som medföljer telefonen.

 • Skrivbordstelefoner: Om ditt nätverk har stöd för Power over Ethernet (PoE) kan du koppla din telefon till nätverket. Anslut en Ethernet-kabel till Ethernet-telefonporten Och in i nätverket.

 • Konferenstelefoner (för Webex Calling ):Om ditt nätverk har stöd för Power over Ethernet (PoE) kan du ansluta konferenstelefonen till nätverket.

Om du inte är säker om ditt nätverk har stöd för PoE kan du höra med administratören.

Telefonbeteende under överbelastning av nätverket

Allt som försämrar nätverkets prestanda kan påverka telefonens ljud- och videokvalitet och i vissa fall avbryta samtalet. Orsaker till försämrat nätverk kan inkludera, men är inte begränsat till, följande aktiviteter:

 • Administrativa uppgifter, som skanning av en intern port eller en säkerhetsskanning.

 • Om ditt nätverk attackeras, t.ex. med en DoS-attack.

UL-varning

LAN/Ethernet-kabeln eller andra kablar som är kopplade till enheten får inte förlängas och användas utanför byggnaden.

Enheten är ett tillbehör och används med UL-listad produkt Webex Desk Hub, kontakta Cisco för mer information.

Om du använder enheten med en extern bildskärm ska bildskärmen inte överstiga 6,84 kg annars riskerar du personskada.

EnergyStar

Logotypen EnergyStar

Följande telefoner har EnergyStar-certifiering:

 • Cisco Wireless IP Phone 7811

 • Cisco Wireless IP Phone 7841

 • Cisco IP Conference Phone 7832

 • Cisco Wireless IP Phone 8811

 • Cisco Wireless IP Phone 8841

 • Cisco Wireless IP Phone 8851

 • Cisco IP Phone 8851NR

Telefonmodeller som inte finns på listan ovan är inte certifierade.

Strömförsörjning Class 1

Class 1-produkter måste anslutas till ett jordat vägguttag.

Produktetikett

Produktetiketten sitter på enhetens undersida.

Produktetiketten finns i enhetens batterifack.

Produktetiketten sitter på kameraklämmans yta.

Efterlevnadsinformationen står på etiketten på laddarens undersida.

Intyg om regelefterlevnad

Intyg om regelefterlevnad för EU

CE-märkning

Följande CE-märkning finns på utrustningen och förpackningen.

CE-logotyp

Intyg om radiofrekvensexponering för Europeiska unionen (8800-serien)

Den här enheten har utvärderats och anses följa kraven i enlighet med EU EMF-direktiv 2014/53/EU.

Intyg om överensstämmelse för USA (8800-serien)

Del 15, radioenhet

Den här utrustningen uppfyller kraven i Kapitel 15 i FCC:s regelverk. Användningen sker på följande två villkor:

 1. Enheten får inte orsaka skadlig störning.

 2. Enheten måste acceptera alla störningar som tas emot, inklusive störningar som kan leda till oönskade effekter på användningen.


Part 15-radioenheten ska fungera utan att störa andra enheter på samma frekvens när de medföljande Cisco-antennerna används. Alla ändringar eller modifikationer av den nämnda produkten som inte uttryckligen har godkänts av Cisco, inklusive användning av antenner från andra tillverkare än Cisco, kan ogiltigförklara användarens rätt att använda enheten.

Intyg om regelefterlevnad för Kanada

Enheten uppfyller Industry Canadas licensfria RSS-standard(er). Användningen gäller under följande två förutsättningar: (1) den här enheten får inte orsaka störningar, och (2) den här enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Den här produkten uppfyller tillämpliga tekniska specifikationer för innovation, vetenskap och ekonomisk utveckling i Kanada.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Kanadensisk RF-exponeringsförklaring (8800-serien)

Den här enheten uppfyller angivna gränsvärden enligt ISED RSS-102 R5 för exponering för radiovågor.

Enheten har en radiosändare och en mottagare. Den är utformad för att inte överskrida gällande gränsvärden för exponering för radiovågor (radiofrekventa elektromagnetiska fält) för allmänheten enligt RSS-102 som avser Health Canada Safety Code 6 och den har en hög säkerhetsmarginal för att säkerställa säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

Systemen är utformade för att slutanvändaren ska undvika kontakt med antennerna. Du rekommenderas att installera systemet på en plats där antennerna kan ha åtminstone ett angivet minimiavstånd från användaren i enlighet med gällande föreskrifter som är utformade för att minska exponeringen för användaren eller telefonisten.

Enheten har testats och anses följa kraven om gällande regler som en del i radiocertifieringsprocessen.

Maximalt SAR för den här modellen och gällande villkor för inspelning

SAR för huvudet

WLAN 5 GHz

0,63 W/kg

SAR för kroppsburet

WLAN 5 GHz

0,67 W/kg

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

DAS maximal pour ce modèle et conditions dans lesquelles il a été enregistré

DAS au niveau de la tête

WLAN 5 GHz

0,63 W/kg

DAS près du corps

WLAN 5 GHz

0,67 W/kg

Kanadensiska High-Power Radars Statement (8800-serien)

Användare bör också vara medvetna om att högeffektiv radarstrålning fördelas som huvudanvändare (dvs. högprioriterade användare) för band med 5250-5350 MHz och 5650-5850 MHz och att denna radarstrålning kan orsaka störningar och/eller skador på LE LAN-enheter.

Devraient également être informés des utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (à savoir des utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650 à 5.850 MHz et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les périphériques LE-LAN.

Intyg om regelefterlevnad för Nya Zeeland

Allmän varning avseende Permit to Connect (PTC)

Telepermit-tillstånd avseende något föremål på terminalutrustning innebär endast att företaget Spark NZ har accepterat att föremålet uppfyller minimikraven för anslutning till nätverket. Det innebär inte att Spark NZ sponsrar produkten och ger heller ingen sorts garanti. Framför allt ger det ingen försäkran om att föremålen fungerar korrekt på alla sätt med andra föremål på utrustning med Telepermit-tillstånd av annan version eller modell, och det betyder inte att alla produkter är kompatibla med alla Spark NZ:s nätverkstjänster.

Webex Room Phone Telepermit

Cisco IP Phone 6821 TelepermitCisco IP Phone 6841 TelepermitCisco IP Phone 6851 Telepermit

Cisco IP konferenstelefon 8832 Telepermit

Cisco IP Phone 6821 TelepermitCisco IP Phone 6841 TelepermitCisco IP Phone 6851 TelepermitCisco IP Phone 6861 TelepermitCisco IP Phone 6871 Telepermit

Efterlevnadsdeklarationer för Taiwan (8800-serien)

Varningsmeddelande om DGT

DGT:s uttalande 1

DGT:s uttalande 2

DGT:s uttalande 3

Meddelanden om låg ström och visuella varningar (8800)

Varningar på kinesiska

Intyg om överensstämmelse för Argentina (8800-serien)

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

CP-8832-MIC-WLS CNC ID:22259

CP-8832 CNC ID: 21503

Argentinas efterlevnad

Information om regelefterlevnad för Brasilien

Art. 5 º – 680

Den här utrustningen är inte berättigad till skydd mot skadlig störning och kan inte orsaka störningar i system som blivit korrekt auktoriserade.

Mer information finns på följande URL: http://www.anatel.gov.br

Modell

Certifikatnummer

6821

00261-18-01086

6841

00261-18-01086

6851

00261-18-01086

6861

har inte godkänts.

6871

07648-19-01086

Modell

Certifikatnummer

7811

0897-15-1086

7821

3844-13-1086

7841

3842-13-1086

7861

3844-13-1086

Modell

Nummer

7832

00748-18-01086

Modell

Certifikatnummer

8811

3965-14-1086

8841

3965-14-1086

8845

4243-15-9863

8851

3965-14-1086

8851NR

3965-14-1086

8861

0463-15-1086

8865

06125-16-01086

8865NR

06125-16-01086

Modell

Certifikatnummer

8831

0382-14-1086

Modell

Certifikatnummer

8832

Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência. O máximo valor medido da Taxa de Absorção Específica referente à exposição localizada na cabeça foi de 0,000194 W/kg. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: http://www.anatel.gov.br.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Intyg om efterlevnad för Singapore (8800-serien)

Följer IMDA-standarder DB101992

Information om regelefterlevnad för Kina (8832)

Varningsmeddelande för klass A-enheter

Det här meddelandet avser Cisco IP-konferenstelefon 8832NR.

Information om regelefterlevnad för Japan

VCCI-regelefterlevnad för utrustning av klass B

Japan JATE-regelefterlevnad för radio CP-HS-WL-561-M-JP, CP-HS-WL-562-M-JP

Japan JATE Radioöverensstämmelse HS-WL-730, HS-WL-700-BA .

Japan regelefterlevnad för radio CP-8832

Japan JATE regelefterlevnad CP-6821, CP-6841, CP-6851, CP-6861

"5,2/5,3 GHz är begränsat till inomhusbruk endast i Japan"

Information om regelefterlevnad för Korea (8800-serien, 8832)

R-CMM-TNY-CP-8832 för CP-8832-MIC-WIRED och CP-8832-POE

R-R-TNY-CP-8832-NR för CP-8832-NR

R-R-TNY-HS-WL-730, R-C-TNY-CPHSWL561SKR, R-C-TNY-CPHSWL562SKR, R-C-TNY-CPHSWL561NKR, R-C-TNY-CPHSWL562NKR, R-C-TNY-CPHSWL561MKR, R-C-TNY-CPHSWL562MKR

Information om regelefterlevnad för Mexiko (6800, 8832)

IFETEL: RCPCICP18-0445

Godkännande: NYCE/CT/0125/18/TS

CP-8832-K9 och CP-8832-W-K9

Godkännande: CP-6821 NYC-1902CE00803

Godkännande: NYC-XXXXX

Information om regelefterlevnad för Ryssland (8832)

Eurasia Customs Union Mark (Ryssland, Vitryssland och Kazakstan)

EAC-logotyp

Intyg om regelefterlevnad av FCC

FCC (Federal Communications Commission) kräver intyg om regelefterlevnad av följande:

FCC-intyg paragraf 15.19

Den här utrustningen uppfyller kraven i Kapitel 15 i FCC:s regelverk. Användningen gäller under följande två förutsättningar: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

FCC-intyg paragraf 15.21

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den part som ansvarar för regeluppfyllelsen kan förverka användarens rätt att använda utrustningen.

Den här utrustningen uppfyller kraven i Kapitel 15 i FCC:s regelverk. Användningen gäller under följande två förutsättningar: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten. Kommunikationens konfidentialitet kan inte garanteras när du använder den här telefonen.

FCC-intyg om RF-strålning

Den här utrustningen ligger inom FCC:s gränsvärden för strålning i en okontrollerad miljö. Slutanvändare måste följa specifika användarinstruktioner för att uppfylla bestämmelser om RF-exponering. Sändaren måste vara minst 20 cm från användaren och får inte placeras eller användas tillsammans med en annan antenn eller sändare.

Användning av enheten för band med 5150–5250 MHz är endast avsett för inomhusbruk i syfte att minska risken för skadlig störning i mobila satellitsystem.

FCC-intyg om mottagare och digital enhet av klass B

Den här produkten har testats och uppfyller specifikationerna för en digital enhet, klass B, i enlighet med Kapitel 15 i FCC:s regelverk (Federal Communications Commission). De här gränsvärdena är utformade för att tillhandahålla ett rimligt skydd mot skadliga störningar för en installation i ett bostadsområde. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan orsaka störningar i radiokommunikation om den inte installeras och används enligt instruktionerna. Det kan emellertid inte garanteras att störningar inte kommer att inträffa i vissa fall.

Om utrustningen orsakar skadlig störning i radio- eller TV-mottagning, vilket avgörs genom att stänga av och slå på utrustningen, kan du försöka åtgärda störningarna på ett eller flera av följande sätt:

 • Ändra mottagarantennens riktning eller placering.

 • Öka avståndet mellan utrustningen och enheterna.

 • Anslut utrustningen till ett annat uttag än mottagarens.

 • Rådgör med säljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker.

Översikt över Ciscos produktsäkerhet

Den här produkten innehåller kryptografiska funktioner och lyder under USA:s och det lokala landets lagar rörande import, export, överföring och användning. Leverans av kryptografiska produkter från Cisco innebär inte ett godkännande för tredje part att importera, exportera, distribuera eller använda kryptering. Importörer, exportörer, distributörer och användare ansvarar för att USA:s och det lokala landets lagar följs. Genom att använda den här produkten förbinder du dig att följa tillämpliga lagar och regleringar. Om du inte kan följa USA:s och lokala lagar skall du omedelbart returnera produkten.

Mer information om amerikanska exportregler finns på https://www.bis.gov/ear.

Ciscos cirkulära ekonomi

Cisco har antagit cirkulära designprinciper i sina produkter genom banbrytande användning av återvunnen plast från konsumentledet. Modellerna nedan minskar nu användningen av naturresurser och sluter därigenom kretsloppet med sitt eget elektroniska avfall.

 • Cisco Wireless IP Phone 8811

 • Cisco Wireless IP Phone 8841

 • Cisco IP Phone 8851 och Cisco IP Phone 8851NR

 • Cisco Wireless IP Phone 8861

Besök webbplatsen om Ciscos cirkulära ekonomi här om du vill veta mer:

Logotyp

Viktig information online

Licensavtal för slutanvändare (EULA)

Licensavtalet för slutanvändare (EULA) finns här: https://www.cisco.com/go/eula

Information om regelefterlevnad och säkerhet

Information om regelefterlevnad och säkerhet (RCSI) finns här:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/all_models/regulatory_compliance/english/install/guide/iphrcsi3.html

Cisco IP Phone 6800-serien: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/6800-series/RCSI/RCSI-0338-book.pdf

Cisco IP DECT telefon 6800-serien: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/6800-DECT/RCSI/RCSI-0366-book.pdf

Cisco IP Phone 7800-serien: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/7800-series/regulatory_compliance/RCSI-0312-book.pdf

Cisco IP konferenstelefon 7832: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/7832/regulatory_compliance/RCSI-0311-book.pdf

Cisco IP Phone 8800-serien: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8800-series/regulatory_compliance/RCSI-0313-book.pdf

Cisco trådlös IP-telefon 8820-serien:

Cisco IP konferenstelefon 8832: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8832/regulatory_compliance/RCSI-0314-book.pdf

Cisco ATA 190-serien: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cata/19x/RCSI/RCSI-0342-book.pdf

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/Webex/Room/RCSI/RCSI-0427-book.pdf

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/800-series/RCSI/rcsi-0166-book.pdf

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/Webex/Deskcamera/RCSI/rcsi-0162-book.pdf