Informatie over veiligheid en prestaties

Stroomstoring

Als u contact wilt opnemen met nooddiensten, moet uw telefoon worden voorzien van stroom. Als er een onderbreking in de stroomvoorziening optreedt, zijn nooddiensten pas weer bereikbaar wanneer de stroomvoorziening is hersteld. Bij een stroomstoring of stroomuitval moet u de apparatuur wellicht resetten of configureren voordat u nooddiensten kunt bellen.

Domeinen

De radiofrequentie (RF) voor deze telefoon is geconfigureerd voor een specifiek domein. Als u deze telefoon buiten deze specifieke domein gebruikt, werkt de telefoon niet correct en u kunt in overtreding zijn van plaatselijke wetgeving.

De radiofrequentie (RF) voor de hoorn wordt bepaald door het basisstation. Het basisstation is geconfigureerd voor een specifiek wettelijk domein. Als u dit systeem buiten dit specifieke domein gebruikt, werkt het systeem niet correct en overtreedt u mogelijk de plaatselijke wetgeving.

Gezondheidszorg

Dit product is geen medisch apparaat en gebruikt een ongelicenseerde frequentieband die gevoelig kan zijn voor interferentie van andere apparaten of apparatuur.

Externe apparaten

We bevelen u aan externe apparaten van goede kwaliteit te gebruiken, die zijn afgeschermd tegen ongewenste radiofrequentie- en audiofrequentiesignalen. Externe apparaten zijn bijvoorbeeld headsets, kabels en connectors.

Niettemin kan, bijvoorbeeld als gevolg van de nabijheid van andere apparaten zoals mobiele telefoons en radio's met zender en ontvanger, een bepaalde mate van ruis hoorbaar zijn. In deze gevallen raden we u aan een of meer van de volgende stappen te ondernemen:

 • Plaats het externe apparaat uit de buurt van de bron van de radio- of audiofrequentiesignalen.

 • Leid de kabels van het externe apparaat weg van de bron van de radio- of audiofrequentiesignalen.

 • Gebruik afgeschermde kabels voor het externe apparaat of gebruik kabels met een betere afscherming en connector.

 • Maak de kabel van het externe apparaat korter.

 • Plaats ferrieten of vergelijkbare oplossingen op de kabels van het externe apparaat.

Cisco kan geen garantie bieden voor de prestaties van externe apparaten, kabels en connectors.


In landen van de Europese Unie dient u alleen externe luidsprekers, microfoons en headsets te gebruiken die volledig voldoen aan de EMC-richtlijn [89/336/EEG].

Prestaties van de draadloze Bluetooth-headset (8800-serie)

Cisco IP-telefoons ondersteunen Bluetooth-technologie van klasse 2 als de headsets Bluetooth ondersteunen. Bluetooth maakt draadloze verbindingen met lage bandbreedte mogelijk binnen een bereik van 10 meter. De beste prestaties hebt u in het bereik van 1 tot 2 meter. U kunt maximaal vijf headsets aansluiten, maar alleen de laatst aangesloten headset wordt gebruikt als de standaard.

Omdat er storingsproblemen kunnen optreden, raden we u aan 802.11b/g-apparaten, Bluetooth-apparaten, magnetrons en grote metalen objecten weg te halen bij de draadloze headset.

De draadloze Bluetooth-headset hoeft zich niet binnen het directe blikveld van de telefoon te bevinden. Bepaalde barrières, zoals muren of deuren, en storing van andere elektronische apparaten kunnen echter invloed hebben op de verbinding.


De Cisco IP-telefoon 6821, 6841 en 6851 biedt geen ondersteuning voor Bluetooth.

De Cisco IP-telefoon 7811, 7821, 7841 en 7861 ondersteunen Bluetooth niet.

De Cisco IP-conferentietelefoon 7832 ondersteunt geen Bluetooth-hoofdtelefoons.

De Cisco IP-conferentietelefoon 8832 ondersteunt geen Bluetooth-hoofdtelefoons.

Manieren om uw telefoon van stroom te voorzien

U kunt uw telefoon op een van de volgende manieren van stroom voorzien:

 • Gebruik de adapter die bij uw telefoon wordt geleverd.

 • Bureautelefoons: als uw netwerk Power over Ethernet (PoE) ondersteunt, kunt u uw telefoon op het netwerk aansluiten. Sluit een Ethernet-kabel aan op de poort van de Ethernet-telefoon In het netwerk.

 • Conferentietelefoons (voor Webex Calling): als uw netwerk Power over Ethernet (PoE) ondersteunt, kunt u uw conferentietelefoon op dat netwerk aansluiten.

Neem contact op met uw beheerder als u niet zeker weet of uw netwerk PoE ondersteunt.

Telefoongedrag tijdens netwerkcongestie

Alle factoren die de netwerkprestaties verslechteren, kunnen invloed hebben op de audio- en videokwaliteit van de telefoon. In sommige gevallen kan een gesprek zelfs wegvallen. Bronnen van netwerkverslechtering zijn onder andere de volgende activiteiten:

 • Beheertaken, zoals een interne poortscan of een beveiligingsscan.

 • Aanvallen die zich voordoen op uw netwerk, zoals een Denial of Service-aanval.

UL-waarschuwing

De LAN/Ethernet-kabel of andere kabels die aan het apparaat zijn aangesloten mogen niet tot buiten het gebouw worden verlengd.

Het apparaat is een accessoire en wordt gebruikt met een UL-vermeld product Webex Desk Hub, neemt u contact op met Cisco voor meer informatie.

Als u het apparaat met een externe monitor gebruikt, mag de monitor niet zwaarder zijn dan 6,84 kg, anders riskeert u letsel.

EnergyStar

EnergyStar-logo

De volgende telefoons hebben EnergyStar-certificatie:

 • Cisco IP Phone 7811

 • Cisco IP Phone 7841

 • Cisco IP Conference Phone 7832

 • Cisco IP Phone 8811

 • Cisco IP Phone 8841

 • Cisco IP Phone 8851

 • Cisco IP Phone 8851NR

Alle telefoonmodellen die niet in de bovenstaande lijst voor komen, zijn niet gecertificeerd.

Voeding klasse 1

Producten van klasse 1 moeten worden aangesloten op een stopcontact dat voorzien is van aarding.

Productlabel

Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

Het productlabel bevindt zich in het batterijvak van het apparaat.

Het productlabel bevindt zich op het oppervlak van de cameraklem.

Het label aan de onderkant van de opladerbasis bevat de reglementaire informatie.

Nalevingsverklaringen

Nalevingsverklaringen voor de Europese Unie

CE-markering

Het volgende CE-merk wordt op de apparatuur en verpakking aangebracht.

CE-logo

Rf-blootstellingsverklaring voor de Europese Unie (8800-reeks)

Dit apparaat is geëvalueerd en er is vastgesteld dat het voldoet aan de EU EMF-richtlijn 2014/53/EU.

Nalevingsverklaringen voor de USA (8800-serie)

Radio-apparaat dat voldoet aan deel 15 van de FCC

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en

 2. Dit apparaat moet eventuele ontvangen interferentie accepteren, met inbegrip van interferentie die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.


Het radio-apparaat dat voldoet aan deel 15 van de FCC werkt niet-interfererend met andere apparaten die op deze frequentie werken. Wijzigingen of aanpassingen aan het betreffende product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Cisco, waaronder het gebruik van antennes van andere fabrikanten dan Cisco, kunnen de bevoegdheid voor het bedienen van dit apparaat ongeldig maken.

Nalevingsverklaringen voor Canada

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparaten. Het gebruik ervan is onder de volgende twee voorwaarden toegestaan: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie tolereren, met inbegrip van interferentie die de werking van het apparaat ongunstig zou kunnen beïnvloeden.

Dit product voldoet aan de toepasselijke technische specificaties van Innovation, Science and Economic Development Canada.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Canadese RF-blootstellingsverklaring (8800-serie)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE GRENZEN ZOALS AANGEGEVEN DOOR ISED RSS-102 R5 VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw apparaat bevat een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen om de (onbeheerste) beperkingen op blootstelling voor burgers aan radiogolven (radiofrequentie elektromagnetische velden) niet te overschrijden, waarnaar wordt verwezen in RSS-102, die verwijst naar de Health Canada Safety Code 6, dat een aanzienlijke veiligheidsmarge bevat die is ontworpen om de veiligheid van iedereen te verzekeren, ongeacht leeftijd en gezondheid.

De systemen zijn zo ontworpen dat ze kunnen worden gebruikt zonder dat de eindgebruiker de antennes hoeft aan te raken. Het wordt aangeraden om het systeem op te zetten in een locatie waar de antennes ten minste op de minimumafstand die wordt opgegeven van de gebruiker kunnen blijven, overeenkomstig de regelgeving die is ontworpen om de algehele blootstelling van de gebruiker of bediener te beperken.

Het apparaat is getest en voldoet aan de geldende voorschriften als onderdeel van het radiocertificatieproces.

Maximale SAR voor dit model en omstandigheden waaronder dit is vastgelegd

Hoofd-SAR

WLAN 5 GHz

0,63 W/kg

SAR op het lichaam gedragen

WLAN 5 GHz

0,67 W/kg

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

DAS maximal pour ce modèle et conditions dans lesquelles il a été enregistré

DAS au niveau de la tête

WLAN 5 GHz

0,63 W/kg

DAS près du corps

WLAN 5 GHz

0,67 W/kg

Canadese High-Power Radars Statement (8800-serie)

Gebruikers moeten ervan op de hoogte zijn dat krachtige radars zijn toegewezen als primaire gebruikers (dat wil zeggen, prioriteitsgebruikers) van de banden 5250-5350 MHz en 5650-5850 MHz en dat deze radars storing en/of schade kunnen veroorzaken aan LE-LAN-apparaten.

Devraient également être informés des utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (à savoir des utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650 à 5.850 MHz et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les périphériques LE-LAN.

Nalevingsverklaringen voor Nieuw-Zeeland

Algemene waarschuwing 'Permit to Connect' (PTC)

Het verlenen van een Telepermit voor een eindapparaat geeft alleen aan dat Spark NZ heeft geaccepteerd dat het item voldoet aan de minimale vereisten voor aansluiting op haar netwerk. Het betekent niet dat het product door Spark NZ wordt goedgekeurd en biedt ook geen enkele garantie. In het bijzonder biedt het geen zekerheid dat een item in ieder opzicht correct werkt met een ander item met een Telepermit van een ander type of model, noch impliceert het dat een product compatibel is met alle netwerkdiensten van Spark NZ.

Telepermit Webex Room Phone

Cisco IP Phone 6821 TelemitCisco IP Phone 6841 TelemitCisco IP Phone 6851 Telemit

Cisco IP conferentietelefoon 8832 Telepermit

Cisco IP Phone 6821 TelemitCisco IP Phone 6841 TelemitCisco IP Phone 6851 TelemitCisco IP Phone 6861 TelemitCisco IP Phone 6871 Telemit

Nalevingsverklaringen voor Taiwan (8800-serie)

DGT-waarschuwingsverklaring

DGT-instructie 1

DGT-instructie 2

DGT-instructie 3

Meldingen voor lage voeding en visuele waarschuwingen (8800)

Waarschuwingen in het Chinees

Nalevingsverklaring voor Argentinië (8800 series)

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

CP-8832-MIC-WLS CNC ID:22259

CP-8832 CNC ID: 21503

Overeenstemming argentinië

Nalevingsinformatie voor Brazilië

Art. 5º - 680

Deze apparatuur is niet beschermd tegen schadelijke interferentie en kan geen interferentie veroorzaken in de juiste geautoriseerde systemen.

Ga naar de volgende URL voor meer informatie: http://www.anatel.gov.br

Model

Certificaatnummer

6821

00261-18-01086

6841

00261-18-01086

6851

00261-18-01086

6861

Niet goedgekeurd

6871

07648-19-01086

Model

Certificaatnummer

7811

0897-15-1086

7821

3844-13-1086

7841

3842-13-1086

7861

3844-13-1086

Model

Nummer

7832

00748-18-01086

Model

Certificaatnummer

8811

3965-14-1086

8841

3965-14-1086

8845

4243-15-9863

8851

3965-14-1086

8851NR

3965-14-1086

8861

0463-15-1086

8865

06125-16-01086

8865NR

06125-16-01086

Model

Certificaatnummer

8831

0382-14-1086

Model

Certificaatnummer

8832

Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência. O máximo valor medido da Taxa de Absorção Específica referente à exposição localizada na cabeça foi de 0,000194 W/kg. Raadpleeg de site van ANATEL: http://www.anatel.gov.br.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Nalevingsverklaring voor Singapore (8800-serie)

Voldoet aan de IMDA-normen DB101992

Conformiteitsinformatie voor China (8832)

Verklaring klasse A-waarschuwingen

Deze verklaring is van toepassing op Cisco IP-conferentietelefoon 8832NR.

Nalevingsinformatie voor Japan

VCCI-naleving voor apparatuur van klasse B

Japan JATE Radio Compliance CP-HS-WL-561-M-JP, CP-HS-WL-562-M-JP

Japan JATE Radio Compliance HS-WL-730, HS-WL-700-BA .

Japan Radio Compliance CP-8832

Japan JATE Compliance CP-6821, CP-6841, CP-6851, CP-6861

"5.2/5.3GHz is beperkt tot alleen binnen gebruiken in Japan"

Conformiteitsinformatie voor Korea (8800 Series, 8832)

R-CMM-TNY-CP-8832 voor CP-8832-MIC-WIRED en CP-8832-POE

R-R-TNY-CP-8832-NR voor CP-8832-NR

R-R-TNY-HS-WL-730, R-C-TNY-CPHSWL561SKR, R-C-TNY-CPHSWL562SKR, R-C-TNY-CPHSWL561NKR, R-C-TNY-CPHSWL562NKR, R-C-TNY-CPHSWL561MKR, R-C-TNY-CPHSWL562MKR

Conformiteitsinformatie voor Mexico (6800, 8832)

IFETEL: RCPCICP18-0445

Goedkeuring: NYCE/CT/0125/18/TS

CP-8832-K9 en CP-8832-W-K9

Goedkeuring: CP-6821 NYC-1902CE00803

Goedkeuring: NYC-XXXXX

Conformiteitsinformatie voor Rusland (8832)

Merk voor de douaneunie voor Eurazië (Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan)

EAC-logo

FCC-nalevingsverklaring

De Federal Communications Commission stelt conformiteitsverklaringen voor de volgende verklaringen verplicht.

Verklaring van FCC-onderdeel 15.19

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik ervan is onder de volgende twee voorwaarden toegestaan: (1) het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) het apparaat moet ontvangen interferentie tolereren, met inbegrip van interferentie die de werking van het apparaat ongunstig zou kunnen beïnvloeden.

Verklaring van FCC-onderdeel 15.21

Wijzigingen of aanpassingen die niet nadrukkelijk zijn toegestaan door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kan de toestemming voor de gebruiker om het apparaat te gebruiken ongeldig maken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik ervan is onder de volgende twee voorwaarden toegestaan: (1) het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) het apparaat moet ontvangen interferentie tolereren, met inbegrip van interferentie die de werking van het apparaat ongunstig zou kunnen beïnvloeden. De privacy van de communicatie kan niet worden verzekerd wanneer u deze telefoon gebruikt.

FCC-verklaring voor blootstelling aan RF-straling

Dit apparaat voldoet aan de FFC-limieten betreffende blootstelling aan straling, zoals bepaald voor een niet gecontroleerde omgeving. Eindgebruikers dienen de specifieke gebruiksaanwijzingen op te volgen om overeenstemming met de richtlijnen voor blootstelling aan RF te garanderen. Deze zender moet ten minste 20 cm van de gebruiker af staan en mag niet worden gebruikt in combinatie met andere antennes of zenders en mag niet bij dergelijke apparaten worden geplaatst.

Het apparaat voor werking in de band 5150 – 5250 MHz is alleen voor gebruik binnenhuis, om de kans op schadelijke interferentie aan mobiele satellietsystemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

Verklaring FCC-ontvangers en Class B Digital

Dit product is getest en voldoet aan de specificaties voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze ook uitstralen. Indien de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan de apparatuur schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze apparatuur in een bepaalde installatie storingsvrij zal functioneren.

Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio of tv, wat is vast te stellen door de apparatuur uit en weer aan te zetten, dan kan de gebruiker proberen om de interferentie op een van de volgende manieren te verhelpen:

 • Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats deze

 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur of apparaten

 • Sluit de apparatuur aan op een andere wandcontactdoos dan de ontvanger

 • Raadpleeg een leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur

Overzicht beveiliging Cisco-producten

Dit product bevat cryptografische functies en is onderhevig aan de wetgeving in de Verenigde Staten en andere landen met betrekking tot import, export, overdracht en gebruik. Levering van cryptografische producten van Cisco betekent niet dat derden bevoegd zijn codering te importeren, te exporteren of te gebruiken. Importeurs, exporteurs, distributeurs en gebruikers zijn verantwoordelijk voor naleving van eerder genoemde wetgeving. Door dit product te gebruiken, gaat u akkoord met de wetten en bepalingen die hierop van toepassing zijn. Als u hieraan niet kunt voldoen, dient u dit product onmiddellijk te retourneren.

Meer informatie over exportvoorschriften in de Verenigde Staten vindt u op# https://www.bis.gov/ear.

Cisco circulaire economie

Cisco heeft circulaire ontwerpbeginselen opgenomen in haar producten door het gebruik van de post-consumer gerecycled plastic te introduceren. In de onderstaande modellen wordt het gebruik van natuurlijke hulpbronnen gereduceerd terwijl we de lus met ons eigen elektronische afval sluiten.

 • Cisco IP Phone 8811

 • Cisco IP Phone 8841

 • Cisco IP Phone 8851 en Cisco IP Phone 8851NR

 • Cisco IP Phone 8861

Ga naar de website van de circulaire economie van Cisco voor meer informatie over wat dit betekent:

Logo

Belangrijke online-informatie

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

De Gebruiksrechtovereenkomst vindt u hier: https://www.cisco.com/go/eula

Informatie met betrekking tot veiligheid en regelgeving

Informatie met betrekking tot veiligheid en regelgeving vindt u hier:

nummer https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/all_models/regulatory_compliance/english/install/guide/iphrcsi3.html

Cisco IP Phone 6800 serie: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/6800-series/RCSI/RCSI-0338-book.pdf

Cisco IP DECT Phone 6800 Series: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/6800-DECT/RCSI/RCSI-0366-book.pdf

Cisco IP Phone 7800 serie: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/7800-series/regulatory_compliance/RCSI-0312-book.pdf

Cisco IP-conferentietelefoon 7832: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/7832/regulatory_compliance/RCSI-0311-book.pdf

Cisco IP Phone 8800 serie: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8800-series/regulatory_compliance/RCSI-0313-book.pdf

Cisco draadloze IP-telefoon 8820-serie:

Cisco IP Conference Phone 8832: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8832/regulatory_compliance/RCSI-0314-book.pdf

Cisco ATA 190 Series: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cata/19x/RCSI/RCSI-0342-book.pdf

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/Webex/Room/RCSI/RCSI-0427-book.pdf

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/800-series/RCSI/rcsi-0166-book.pdf

Nummer https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/Webex/Deskcamera/RCSI/rcsi-0162-book.pdf