Informacje o bezpieczeństwie i jakości działania

Przerwa w zasilaniu

Dostęp do usług alarmowych za pomocą telefonu wymaga, aby miał on zasilanie. W przypadku przerwy w zasilaniu nawiązywanie połączeń telefonicznych i alarmowych nie będzie działać do chwili przywrócenia zasilania. W przypadku awarii lub przerwy w zasilaniu może okazać się konieczne ponowne uruchomienie bądź skonfigurowanie urządzenia w celu nawiązywania połączeń telefonicznych lub alarmowych.

Obszary o określonych wymogach prawnych

Częstotliwość radiowa (RF) dla tego telefonu jest skonfigurowana zgodnie z wymaganiami prawnymi dla danego obszaru. Telefon, który znajduje się poza specyficznym obszarem o określonych wymaganiach prawnych, nie będzie działał prawidłowo i możesz przy tym naruszać lokalne przepisy.

Środowiska opieki medycznej

Ten produkt nie jest sprzętem medycznym i używa nielicencjonowanego pasma częstotliwości podatnego na interferencje z innych urządzeń lub sprzętu.

Urządzenia zewnętrzne

Zalecamy stosowanie urządzeń zewnętrznych dobrej jakości, ekranowanych przed niepożądanymi sygnałami o częstotliwościach radiowych (RF) i akustycznych (AF). Do urządzeń zewnętrznych należą zestawy słuchawkowe, kable i złącza.

Zależnie od jakości tych urządzeń i ich odległości od innych urządzeń, np. telefonów komórkowych lub krótkofalówek, mogą występować pewne zakłócenia. W takich przypadkach zalecamy podjęcie co najmniej jednego z następujących działań:

 • Oddal zewnętrzne urządzenie od źródeł sygnałów RF lub AF.

 • Poprowadź przewody zewnętrznego urządzenia z dala od źródeł sygnałów RF lub AF.

 • Do podłączenia urządzenia zewnętrznego zastosuj przewody ekranowane lub przewody z lepszym ekranem i złączem.

 • Zastosuj krótszy przewód do podłączenia urządzenia zewnętrznego.

 • Zastosuj ferryty lub podobne urządzenia na przewodach urządzenia zewnętrznego.

Firma Cisco nie udziela gwarancji na jakość działania urządzeń zewnętrznych, kabli ani złączy.


W krajach Unii Europejskiej stosuj jedynie takie zewnętrzne głośniki, mikrofony i zestawy słuchawkowe, które w pełni odpowiadają Dyrektywie EMC [89/336/EC].

Działanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Bluetooth (seria 8800)

Telefony IP Cisco obsługują komunikację bezprzewodową Bluetooth klasy 2 ze zgodnymi zestawami słuchawkowymi. Technologia Bluetooth umożliwia nawiązywanie połączeń bezprzewodowych o małej przepustowości i zasięgu 10 metrów. Najlepszą jakość uzyskuje się w odległości 1–2 m. Można połączyć z telefonem maksymalnie 5 zestawów słuchawkowych, ale jako domyślny używany jest tylko ten, który został połączony jako ostatni.

Ze względu na potencjalne problemy z zakłóceniami sygnału zalecamy trzymanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego z dala od urządzeń korzystających z sieci bezprzewodowej 802.11b/g, urządzeń Bluetooth, kuchenek mikrofalowych i dużych metalowych przedmiotów.

Między bezprzewodowym zestawem słuchawkowym Bluetooth a telefonem nie musi koniecznie znajdować się wolna przestrzeń. Jednak niektóre przeszkody, np. ściany czy drzwi, oraz zakłócenia od innych urządzeń elektronicznych mogą pogarszać połączenie.


Telefony IP Cisco 6821, 6841 i 6851 nie obsługują komunikacji Bluetooth.

Telefony IP Cisco 7811, 7821, 7841 i 7861 nie obsługują komunikacji Bluetooth.

Telefon konferencyjny IP Cisco 7832 nie obsługuje zestawów słuchawkowych Bluetooth.

Telefon konferencyjny IP Cisco 8832 nie obsługuje zestawów słuchawkowych Bluetooth.

Sposoby zasilania telefonu

Telefon można zasilać na jeden z dwóch sposobów:

 • Używaj zasilacza dostarczonego z telefonem.

 • Telefony biurkowe: Jeśli w sieci jest obsługiwana technologia Power over Ethernet (PoE), można podłączyć telefon do tej sieci. Podłącz kabel ethernetowy do sieci i gniazda Ethernet w telefonie.

 • Telefony konferencyjne (dla Webex Calling (kiedyś Spark Call)): Jeśli w sieci jest obsługiwana technologia Power over Ethernet (PoE), można podłączyć do tej sieci telefon konferencyjny.

Jeśli nie masz pewności, czy sieć obsługuje technologię PoE, skontaktuj się z administratorem.

Działanie telefonu w okresach dużego obciążenia sieci

Wszystkie czynniki powodujące zmniejszenie wydajności sieci mogą wpływać na jakość połączeń głosowych i wideo nawiązywanych za pomocą telefonu, a w niektórych przypadkach mogą nawet powodować zerwanie połączenia. Do źródeł pogorszenia przepustowości sieci należą m.in.:

 • Zadania administracyjne , np. skanowanie portów wewnętrznych czy skanowanie zabezpieczeń

 • Ataki na sieć, np. ataki typu „odmowa usługi”

Ostrzeżenie UL

Kabel Ethernet/sieci LAN lub inne kable dołączone do urządzenia nie powinny wychodzić poza budynek.

Oświadczenia o zgodności

Oświadczenie o zgodności dla Unii Europejskiej

Oznaczenie CE

Następujący znak CE jest przymocowany do sprzętu i opakowania.

Logo CE

Informacje o narażeniu na emisję fal radiowych dotyczące Unii Europejskiej (seria 8800, 8832)

To urządzenie zostało przebadane i potwierdzono jego zgodność z Dyrektywą UE EMF 2014/53/UE.

Oświadczenie o zgodności dla Stanów Zjednoczonych (seria 8800, 8832)

Część 15 Urządzenia radiowe


Urządzenia radiowe opisane w części 15 komunikują się z innymi urządzeniami na tej częstotliwości. Wszelkie zmiany lub modyfikacje produktu niezatwierdzone wyraźnie przez firmę Cisco lub użycie anten firm innych niż Cisco mogą spowodować unieważnienie uprawnień użytkownika do obsługi tego urządzenia.

Oświadczenie o zgodności — Kanada

To urządzenie jest zgodne z kanadyjskimi standardami przemysłowymi RSS dla pasm nielicencjonowanych. Użytkowanie jest dopuszczalne pod dwoma warunkami: 1) urządzenie nie powoduje zakłóceń oraz 2) urządzenie musi odbierać wszelkie zakłócenia, w tym również zakłócenia powodujące niepożądane działanie. Podczas korzystania z tego telefonu nie jest możliwe zapewnienie prywatności komunikacji.

Ten produkt spełnia mające zastosowanie specyfikacje techniczne wydane przez Innovation, Science and Economic Development Canada.

Avis de Conformité Canadien

Ce dispositif est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Informacje o narażeniu na emisję fal radiowych dotyczące Kanady (seria 8800, 8832)

TO URZĄDZENIE SPEŁNIA OGRANICZENIA DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA FALE RADIOWE OPISANE W DOKUMENCIE ISED RSS-102 R5

Urządzenie zawiera nadajnik oraz odbiornik radiowy. Urządzenie zostało tak zaprojektowane, aby nie przekraczać ogólnych (niekontrolowanych) limitów narażenia populacji na fale radiowe (pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) określonych w dokumencie RSS-102, który powołuje się na dokument Health Canada Safety Code 6 i zawiera istotny margines bezpieczeństwa zapewniający bezpieczeństwo wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Systemy zostały tak zaprojektowane, aby ich użytkownicy końcowi nie wchodzili w kontakt z ich antenami. Zaleca się ustawienie systemu w miejscu, z którym anteny mogą pozostawać w co najmniej minimalnej odległości od użytkownika, zgodnie z przepisami , które mają na celu ograniczenie ogólnego narażenia użytkownika lub operatora.

Urządzenie zostało przebadane i stwierdzono jego zgodność z odpowiednimi przepisami stosowanymi w ramach procesu certyfikacji radiowej.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Oświadczenie o radarach o dużej mocy dotyczące Kanady (seria 8800, 8832)

Użytkownicy powinni również wiedzieć, że w pasmach 5250–5350 MHz i 5650–5850 MHz głównymi użytkownikami (tj. użytkownikami uprzywilejowanymi) są radary o dużej mocy, które mogą powodować zakłócenia i/lub uszkodzenia urządzeń w sieci LE-LAN.

Devraient également être informés des utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (à savoir des utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650 à 5.850 MHz et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les périphériques LE-LAN.

Oświadczenie o zgodności dla Nowej Zelandii

Ogólne ostrzeżenie dotyczące Permit to Connect (PTC)

Przyznanie licencji na użytkowanie dowolnego elementu sprzętu końcowego oznacza jedynie, że urząd telekomunikacyjny stwierdził, iż element spełnia minimalne wymagania niezbędne przy dołączaniu do sieci. Nie oznacza to aprobaty ze strony urzędu telekomunikacyjnego, ani nie stanowi żadnego rodzaju gwarancji. Nade wszystko nie stanowi gwarancji, że element będzie działał prawidłowo w każdych okolicznościach z innym licencjonowanym elementem innego producenta lub z innym modelem, ani też nie świadczy o tym, że produkt jest zgodny ze wszystkimi usługami świadczonymi w sieci telekomunikacyjnej.

Telefon konferencyjny IP Cisco 8832 — zezwolenie Telepermit

Pozwolenie Telepermit dla telefonu Cisco IP 6821Pozwolenie Telepermit dla telefonu Cisco IP 6841Pozwolenie Telepermit dla telefonu Cisco IP 6851

Oświadczenie o zgodności dla Tajwanu (seria 8800, 8832)

Ostrzeżenie DGT

Oświadczenie DGT 1

Oświadczenie DGT 2

Oświadczenie DGT 3

Komunikaty o niskim poziomie energii i ostrzeżenia wizualne (8800)

Ostrzeżenia w języku chińskim

Oświadczenie o zgodności dla Argentyny (seria 8800, 8832)

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

CP-8832-MIC-WLS CNC ID:22259

Identyfikator CP-8832 CNC: 21503

Informacja o zgodności z przepisami dla Brazylii (seria 8800, 8832)

Art. 6º — 506

Ten sprzęt jest urządzeniem typu drugiego, co oznacza, że nie jest chroniony przed szkodliwą interferencją , nawet jeśli jest ona spowodowana przez urządzenie tego samego typu, oraz nie może wywołać interferencji w urządzeniach typu pierwszego.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem URL: http://www.anatel.gov.br

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Strona Anatel: http://www.anatel.gov.br

Oświadczenie o zgodności dla Singapuru (seria 8800, 8832)

Zgodność z normami IMDA DB101992

Informacja o zgodności z przepisami dla Chin (8832)

Ostrzeżenie dotyczące sprzętu klasy A

To oświadczenie dotyczy telefonu konferencyjnego IP Cisco 8832NR.

Informacja o zgodności — Japonia

Zgodność VCCI dla urządzeń klasy B

Zgodność z japońskimi przepisami dotyczącymi łączności radiowej CP-8832

Zgodność z japońskimi normami JATE CP-6821, CP-6841, CP-6851

W Japonii pasmo 5,2/5,3 GHz jest przeznaczone wyłącznie do użytku w budynkach

Informacja o zgodności z przepisami dla Korei (seria 8800, 8832)

R-CMM-TNY-CP-8832 dla CP-8832-MIC-WIRED i CP-8832-POE

R-R-TNY-CP-8832-NR dla CP-8832-NR

Informacja o zgodności z przepisami dla Meksyku (6800, 8832)

IFETEL: RCPCICP18-0445

Zatwierdzenie: NYCE/CT/0125/18/TS

CP-8832-K9 i CP-8832-W-K9

Zatwierdzenie: CP-6821 NYC-1902CE00803

Informacja o zgodności z przepisami dla Rosji (8832)

Znak Euroazjatyckiej Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan)

Logo EAC

Oświadczenia o zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi bezpieczeństwa

Amerykańska Federalna Komisja Łączności (ang. Federal Communications Commission, FCC) wymaga oświadczenia o zgodności produktu z następującymi przepisami:

Oświadczenie o zgodności z częścią 15.19 wymagań komisji FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Użytkowanie jest dopuszczalne pod dwoma warunkami: 1) urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń oraz 2) urządzenie musi odbierać wszelkie zakłócenia, w tym również zakłócenia powodujące niepożądane działanie.

Oświadczenie o zgodności z częścią 15.21 wymagań komisji FCC

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Użytkowanie jest dopuszczalne pod dwoma warunkami: 1) urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń oraz 2) urządzenie musi odbierać wszelkie zakłócenia, w tym również zakłócenia powodujące niepożądane działanie. Podczas korzystania z tego telefonu nie jest możliwe zapewnienie prywatności komunikacji.

Oświadczenie o zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi narażenia na emisję fal radiowych

To urządzenie jest zgodne z ograniczeniami narażenia na emisję fal radiowych nakładanymi przez komisję FCC w przypadku niekontrolowanego otoczenia. W celu zachowania zgodności z normami narażenia na emisję fal radiowych użytkownicy muszą przestrzegać szczegółowych instrukcji eksploatacyjnych. Ten nadajnik musi być oddalony od użytkownika o co najmniej 20 cm i nie może znajdować się w tym samym miejscu co inna antena lub nadajnik ani z nimi współpracować.

Urządzenie pracujące w paśmie 5150-5250 MHz jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz budynków, aby zmniejszyć potencjalnie szkodliwe zakłócenia działających na tym samym kanale przenośnych systemów satelitarnych.

Oświadczenie o zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi odbiorników i urządzeń cyfrowych klasy B

Produkt ten przetestowano z wynikiem pozytywnym pod kątem spełniania wymagań stawianych urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów komisji FCC. Ograniczenia mają na celu zapewnienie stosownej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w środowisku zamieszkanym. Urządzenie wytwarza, użytkuje i może emitować energię fal radiowych, które mogą powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej, jeśli instalacja i eksploatacja urządzenia nie będą się odbywać zgodnie z instrukcją. Nie wyklucza się jednak, że w wypadku konkretnej instalacji zakłócenia takie wystąpią.

Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie , należy podjąć próbę wyeliminowania tych zakłóceń poprzez zastosowanie następujących środków zaradczych:

 • Obrócenie lub przeniesienie anteny odbiorczej.

 • Zwiększenie odległości między urządzeniem a innymi urządzeniami.

 • Podłączenie urządzenia do innego gniazdka sieci elektrycznej niż odbiornik.

 • Zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa produktu Cisco

Niniejszy produkt zawiera funkcje kryptograficzne i podlega przepisom Stanów Zjednoczonych oraz krajowym przepisom lokalnym regulującym kwestie importu, eksportu, przekazywania oraz użytkowania. Dostarczenie produktów Cisco zawierających funkcje kryptograficzne nie oznacza upoważnienia podmiotu niezależnego do importu, eksportu, dystrybucji lub użytkowania szyfrowania. Odpowiedzialność za zgodność swojego postępowania z lokalnym prawem krajowym oraz prawem Stanów Zjednoczonych ponoszą importerzy, eksporterzy, dystrybutorzy oraz użytkownicy. Korzystając z niniejszego produktu, użytkownik zgadza się postępować zgodnie z odpowiednimi regulacjami i przepisami prawa. W przypadku braku możliwości zastosowania się do przepisów prawnych lokalnego prawa krajowego oraz przepisów prawnych Stanów Zjednoczonych niniejszy produkt należy niezwłocznie zwrócić.

Dodatkowe informacje na temat amerykańskiego ustawodawstwa eksportowego można znaleźć pod adresem https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.

Ważne informacje dostępne w Internecie

Umowa licencyjna użytkownika

Umowa licencyjna użytkownika znajduje się pod następującym adresem: https://www.cisco.com/go/eula

Informacje na temat zgodności z przepisami i normami bezpieczeństwa

Informacje na temat zgodności z przepisami i normami bezpieczeństwa znajdują się pod następującym adresem:

Telefony IP Cisco z serii 6800: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/6800-series/RCSI/RCSI-0338-book.pdf

Telefony IP Cisco z serii 7800: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/7800-series/regulatory_compliance/RCSI-0312-book.pdf

Telefon konferencyjny IP Cisco 7832: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/7832/regulatory_compliance/RCSI-0311-book.pdf

Telefony IP Cisco z serii 8800: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8800-series/regulatory_compliance/RCSI-0313-book.pdf

Telefon konferencyjny IP Cisco 8832: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8832/regulatory_compliance/RCSI-0314-book.pdf